51 ZARİYAT

 • 51:1

  Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.

 • 51:2

  dan awan yang mengandung hujan,

 • 51:3

  dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.

 • 51:4

  dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,

 • 51:5

  sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.

 • 51:6

  dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.

 • 51:7

  Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,

 • 51:8

  sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,

 • 51:9

  dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.

 • 51:10

  Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,

 • 51:11

  (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,

 • 51:12

  mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?"

 • 51:13

  (Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.

 • 51:14

  (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan".

 • 51:15

  Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air,

 • 51:16

  sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.

 • 51:17

  Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.

 • 51:18

  Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.

 • 51:19

  Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

 • 51:20

  Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.

 • 51:21

  dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

 • 51:22

  Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.

 • 51:23

  Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.

 • 51:24

  Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?

 • 51:25

  (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal".

 • 51:26

  Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.

 • 51:27

  Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".

 • 51:28

  (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).

 • 51:29

  Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".

 • 51:30

  Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

 • 51:31

  Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"

 • 51:32

  Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth),

 • 51:33

  agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,

 • 51:34

  yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas".

 • 51:35

  Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.

 • 51:36

  Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri.

 • 51:37

  Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.

 • 51:38

  Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.

 • 51:39

  Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".

 • 51:40

  Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

 • 51:41

  Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,

 • 51:42

  angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

 • 51:43

  Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu".

 • 51:44

  Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya.

 • 51:45

  Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,

 • 51:46

  dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

 • 51:47

  Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa

 • 51:48

  Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).

 • 51:49

  Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

 • 51:50

  Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

 • 51:51

  Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

 • 51:52

  Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".

 • 51:53

  Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.

 • 51:54

  Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela.

 • 51:55

  Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

 • 51:56

  Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

 • 51:57

  Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.

 • 51:58

  Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.

 • 51:59

  Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bahagian teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.

 • 51:60

  Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.

Paylaş
Tweet'le