53 NECM

 • 53:1

  Demi bintang ketika terbenam.

 • 53:2

  kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.

 • 53:3

  dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.

 • 53:4

  Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

 • 53:5

  yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.

 • 53:6

  yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.

 • 53:7

  sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

 • 53:8

  Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.

 • 53:9

  maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).

 • 53:10

  Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.

 • 53:11

  Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.

 • 53:12

  Maka apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

 • 53:13

  Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,

 • 53:14

  (yaitu) di Sidratil Muntaha.

 • 53:15

  Di dekatnya ada surga tempat tinggal,

 • 53:16

  (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.

 • 53:17

  Penglihatannya (muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.

 • 53:18

  Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.

 • 53:19

  Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,

 • 53:20

  dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?

 • 53:21

  Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?

 • 53:22

  Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

 • 53:23

  Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.

 • 53:24

  Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?

 • 53:25

  (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

 • 53:26

  Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafa'at mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengijinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai (Nya).

 • 53:27

  Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.

 • 53:28

  Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

 • 53:29

  Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.

 • 53:30

  Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

 • 53:31

  Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

 • 53:32

  (Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

 • 53:33

  Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Quran)?

 • 53:34

  serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?

 • 53:35

  Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib, sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?

 • 53:36

  Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?

 • 53:37

  dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?

 • 53:38

  (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

 • 53:39

  dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,

 • 53:40

  dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

 • 53:41

  Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,

 • 53:42

  dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),

 • 53:43

  dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,

 • 53:44

  dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,

 • 53:45

  dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

 • 53:46

  dari air mani, apabila dipancarkan.

 • 53:47

  Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),

 • 53:48

  dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,

 • 53:49

  dan bahwasanya Dialah yang Tuhan (yang memiliki) bintang syi'ra,

 • 53:50

  dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Aad yang pertama,

 • 53:51

  dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan-Nya (hidup).

 • 53:52

  Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,

 • 53:53

  dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.

 • 53:54

  lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.

 • 53:55

  Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?

 • 53:56

  Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu.

 • 53:57

  Telah dekat terjadinya hari kiamat.

 • 53:58

  Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.

 • 53:59

  Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?

 • 53:60

  Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?

 • 53:61

  Sedang kamu melengahkan(nya)?

 • 53:62

  Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).

Paylaş
Tweet'le