26 ŞUARA

 • 26:1

  T. S. M.

 • 26:2

  Dit zijn de teekens van het duidelijke boek.

 • 26:3

  Misschien bedroeft gij u doodelijk, omdat de bewoners van Mekka niet geloovig willen worden.

 • 26:4

  Indien het ons behaagde, zouden wij hun een overtuigend teeken uit den hemel kunnen nederzenden, waarvoor zij hunne nekken nederig zouden krommen.

 • 26:5

  Maar er komt van den Barmhartige, geene nieuwe vermaning tot hen welke naar de omstandigheden dit vereischen, wordt geopenbaard, waarvan zij zich niet afwenden.

 • 26:6

  En zij hebben deze van valschheid beschuldigd; maar er zal een boodschap tot hen komen, waarmede zij niet zullen spotten.

 • 26:7

  Hebben zij de aarde niet beschouwd, en gezien hoe veel verschillende planten, van allerlei edele soorten wij daaraan doen ontspruiten?

 • 26:8

  Waarlijk, hierin is een teeken; maar het grootste deel hunner zijn ongeloovigen.

 • 26:9

  Waarlijk, uw Heer is de machtige, de barmhartige God.

 • 26:10

  Herdenk, toen uw Heer Mozes riep, zeggende: Ga tot het onrechtvaardige volk:

 • 26:11

  Het volk van Pharao. Zullen zij mij niet vreezen?

 • 26:12

  Mozes antwoordde: O Heer! waarlijk, ik vrees, dat zij mij van logen zullen beschuldigen.

 • 26:13

  En dat mijne borst vernauwd worde en dat mijn tong niet gereed zij tot spreken; wijs Aäron dus aan om mijn helper te wezen.

 • 26:14

  Ook kunnen zij mij eene misdaad tegenwerpen, en ik vrees dat zij mij zullen dooden.

 • 26:15

  God zeide: Zij zullen u volstrekt niet dooden: gaat dus met uwe teekenen; want wij zullen met u zijn, en wij willen hooren wat er tusschen u en hen geschiedt.

 • 26:16

  Gaat dus tot Pharao en zeg: Waarlijk, wij zijn de gezant van den Heer van alle schepselen.

 • 26:17

  Zend de kinderen Israëls met ons weg.

 • 26:18

  En toen zij hunne boodschap hadden overgebracht, antwoordde Pharao: Hebben wij u niet onder ons opgevoed, toen gij nog een kind waart, en hebt gij niet gedurende verscheidene jaren van uw leven onder ons gewoond?

 • 26:19

  Gij hebt de daad bedreven, welke gij bedreven hebt; en gij zijt een ondankbare.

 • 26:20

  Mozes hernam: Inderdaad, ik deed het, en ik was een van hen die dwaalden.

 • 26:21

  Daarom ontvluchtte ik u, dewijl ik u vreesde; maar mijn Heer heeft mij wijsheid geschonken en mij tot een zijner gezanten aangewezen.

 • 26:22

  En is de gunst, welke gij mij hebt geschonken, dat gij de kinderen Israëls tot slaven maaktet?

 • 26:23

  Pharao zeide: En wie is dan de Heer van alle schepselen?

 • 26:24

  Mozes antwoordde: de Heer van alle hemel en aarde en van alles wat daartusschen is; indien gij lieden van verstand zijt.

 • 26:25

  Pharao zeide tot degenen, die in zijne nabijheid waren: Hoort gij niet?

 • 26:26

  Mozes zeide: Uw Heer en de Heer uwer voorvaderen.

 • 26:27

  Pharao zeide tot hen die tegenwoordig waren: Uw gezant, die tot u werd gezonden is zeker bezeten.

 • 26:28

  Mozes zeide: de Heer van het Oosten en van het Westen en van alles wat daartusschen is; indien gij lieden van verstand zijt.

 • 26:29

  Pharao zeide tot hem: Waarlijk, indien gij een anderen God naast mij kiest, zal ik u gelijk doen wezen aan hen die gevangen zijn.

 • 26:30

  Mozes antwoordde: Wat! niettegenstaande ik met een overtuigend wonder tot u kom?

