68 KALEM

 • 68:1

  Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,

 • 68:2

  berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.

 • 68:3

  Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.

 • 68:4

  Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

 • 68:5

  Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,

 • 68:6

  siapa di antara kamu yang gila.

 • 68:7

  Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

 • 68:8

  Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).

 • 68:9

  Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).

 • 68:10

  Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,

 • 68:11

  yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,

 • 68:12

  yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,

 • 68:13

  yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,

 • 68:14

  karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.

 • 68:15

  Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala".

 • 68:16

  Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai(nya).

 • 68:17

  Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akanmemetik (hasil)nya di pagi hari,

 • 68:18

  dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),

 • 68:19

  lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,

 • 68:20

  maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.

 • 68:21

  lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:

 • 68:22

  "Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya".

 • 68:23

  Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik.

 • 68:24

  "Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu".

 • 68:25

  Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya).

 • 68:26

  Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),

 • 68:27

  bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)".

 • 68:28

  Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"

 • 68:29

  Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".

 • 68:30

  Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.

 • 68:31

  Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas".

 • 68:32

  Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.

 • 68:33

  Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

 • 68:34

  Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.

 • 68:35

  Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?

 • 68:36

  Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

 • 68:37

  Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,

 • 68:38

  bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.

 • 68:39

  Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?

 • 68:40

  Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"

 • 68:41

  Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

 • 68:42

  Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,

 • 68:43

  (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

 • 68:44

  Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,

 • 68:45

  dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.

 • 68:46

  Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?

 • 68:47

  Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?

 • 68:48

  Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).

 • 68:49

  Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.

 • 68:50

  Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.

 • 68:51

  Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".

 • 68:52

  Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

Paylaş
Tweet'le