55 RAHMAN

 • 55:1

  De Barmhartige

 • 55:2

  Heeft zijn dienaar in den Koran onderwezen.

 • 55:3

  Hij schiep den mensch.

 • 55:4

  Hij heeft hem eene duidelijke spraak geleerd.

 • 55:5

  De zon en de maan leggen haren loop af, overeenkomstig eene zekere wet.

 • 55:6

  En de planten, die over den grond kruipen, en de boomen zijn aan zijne beschikking onderworpen.

 • 55:7

  Hij verhief den hemel, en stelde de weegschaal vast.

 • 55:8

  Opdat gij niet zoudt zondigen tegen het gewicht.

 • 55:9

  Weeg dus juist, en verminder het gewicht niet.

 • 55:10

  En hij heeft de aarde voor levende schepselen ingericht.

 • 55:11

  Daarop zijn verschillende vruchten en palmboomen, die bloemtrossen dragen.

 • 55:12

  En graan dat kaf en bladeren heeft.

 • 55:13

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:14

  Hij schiep den mensch van gedroogde klei, als een aarden vaatwerk.

 • 55:15

  Maar hij schiep de geniussen van vuur, dat rein van rook was.

 • 55:16

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:17

  Hij is de Heer van het Oosten; En de Heer van het Westen.

 • 55:18

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:19

  Hij heeft de beide zeeën gescheiden.

 • 55:20

  Opdat zij elkander zouden ontmoeten; tusschen haar is eene afscheiding geplaatst, welke zij niet kunnen overschrijden.

 • 55:21

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:22

  Zij beide leveren paarlen en koraal op.

 • 55:23

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:24

  Hem behooren ook de schepen, die, als bergen, de zee doorklieven.

 • 55:25

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:26

  Ieder schepsel dat op de aarde leeft, is aan de vergankelijkheid onderworpen.

 • 55:27

  Maar het glorierijke en heerlijke aangezicht van uwen Heer zal eeuwig blijven.

 • 55:28

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:29

  Aan hem richten alle schepselen, die in den hemel en op aarde zijn, verzoeken; iederen dag is hij met een nieuw werk bezig.

 • 55:30

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:31

  Wij zullen u zekerlijk op den jongsten dag wachten, om u te richten, o geniussen en menschen!

 • 55:32

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:33

  O gij, vereeniging van geniussen en menschen! indien gij in staat zijt, de grenzen van den hemel en de aarde te overschrijden, doe het; maar gij zult het niet, dan door eene volstrekte macht doen.

 • 55:34

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:35

  Een vuurvlam zonder rook, en een rook zonder vlam zullen op u worden nedergezonden, en gij zult niet in staat zijn, u daartegen te beschutten.

 • 55:36

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:37

  En als de hemel gespleten wordt, en zich rood als eene roos of als eene roodgeverfde huid zal vertoonen.

 • 55:38

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:39

  Op dien dag zal mensch noch genius nopens zijne zonde worden ondervraagd.

 • 55:40

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:41

  De zondaren zullen door hunne werken worden herkend, en zij zullen van voren bij hunne lokken en bij hunne voeten gegrepen, en in de hel geworpen worden.

 • 55:42

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:43

  Dit is de hel, welke de zondaren als eene valschheid loochenen.

 • 55:44

  Zij zullen daar, tusschen vlammen en kokend water, op- en nedergaan.

 • 55:45

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:46

  Maar voor hem, die de rechtbank zijns Heeren vreest, zijn twee tuinen gemaakt.

 • 55:47

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:48

  Met schaduwrijke boomen beplant.

 • 55:49

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:50

  In elken daarvan zullen twee fonteinen stroomen.

 • 55:51

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:52

  In elken van hen zullen twee soorten van elke vrucht zijn.

 • 55:53

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:54

  Zij zullen op zetels rusten, waarvan de leuningen zullen gevormd zijn van zijde met goud doorweven, en de vrucht zal dicht bij de hand zijn, om verzameld te worden.

 • 55:55

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:56

  Daar zullen zij door schoone maagden worden ontvangen, die hare oogen van ieder, behalve van hare echtgenooten, zullen afwenden; die nimmer vóór hen, door een man of een genius zijn aangeraakt.

 • 55:57

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:58

  Hebbende huiden als robijnen en paarlen.

 • 55:59

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:60

  Waardoor zou het goede anders dan door het goede beloond worden?

 • 55:61

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:62

  En naast deze, zullen twee anderen tuinen zijn.

 • 55:63

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:64

  Van donker groen.

 • 55:65

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:66

  In elken daarvan zullen twee fonteinen een overvloed van water doen uitstroomen.

 • 55:67

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:68

  In elken van dezen zullen vruchten, palmboomen en granaatappelen zijn.

 • 55:69

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:70

  Daarin zullen liefelijke en schoone maagden zijn.

 • 55:71

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:72

  Hebbende schoone, zwarte oogen, en door pavilloenen voor het oog verborgen.

 • 55:73

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:74

  Welke vóór de haar bestemde echtgenooten, door man noch genius, zijn aangeraakt.

 • 55:75

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:76

  Daar zullen zij zich vermaken, liggende op groene kussens en prachtige tapijten.

 • 55:77

  Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?

 • 55:78

  Geloofd zij de naam van uwen Heer, die met glans en eer is omgeven.

Paylaş
Tweet'le