 • 26:31

  Pharao hernam: Toon het dan, indien gij de waarheid spreekt.

 • 26:32

  En hij wierp zijn staf neder, en ziet deze werd eene zichtbare slang.

 • 26:33

  En hij trok zijne hand uit zijne borst en, ziet, zij was wit voor de toeschouwers,

 • 26:34

  Pharao zeide tot de vorsten, die in zijne nabijheid waren: Waarlijk, deze man is een behendige toovenaar.

 • 26:35

  Hij tracht u door zijne tooverij het bezit van u land te ontrooven: wat denkt gij dus te doen?

 • 26:36

  Zij antwoordden: Stel hem en zijn broeder door goede woorden voor eenigen tijd uit, en zend mannen in de steden, die verzamelen.

 • 26:37

  En tot u brengen alle behendige toovenaren.

 • 26:38

  Zoo werden de toovenaren op een bepaalden tijd, op een plechtigen dag bijeenvergaderd.

 • 26:39

  En tot het volk werd gezegd: Zijt gij bijeenvergaderd?

 • 26:40

  Ja, antwoordde het volk onder zich, en wij zullen de toovenaren volgen, indien zij de overwinning behalen.

 • 26:41

  Toen de toovenaars gekomen waren, zeiden zij tot Pharao: zullen wij zekerlijk eene belooning ontvangen, indien wij de overwinning behalen?

 • 26:42

  Hij antwoordde: Ja, en gij zult mijn persoon mogen naderen.

 • 26:43

  Mozes zeide tot hen: Werpt neder wat gij neder te werpen hebt.

 • 26:44

  Daarop wierpen zij hunne koorden en hunne staven neer, en zeiden: Waarlijk, door de macht van Pharao zullen wij de overwinnaars zijn.

 • 26:45

  En Mozes wierp zijn staf neder, en ziet, de staf verzwolg wat zij valschelijk hadden uitgedacht.

 • 26:46

  Daarop wierpen zich de toovenaars biddend neder

 • 26:47

  En zeiden: Wij gelooven in den Heer van alle schepselen.

 • 26:48

  De Heer van Mozes en Aäron.

 • 26:49

  Pharao zeide tot hen: Hebt gij in hem geloofd, voor ik u verlof heb gegeven? Waarlijk hij is uw hoofd, die u de tooverij heeft geleerd; maar later zult gij zeker mijne kracht kennen. Ik zal uwe handen en uwe voeten aan de tegenovergestelde zijden afsnijden, en ik zal u allen doen kruisigen.

 • 26:50

  Zij antwoorden: Dit zal geen nadeel voor ons zijn; want wij zullen tot onzen Heer terugkeeren.

 • 26:51

  Wij hopen dat onze Heer ons onze zonden zal vergeven, ons die de eersten waren welke geoorloofd hebben.

 • 26:52

  En wij spraken door openbaring tot Mozes, zeggende: Trek voort met mijne dienaren, des nachts; want gij zult vervolgd worden.

 • 26:53

  En Pharao zond beambten in de steden om strijdkrachten te verzamelen

 • 26:54

  Zeggende: Waarlijk de Israëlieten maken slechts eene kleine hoop volk uit.

 • 26:55

  En zij zijn verwoed op ons.

 • 26:56

  Maar wij vormen eene welvoorziene menigte.

 • 26:57

  Zoo deden wij hun hunne tuinen, hunne fonteinen,

 • 26:58

  Hunne schatten en heerlijke woningen verlaten.

 • 26:59

  Zoo deden wij, en wij deden die den kinderen Israëls erven.

 • 26:60

  En zij vervolgden hen bij het opgaan der zon.

 • 26:61

  En toen de beide legers in elkanders gezicht waren gekomen, zeiden de makkers van Mozes: Wij zullen zekerlijk worden overwonnen.

 • 26:62

  Mozes antwoordde: Volstrekt niet: want mijn Heer is met mij; hij zal mij zekerlijk leiden.

 • 26:63

  En wij bevalen Mozes door openbaring, zeggende: Sla de zee met uwen staf. En toen hij haar had geslagen werd zij in twaalf afdeelingen verdeeld; ieder deel, dat een pad was, scheen een groote berg.

