37 SAFFAT

 • 37:1

  Ik zweer bij de engelen, die zich in orde scharen.

 • 37:2

  En bij hen die de wolken voortdrijven en verspreiden.

 • 37:3

  En bij hen, die den Koran lezen als eene vermaning,

 • 37:4

  Waarlijk, uw Heer is eenig.

 • 37:5

  De Heer van hemel en aarde en van alles wat daartusschen is, en de Heer van het Oosten.

 • 37:6

  Wij hebben den ondersten hemel met het versiersel der sterrren getooid.

 • 37:7

  En wij hebben daarin een wachter tegen iederen weerspannigen duivel geplaatst.

 • 37:8

  Opdat zij niet luisteren naar het gesprek der verheven vorsten (want zij worden van alle zijden bestormd),

 • 37:9

  En eene zware marteling is voor hen gereed gemaakt.

 • 37:10

  Behalve hij, die een woord steelsgewijze opvangt, en door eene vlammende schicht wordt getroffen.

 • 37:11

  Vraag daarom den bewoners van Mekka, of zij van nature sterker zijn dan de engelen welke wij hebben geschapen? Waarlijk wij hebben hen van harde klei geschapen.

 • 37:12

  Gij verbaast u over Gods macht en hunne weêrspannigheid; maar zij spotten over de bewijsmiddelen, welke aangevoerd worden om hen te overtuigen.

 • 37:13

  Als zij gewaarschuwd worden, nemen zij geene waarschuwing aan.

 • 37:14

  En als zij iets zien, spotten zij er mede.

 • 37:15

  En zeggen: Dit is niet anders dan duidelijke tooverij.

 • 37:16

  Nadat wij dood zullen wezen en tot stof en beenderen zijn geworden, zullen wij dan werkelijk tot het leven worden opgewekt.

 • 37:17

  En onze voorvaderen ook?

 • 37:18

  Antwoord: Ja! en dan zult gij veracht wezen.

 • 37:19

  Er zal slechts eenmaal op de trompet worden geblazen, en zij zullen rond zien.

 • 37:20

  En zullen zeggen: Wee over ons! Dit is de dag des oordeels.

 • 37:21

  Dit is de dag der onderscheiding tusschen de rechtvaardigen en de zondaren, dien gij als eene leugen verwerpt.

 • 37:22

  Verzamel degenen, die onrechtvaardig hebben gehandeld en hunne makkers, en de afgoden welke zij aanbaden.

 • 37:23

  Naast God, en leidt hen op den weg der hel.

 • 37:24

  En plaats hen voor Gods vierschaar; want zij zullen geroepen worden om rekenschap af te leggen.

 • 37:25

  Wat deert u, dat gij elkander niet verdedigt?

 • 37:26

  Maar op dien dag zullen zij zich aan Gods oordeel onderwerpen.

 • 37:27

  En zij zullen elkander naderen en onder elkander twisten.

 • 37:28

  En de verleiden zullen zeggen tot hen die hen hebben verleid: Waarlijk, gij kwaamt tot ons met voorspellingen van voorspoed.

 • 37:29

  En de verleiders zullen antwoorden: Neen! gij waart veeleer geene ware geloovigen;

 • 37:30

  Want wij hadden geene macht over u, om u te dwingen, maar gij hebt vrijwillig gezondigd.

 • 37:31

  Daarom werd het vonnis van onzen Heer rechtvaardig over ons uitgesproken, en wij zullen zekerlijk zijne wraak proeven.

 • 37:32

  Wij verleidden u, maar wij dwaalden ook zelven.

 • 37:33

  Zij zullen op dezen dag dus beiden deelgenooten van dezelfde straf zijn.

 • 37:34

  Zoo zullen wij met de zondaren handelen;

 • 37:35

  Want toen er tot hen werd gezegd: Er is geen god buiten den waren God, bliezen zij zich op met hoogmoed.

 • 37:36

  En zeiden: zullen wij onze goden voor een bezeten dichter verlaten?

 • 37:37

  Neen! hij komt met de waarheid en legt getuigenis af voor de vroegere gezanten.

 • 37:38

  Gij zult zekerlijk de pijnlijke martelingen der hel proeven.

 • 37:39

  En gij zult niet vergolden worden, dan overeenkomstig uwe werken.

 • 37:40

  Maar wat de oprechte dienaren Gods betreft.

 • 37:41

  Zij zullen een zekeren voorraad in het paradijs hebben:

 • 37:42

  Namelijk heerlijke vruchten, en zij zullen geëerd worden.

 • 37:43

  Zij zullen in tuinen des vermaaks geplaatst worden.