 • 26:64

  En wij lieten de anderen naderen.

 • 26:65

  En wij bevrijdden Mozes en allen die met hem waren.

 • 26:66

  Daarna verdronken wij de anderen.

 • 26:67

  Waarlijk daarin was een teeken; maar het grootste aantal hunner geloofden niet.

 • 26:68

  Waarlijk, uw Heer is de machtige en de barmhartige.

 • 26:69

  En herinner hun de geschiedenis van Abraham.

 • 26:70

  Toen hij tot zijnen vader en zijn volk zeide: Wat aanbidt gij?

 • 26:71

  Zij antwoordden: Wij aanbidden afgoden, en wij dienen deze alle dagen met standvastigheid.

 • 26:72

  Abraham zeide: Hooren zij u als gij hen aanroept?

 • 26:73

  Of bevoordeelen, noch deren zij u?

 • 26:74

  Zij antwoordden: Neen; maar wij zagen dat onze vaderen hetzelfde deden.

 • 26:75

  Hij zeide: Wat denkt gij: De goden die gij aanbidt.

 • 26:76

  En welke door uwe voorvaderen werden aangebeden.

 • 26:77

  Zijn mijne vijanden, behalve slechts de Heer van alle schepselen.

 • 26:78

  Die mij heeft geschapen en mij op den rechten weg leidt.

 • 26:79

  En die mij geeft te eten en te drinken;

 • 26:80

  En die mij geneest als ik ziek ben;

 • 26:81

  En die mij zal doen sterven en mij daarna tot het leven zal terugbrengen.

 • 26:82

  En die, naar ik hoop, mij mijne zonden op den dag des oordeels zal vergeven.

 • 26:83

  O Heer! verleen mij wijsheid en vereenig mij met de rechtvaardigen.

 • 26:84

  En geef, dat nog de laatste nakomelingschap met eer van mij spreke;

 • 26:85

  En maak mij tot een erfgenaam van den tuin der heerlijkheid;

 • 26:86

  En vergeef mijn vader die tot de afdwalenden heeft behoord.

 • 26:87

  En bedek mij niet met schande op den dag der opstanding;

 • 26:88

  Op den dag, waarop noch rijkdommen, noch kinderen van eenig voordeel zullen kunnen zijn.

 • 26:89

  Behalve voor hem, die met een oprecht hart tot God zal komen;

 • 26:90

  Als het paradijs voor het gezicht der vromen gebracht zal worden.

 • 26:91

  En de hel geheel zal verschijnen voor hen die gedwaald zullen hebben;

 • 26:92

  En tot hen zal gezegd worden: Waar zijn uwe godheden,

 • 26:93

  Welke gij naast God dient? Zullen zij u van straf bevrijden, of zullen zij zich zelven bevrijden?

 • 26:94

  En zij zullen in de hel geworpen worden; zoowel zij, als diegenen, welke tot hunne aanbidding werden verleid,

 • 26:95

  En het geheele heir van Eblis.

 • 26:96

  De verleiden zullen daar met hunne valsche goden twisten, zeggende:

 • 26:97

  Bij God, wij verkeerden in eene duidelijke dwaling.

 • 26:98

  Toen wij u met den Heer van alle schepselen gelijk stelden.

 • 26:99

  De zondaren alleen hebben ons verleid.

 • 26:100

  Thans hebben wij geene tusschentreders.

 • 26:101

  Noch eenigen vriend die voor ons zorgt. i

 • 26:102

  Indien het ons veroorloofd ware, nog slechts eenmaal in de wereld terug te keeren, zouden wij zekerlijk ware geloovigen worden.

 • 26:103

  Waarlijk, hierin was een teeken; maar het grootste gedeelte hunner gelooven niet.

 • 26:104

  Uw Heer is de machtige, de barmhartige.

 • 26:105

  Het volk van Noach beschuldigde Gods zendingen van bedrog.

 • 26:106

  Toen hun broeder Noach tot hen zeide: Wilt gij God niet vreezen?

 • 26:107

  Waarlijk, ik ben een geloofbare boodschapper voor u.

 • 26:108

  Vreest dus God en gehoorzaamt mij.

 • 26:109

  Ik vraag geene belooning van u voor mijne prediking tot u; ik verwacht mijne belooning slechts van den Heer van alle schepselen.

 • 26:110

  Vreest dus God en gehoorzaamt mij.

 • 26:111

  Zij antwoorden: Zullen wij u gelooven, die alleen door de laagsten uit het volk gevolgd wordt?

 • 26:112

  Noach zeide: Ik heb geene kennis van hetgeen zij deden.

 • 26:113

  Zij zijn mijn Heer alleen rekenschap verschuldigd; begreept gij dit slechts!

 • 26:114

  Daarom zal ik de geloovigen niet verdrijven.

 • 26:115

  Ik ben slechts een openbaar prediker.

 • 26:116

  Zij hernamen: Zekerlijk, o Noach! indien gij niet ophoudt op deze wijze te handelen zult gij gesteenigd worden.

 • 26:117

  Hij zeide: O Heer! waarlijk, mijn volk houdt mij voor een leugenaar.

 • 26:118

  Richt dus in het openbaar tusschen mij en hen, en bevrijd mij en de ware geloovigen, die met mij zijn,

 • 26:119

  Daarom bevrijdden wij hem, en degenen, die met hem waren in de ark, met menschen en dieren gevuld.

 • 26:120

  En daarom verdronken wij de overigen.

 • 26:121

  Waarlijk, hierin was een teeken; maar het grootste deel hunner geloofde niet.

 • 26:122

  Uw Heer is de machtige, de barmhartige,

 • 26:123

  De stam van Ad beschuldigde Gods boodschapper van logen.

 • 26:124

  Toen hun broeder Hud tot hen zeide: Wilt gij God niet vreezen?

 • 26:125

  Waarlijk, ik ben een geloofbaar boodschapper tot u.

 • 26:126

  Vreest dus God en gehoorzaamt mij.

 • 26:127

  [ik vraag van u geenerlei belooning voor mijne prediking tot u; ik verwacht mijne belooning slechts van den Heer van alle schepselen.

 • 26:128

  Bouwt gij een scheidspaal op iedere hoog gelegen plaats, om u te vermaken?

 • 26:129

  En richt gij prachtige werken op, in de hoop die eeuwig te bezitten?

 • 26:130

  En als gij uwe macht uitoefent, oefent gij die met onbarmhartigheid en gestrengheid uit.

 • 26:131

  Vreest God, door deze dingen te verlaten en gelooft mij].

 • 26:132

  En vreest hem, die u datgene heeft geschonken, wat gij kent.

 • 26:133

  Hij heeft u vee geschonken en kinderen;

 • 26:134

  En tuinen en fonteinen.

 • 26:135

  Waarlijk, ik vrees voor u de straf van een gestrengen dag.

 • 26:136

  Zij antwoordden: Het is ons gelijk, of gij ons al dan niet vermaant.

 • 26:137

  Wat gij ons predikt is slechts een verzinsel der ouden.

 • 26:138

  Nimmer zullen wij gestraft worden voor hetgeen wij hebben gedaan.

 • 26:139

  En zij beschuldigden hem van bedrog, en daarom verdelgden wij hen. Waarlijk, hierin was een teeken; maar het grootste deel hunner geloofde niet.

 • 26:140

  Uw Heer is de machtige, de barmhartige.

 • 26:141

  De stam van Thamoed beschuldigde Gods gezanten eveneens van leugen.

 • 26:142

  Toen hun broeder Saleh tot hen zeide: Wilt gij God niet vreezen?

 • 26:143

  Waarlijk, ik ben een geloovig boodschapper voor u.

 • 26:144

  Vreest dus God en gehoorzaamt mij.

 • 26:145

  Ik vraag geene belooning van u, voor mijne prediking tot u: ik verwacht mijne belooning van niemand anders dan van den Heer van alle schepselen.

 • 26:146

  Zult gij altijd in het zekere bezit blijven van de dingen die hier zijn,

 • 26:147

  Waaronder tuinen en fonteinen.

 • 26:148

  En korenvelden en palmboomen, wier takken met bloemen zijn beladen?

 • 26:149

  En wilt gij voortgaan, u woningen uit de bergen te houwen, terwijl gij u onbeschaamd gedraagt?