 • 37:44

  Leunende in tegenover elkander geplaatste zetels.

 • 37:45

  Een beker zal onder hen worden rondgereikt, gevuld aan eene heldere fontein;

 • 37:46

  Een heerlijkheid voor hen, die er van zullen drinken.

 • 37:47

  Het zal het verstand niet benevelen, en zij zullen er niet door bedwelmd worden.

 • 37:48

  En nabij hen zullen de maagden van het paradijs liggen, hare blikken, behalve van hunne bruidegommen, van ieder een afwendende, hebbende groote, zwarte oogen,

 • 37:49

  En gelijkende op de eieren van een struisvogel, zorgvol met vederen bedekt.

 • 37:50

  En zij zullen zich tot elkander wenden, en elkander vragen doen.

 • 37:51

  En een van hen zal zeggen: Waarlijk, ik had een vertrouwden vriend, terwijl ik op de wereld leefde.

 • 37:52

  Die tot mij zeide: Zijt gij een van hen, die de waarheid der opstanding betuigen?

 • 37:53

  Nadat wij dood zullen zijn, en tot stof en beenderen veranderd wezen, zullen wij dan zekerlijk worden geoordeeld?

 • 37:54

  Dan zal hij tot zijne makkers zeggen: Wilt gij nederzien?

 • 37:55

  En zij zullen nederzien en hem in het midden der hel ontwaren.

 • 37:56

  En hij zal tot hem zeggen: Bij God! er ontbrak weinig aan, of gij hadt mij verdorven.

 • 37:57

  En was het niet door de genade van mijnen Heer, dan ware ik zeker aan eene eeuwige marteling overgeleverd geworden.

 • 37:58

  Zullen wij een anderen dan onzen eersten dood sterven?

 • 37:59

  Of ondergaan wij eenige straf?

 • 37:60

  Waarlijk, wij genieten eene groote gelukzaligheid.

 • 37:61

  Laten de arbeiders arbeiden om eene gelukzaligheid gelijk deze te verwerven.

 • 37:62

  Is dit een beter onthaal, of de boom van al Zakkum?

 • 37:63

  Waarlijk, wij hebben dien aangeduid als eene aanleiding tot twist onder de onrechtvaardigen

 • 37:64

  Het is een boom die aan den bodem der hel ontspruit.

 • 37:65

  De vrucht daarvan gelijkt op de hoofden van duivelen.

 • 37:66

  De verdoemden zullen daarvan eten, en hunne buiken daarmede vullen.

 • 37:67

  Vervolgens zal hun een mengsel van vuil en kokend water te drinken worden gegeven.

 • 37:68

  Daarna zullen zij in de hel terugkeeren.

 • 37:69

  Zij bevonden dat hunne vaderen dwalende waren.

 • 37:70

  En zij traden haastig in hunne voetstappen;

 • 37:71

  Want het meerendeel der oude volken dwaalden vóór hen.

 • 37:72

  Wij zonden vroeger waarschuwers tot hen;

 • 37:73

  Maar zie hoe ellendig het einde was van degenen, die gewaarschuwd werden.

 • 37:74

  En die niet onze oprechte dienaren waren.

 • 37:75

  Noach riep ons in vroegere dagen aan, en wij verhoorden hem genadiglijk.

 • 37:76

  En wij bevrijdden hem en zijn gezin uit de groote ellende.

 • 37:77

  Wij deden zijne nakomelingschap den zondvloed overleven, om de aarde te bevolken.

 • 37:78

  En wij lieten hem de volgende begroeting door de verste nakomelingschap geven:

 • 37:79

  Vrede zij op Noach onder alle schepselen!

 • 37:80

  Zoo beloonen wij de rechtvaardigen.

 • 37:81

  Want hij was een van onze dienaren, de ware geloovigen.

 • 37:82

  Daarna verdronken wij de anderen.

 • 37:83

  Abraham was mede van zijnen godsdienst;

 • 37:84

  Toen hij met een volkomen hart tot zijn Heer kwam.

 • 37:85

  Toen hij tot zijn vader en zijn volk zeide: Wat vreest gij?

 • 37:86

  Kiest gij bij voorkeur valsche goden boven den waren God?

 • 37:87

  Wat is dus uwe meening opzichtens den Heer aller schepselen?

 • 37:88

  En hij beschouwde de sterren.

 • 37:89

  En zeide: Waarlijk, ik zal ziek wezen en niet bij uwe offeringen tegenwoordig zijn.

 • 37:90

  En zij keerden zich af en verlieten hem.

 • 37:91

  En Abraham wendde zich in het geheim tot hunne goden, en zeide spottende tot hen: Eet gij niet van het vleesch dat u is voorgezet?