 • 26:150

  Vreest God en gehoorzaamt mij.

 • 26:151

  En gehoorzaamt niet het bevel der zondaren.

 • 26:152

  Die snood op aarde handelen, en die zich niet verbeteren.

 • 26:153

  Zij antwoordden: Waarlijk, gij zijt bezeten.

 • 26:154

  Gij zijt slechts een mensch gelijk wij; toon ons een teeken indien gij de waarheid spreekt.

 • 26:155

  Saleh zeide: Deze wijfjes-kameel zal u een teeken zijn, zij zal haar deel water hebben en gij zult beurtelings uw deel water hebben op een zekeren, voor u bepaalden dag.

 • 26:156

  En deer haar niet, opdat u de straf van een vreeselijken dag niet worde opgelegd.

 • 26:157

  Maar zij doodden haar en berouwden hunne boosheid.

 • 26:158

  Want de straf, waarmede zij bedreigd waren geworden, overviel hen. Waarlijk, hierin was een teeken; maar het grootste deel van hen geloofde niet.

 • 26:159

  Uw Heer is de machtige, de genadige.

 • 26:160

  Het volk van Lot beschuldigde Gods boodschappers eveneens van bedrog.

 • 26:161

  Toen hun broeder Lot tot hen zeide: Wilt gij God niet vreezen?

 • 26:162

  Waarlijk, ik ben een geloofbaar boodschapper tot u.

 • 26:163

  Vreest dus God en gehoorzaamt mij.

 • 26:164

  Ik vraag geene belooning van u, voor mijne prediking: Ik verwacht mijne belooning van geen ander dan van den Heer van alle schepselen.

 • 26:165

  Nadert gij de mannelijke wezens onder de menschen.

 • 26:166

  En verlaat gij uwe vrouwen, die uw Heer voor u heeft geschapen. Waarlijk, gij zijt zondaren.

 • 26:167

  Zij zeiden: Indien gij zoo voortgaat, o Lot! zult gij zekerlijk uit onze stad worden verdreven.

 • 26:168

  Hij zeide: Waarlijk, ik behoor tot hen, die uwe daden verfoeien.

 • 26:169

  O Heer! bevrijd mij en mijn gezin van hetgeen zij bedrijven.

 • 26:170

  Daarom bevrijdden wij hem en zijn geheel gezin.

 • 26:171

  Behalve eene oude vrouw, zijnde zijne vrouw, die omkwam met hen die achtergebleven waren.

 • 26:172

  Daarna verdelgden wij de overigen.

 • 26:173

  En wij deden eene bui van steenen op hen nederregenen, en vreeselijk was de regenbui die op degenen nederviel, welke te vergeefs waren gewaarschuwd.

 • 26:174

  Waarlijk, hierin was een teeken; maar het grootste deel hunner geloofde niet.

 • 26:175

  Uw Heer is de machtige, de genadige.

 • 26:176

  Ook de bewoners van het woud beschuldigden Gods gezanten van bedrog.

 • 26:177

  Toen Shoaib tot hen zeide: Wilt gij God niet vreezen?

 • 26:178

  Waarlijk ik ben een geloovig boodschapper voor u.

 • 26:179

  Vreest dus God en gehoorzaamt mij.

 • 26:180

  Ik vraag geene belooning van u, voor mijne prediking; ik verwacht mijne belooning van niemand anders dan van den Heer van alle schepselen.

 • 26:181

  Geeft juist gewicht en weest geene bedriegers.

 • 26:182

  En weegt met een gelijke weegschaal.

 • 26:183

  En vermindert niet wat den menschen toekomt; bedrijft geen geweld op aarde; en handelt niet slecht.

 • 26:184

  En vreest hem die u en de vroegere geslachten heeft geschapen.

 • 26:185

  Zij antwoordden: Waarlijk gij zijt bezeten.

 • 26:186

  Gij zijt niets meer dan een mensch gelijk wij en waarlijk, wij houden u voor een leugenaar.

 • 26:187

  Doe thans een deel van den hemel op ons nedervallen, indien gij de Waarheid spreekt.

 • 26:188

  Shoaib zeide. Mijn Heer weet het beste wat gij doet.

 • 26:189

  En zij beschuldigden hen van bedrog; daarom overviel hen de straf van den dag der schaduwgevende wolk, en dit was de straf van den vreeselijken dag.

 • 26:190

  Waarlijk, hierin was een teeken; maar het grootste deel hunner geloofde niet.

 • 26:191

  Uw Heer is de machtige, de barmhartige.

 • 26:192

  Dit boek is zekerlijk eene openbaring van den Heer van alle schepselen.

 • 26:193

  Welke de getrouwe geest op uw hart heeft doen nederdalen.

 • 26:194

  Opdat gij een prediker voor uw volk zoudt zijn,

 • 26:195

  In de duidelijke Arabische taal.

 • 26:196

  Waarvan de getuigenis door de schriften van vroegere tijden wordt geleverd.

 • 26:197

  Was het geen teeken voor hen, dat de wijze mannen onder de kinderen Israëls die kenden?

 • 26:198

  Hadden wij het aan een der vreemdelingen geopenbaard.

 • 26:199

  En hij zou het hun hebben voorgelezen, dan zouden zij daaraan niet hebben willen gelooven.

 • 26:200

  Zoo deden wij hardnekkig ongeloof in de harten der zondaren binnentreden.

 • 26:201

  Zij zullen daarin niet gelooven, dan nadat zij eene pijnlijke straf hebben gezien.

 • 26:202

  Deze zal plotseling over hen komen, en zij zullen deze niet voorzien.

 • 26:203

  En zij zullen zeggen: zal ons uitstel worden verleend?

 • 26:204

  Verlangen zij dus dat onze straf zal worden verhaast?

 • 26:205

  Wat denkt gij? Indien wij hun toestaan het voordeel van dit leven voor vele jaren te genieten.

 • 26:206

  En datgene, waarmede zij bedreigd werden, later over hen komt.

 • 26:207

  Wat zal het hen van voordeel zijn, wat zij hebben genoten?

 • 26:208

  Wij hebben geene stad verwoest, dan nadat er vooraf gezanten waren heengezonden.

 • 26:209

  Ten einde de bewoners daarvan te waarschuwen, ook behandelden wij hen niet onrechtvaardig.

 • 26:210

  De duivelen daalden niet neder met den Koran, zooals de ongeloovigen voorgeven;

 • 26:211

  Dat komt niet overeen met hun doel; ook zijn zij niet in staat zulk een boek voort te brengen.

 • 26:212

  Want zij zijn er ver van verwijderd, het gesprek der engelen in den hemel te hooren.

 • 26:213

  Roep geen anderen god met den waren God aan, opdat gij niet tot een van hen wordet, die ter straffe zijn gedoemd.

 • 26:214

  En vermaan uwe naaste betrekkingen.

 • 26:215

  En gedraag u met zachtmoedigheid omtrent de ware geloovigen die u volgen.

 • 26:216

  En indien zij ongehoorzaam omtrent u zijn, zeg dan: Waarlijk ik ben zuiver van hetgeen gij doet.

 • 26:217

  En vertrouw in den machtigsten, den barmhartigsten God.

 • 26:218

  Die u ziet als gij opstaat,

 • 26:219

  En uw gedrag onder hen die aanbidden;

 • 26:220

  Want hij ziet en hoort alles.

 • 26:221

  Zal ik u verklaren op wie de duivelen nederdalen?

 • 26:222

  Zij dalen neder op iederen leugenachtigen en zondigen persoon.

 • 26:223

  Zij leeren wat gehoord is geworden, maar het grootste deel hunner zijn leugenaars.

 • 26:224

  En zij die dwalen, volgen de stappen der dichters.

 • 26:225

  Ziet gij niet dat zij, als van hunne zinnen beroofd, door iedere vallei wandelen?

 • 26:226

  En dat zij zeggen, wat zij niet doen?

 • 26:227

  Behalve zij die gelooven en goede werken doen en God dikwijls herdenken. En die zich zelven verdedigen, nadat zij onrechtvaardig zijn behandeld geworden; terwijl zij die onrechtvaardig handelen, hierna zullen weten, welke handeling zij te wachten hebben.

Paylaş
Tweet'le