 • 37:92

  Wat deert u, dat gij niet spreekt?

 • 37:93

  En hij keerde zich tot hen, en sloeg hen met zijne rechterhand en vernietigde hen.

 • 37:94

  En zijn volk kwam haastig tot hem.

 • 37:95

  Hij zeide: Aanbidt gij de beelden die gij zelven snijdt?

 • 37:96

  Terwijl God u heeft geschapen en ook datgene wat gij maakt.

 • 37:97

  Zij zeiden: Richt een brandstapel voor hem op en werp hem in het gloeiende vuur.

 • 37:98

  En zij smeedden eene list tegen hem. Maar wij deden hem het onderspit delven en bevrijdden hem.

 • 37:99

  En Abraham zeide: Waarlijk, ik ga tot mijnen Heer, die mij zal richten.

 • 37:100

  O Heer! geef mij eene rechtvaardige nakomelingschap.

 • 37:101

  Daarom maakten wij hem bekend, dat hij een zoon zou bekomen, die een zachten aard zou hebben.

 • 37:102

  En toen hij den ouderdom der jongelingschap had bereikt, en zich met hem in de verrichtingen van den godsdienst kon vereenigen. Zeide Abraham tot hem: O mijn zoon! waarlijk, ik zag in een droom, dat ik u als eene offerande zoude aanbieden. Overweeg dus wat gij meent, dat ik zal doen. Hij antwoordde: O mijn vader! doe wat u bevolen werd; indien het Gode behaagt, zult gij bevinden dat ik het lijdzaam zal ondergaan.

 • 37:103

  En toen zij beiden zich aan den goddelijken wil hadden onderworpen, en Abraham zijn zoon voorover op het aangezicht had gelegd.

 • 37:104

  Riepen wij hem toe: O Abraham!

 • 37:105

  Gij hebt aan uw visioen geloofd. Zoo beloonen wij den rechtvaardige.

 • 37:106

  Waarlijk, dit was eene duidelijke proef.

 • 37:107

  En wij losten zijn zoon met een edel slachtoffer uit.

 • 37:108

  En wij lieten hem de volgende groete door de verste nakomelingschap bewaren;

 • 37:109

  Namelijk: Vrede zij op Abraham!

 • 37:110

  Zoo beloonen wij den rechtvaardige;

 • 37:111

  Want hij was een onzer geloovige dienaren.

 • 37:112

  Wij verblijdden hem met de belofte van Izaäk, een rechtvaardigen profeet.

 • 37:113

  En wij zegenden hem en Izaäk; en onder hunne nakomelingschap waren eenige rechtvaardigen, en anderen, die klaarblijkelijk hunne eigene zielen nadeel toebrachten.

 • 37:114

  Wij waren ook vroeger genadig omtrent Mozes en Aäron.

 • 37:115

  En wij bevrijdden hen en hun volk van eene groote ellende.

 • 37:116

  Wij ondersteunden hen tegen de Egyptenaren, en zij werden overwinnaars.

 • 37:117

  Wij gaven hun het duidelijke boek der wet.

 • 37:118

  Wij leidden hen op den rechten weg.

 • 37:119

  En wij lieten de volgende groete door de verste nakomelingschap voor hen bewaren;

 • 37:120

  Namelijk: Vrede zij op Mozes en Aäron!

 • 37:121

  Zoo beloonen wij de rechtvaardigen.

 • 37:122

  Want zij waren twee onzer geloovige dienaren.

 • 37:123

  En Elias was mede een dergenen, die door ons werden gezonden.

 • 37:124

  Toen hij tot zijn volk zeide: Vreest gij God niet?

 • 37:125

  Roept gij Baal aan, en verzaakt gij den uitmuntendsten schepper?

 • 37:126

  God is uw Heer en de Heer uwer voorvaderen.

 • 37:127

  Maar zij beschuldigden hem van bedrog.

 • 37:128

  Weshalve zij aan de eeuwige straf zullen worden overgeleverd, behalve de oprechte dienaren Gods

 • 37:129

  En wij lieten de volgende groete door de verste nakomelingschap voor hem bewaren.

 • 37:130

  Namelijk: Vrede zij op Ilyasin!

 • 37:131

  Zoo beloonen wij den rechtvaardige.

 • 37:132

  Want hij was een onzer geloovige dienaren.

 • 37:133

  En Lot was mede een dergenen, die door ons werden gezonden.

 • 37:134

  Toen wij hem en zijn geheel gezin bevrijden.

 • 37:135

  Behalve eene oude vrouw, zijne huisvrouw, die omkwam met hen die achterbleven.

 • 37:136

  Daarna verdelgden wij de anderen.

 • 37:137

  En gij, o bewoners van Mekka! komt de plaatsen voorbij waar zij eens hebben gewoond, als gij des ochtends reist.

 • 37:138

  En des nachts. Zult gij dan niet begrijpen?

 • 37:139

  Jonas was mede een dergenen die door ons werden gezonden.

 • 37:140

  Toen hij in een geladen schip vluchtte.

 • 37:141

  En zij die aan boord waren, lootten onder elkander en hij werd veroordeeld.

 • 37:142

  En de visch verzwolg hem; want hij had eene bestraffing verdiend.

 • 37:143

  En indien hij niet eene ware geweest van hen die God loven.

 • 37:144

  Waarlijk, dan ware hij, tot den dag der opstanding, in den buik van den visch gebleven.

 • 37:145

  En wij wierpen hem op het naakte strand, en hij was ziek.

 • 37:146

  Wij deden een pompoenplant over hem heen groeien.

 • 37:147

  Wij zonden hem daarna tot een volk van honderdduizend zielen of meer.

 • 37:148

  En zij geloofden: daarom lieten wij hun dit leven nog voor eenigen tijd genieten.

 • 37:149

  Vraag aan de bewoners van Mekka of uw Heer dochters heeft gelijk zij zonen hebben?

 • 37:150

  Hebben wij ook de engelen van het vrouwelijke geslacht geschapen, en waren zij er getuigen van?

 • 37:151

  Zeggen zij niet, volgens hunne eigene, valsche uitvinding:

 • 37:152

  God heeft eene nakomelingschap gebaard? en zij zijn niet werkelijk leugenaars?

 • 37:153

  Heeft hij bij voorkeur dochters boven zonen verkozen?

 • 37:154

  Gij hebt geene reden aldus te oordeelen.

 • 37:155

  Wilt gij dus niet vermaand wezen?

 • 37:156

  Of hebt gij een duidelijk bewijs voor hetgeen gij zegt?

 • 37:157

  Brengt thans uw boek der openbaringen voor den dag, indien gij de waarheid spreekt.

 • 37:158

  En zij maken hem tot een verwante der geniussen, terwijl de geniussen weten, dat hij, die zulke dingen verklaart, aan de eeuwige straf zal worden overgeleverd.

 • 37:159

  (God is verheven, boven datgene wat zij nopens hem verklaren):

 • 37:160

  Maar niet Gods oprechte dienaren.

 • 37:161

  Maar gij en de goden, welke gij aanbidt,

 • 37:162

  Zullen niemand nopens God verleiden.

 • 37:163

  Behalve hem die bestemd is om in de hel verbrand te worden.

 • 37:164

  Er is niemand van ons, of hij heeft een bestemde plaats.

 • 37:165

  Wij scharen ons in orde,

 • 37:166

  Gods bevelen afwachtende, en wij verkondigen den goddelijken lof.

 • 37:167

  De ongeloovigen zeiden:

 • 37:168

  Indien wij door een boek met goddelijke openbaringen waren begunstigd geworden, van diegene welke aan de ouden werden geschonken.

 • 37:169

  Zouden wij zeker oprechte dienaren Gods zijn geweest;

 • 37:170

  Maar thans, nu de Koran is geopenbaard, gelooven zij daarin niet; doch hier namaals zullen zij het gevolg van hun ongeloof kennen.

 • 37:171

  Ons woord werd vroeger aan onze dienaren, de gezanten, gegeven.

 • 37:172

  Dat zij zekerlijk tegen de ongeloovigen zouden ondersteund worden,

 • 37:173

  En dat onze legers de overwinning zouden behalen.

 • 37:174

  Wend u dus gedurende eenen tijd van hen af.

 • 37:175

  En zie de rampen die hen zullen bedroeven; want zij zullen uwe toekomstige overwinning en uwen voorspoed zien.

 • 37:176

  Trachten zij daarom onze wraak te verhaasten?

 • 37:177

  Waarlijk, wanneer die in hunne afgesloten hoven zal nederdalen, zal het een slechte ochtend zijn voor hen, die te vergeefs werden gewaarschuwd.

 • 37:178

  Wend u dus voor eenigen tijd van hen af.

 • 37:179

  Hierna zullen zij uwe overwinning en hunne straf ontwaren.

 • 37:180

  Geloofd zij uw Heer, de Heer die verre verheven is boven hetgeen zij van hem verklaren!

 • 37:181

  Vrede zij op zijne gezanten.

 • 37:182

  En geloofd zij God, de Heer van alle schepselen!

Paylaş
Tweet'le