56 VAKIA

 • 56:1

  Als de onvermijdelijke dag des oordeels plotseling zal komen.

 • 56:2

  Zal geene ziel de voorspelling zijner komst van valschheid beschuldigen.

 • 56:3

  Sommigen zullen daardoor vernederd, en anderen verheven worden.

 • 56:4

  Als de aarde door een hevigen schok zal geschud worden.

 • 56:5

  En de bergen in stukken zullen springen.

 • 56:6

  En als weggeblazen stof zullen worden.

 • 56:7

  En gij, menschen, in drie duidelijke klassen zult verdeeld worden.

 • 56:8

  De makkers van de rechterhand (hoe gelukkig zullen de makkers der rechterhand wezen).

 • 56:9

  En de makkers der linkerhand, (hoe ellendig zullen de makkers der linkerhand zijn);

 • 56:10

  En zij, die anderen in het geloof zijn voorgegaan, zullen hen in het paradijs voorafgaan.

 • 56:11

  Dat zijn zij, die God zullen naderen.

 • 56:12

  Zij zullen in tuinen van vermaak wonen.

 • 56:13

  Daar zullen velen van de vroegere godsdiensten.

 • 56:14

  En enkelen van den lateren zijn.

 • 56:15

  Rustende op zetels met goud en edelgesteenten versierd.

 • 56:16

  En tegenover elkander daarop zittende.

 • 56:17

  Jonge lieden, die eeuwig jong zullen blijven, zullen om hen heen gaan, om hen te bedienen.

 • 56:18

  Met bekers, kroezen en schalen met vloeienden wijn.

 • 56:19

  Hunne hoofden zullen geen pijn gevoelen, door dien te drinken, en hun verstand zal niet beneveld worden.

 • 56:20

  En met vruchten, van de soorten, welke zij zullen kiezen.

 • 56:21

  En het vleesch van de vogelsoort, welke zij zullen begeeren.

 • 56:22

  Daar zullen zij door schoone maagden worden vergezeld,

 • 56:23

  Met groote, zwarte oogen, gelijkende op paarlen, die in hare schelpen verborgen zijn.

 • 56:24

  Dit zal een belooning wezen, voor hetgeen zij zullen hebben verricht.

 • 56:25

  Daar zullen zij geene ijdele gesprekken hooren of eenige aansporing tot zonde.

 • 56:26

  Maar alleen de begroeting: Vrede! vrede!

 • 56:27

  En de makkers der rechterhand (hoe gelukkig zullen de makkers der rechterhand wezen!)

 • 56:28

  Zullen hun verblijf houden onder lotusboomen, vrij van doornen.

 • 56:29

  En banaan-boomen, geregeld beladen met hunne voortbrengselen, van den top tot den stam.

 • 56:30

  In de uitgebreide schaduw.

 • 56:31

  Nabij een stroomend water.

 • 56:32

  En te midden van een overvloed van vruchten.

 • 56:33

  Welke niemand zal afsnijden, en waarvan de inzameling niet zal verboden zijn.

 • 56:34

  En zij zullen op verheven bedden uitrusten.

 • 56:35

  Waarlijk, wij hebben de maagden van het paradijs door eene bijzondere schepping gevormd;

 • 56:36

  En wij hebben haar tot maagden gemaakt.

 • 56:37

  Bemind door hare echtgenooten, die van gelijken ouderdom met haar zijn.

 • 56:38

  Tot de geneugten der makkers van de rechterhand.

 • 56:39

  Daar zullen velen van de vroegere godsdiensten.

 • 56:40

  En velen van den lateren zijn.

 • 56:41

  En de makkers van de linkerhand (hoe ellendig zullen de makkers der linkerhand zijn).

 • 56:42

  Zullen wonen te midden van brandende, verpestende winden en kokend water.

 • 56:43

  Onder de schaduw van zwarten rook.

 • 56:44

  Die noch koel, noch aangenaam zal wezen.

 • 56:45

  Want zij genoten de genoegens van het leven, vóór dit, terwijl zij op de aarde waren.

 • 56:46

  En zij volhardden stijfhoofdig in eene hatelijke zondigheid.

 • 56:47

  En zij zeiden: Nadat wij zullen gestorven, en tot stof en beenderen geworden zijn, zullen wij dan zekerlijk tot het leven worden opgewekt?

 • 56:48

  Zullen onze vaderen ook met ons worden opgewekt?

 • 56:49

  Zeg: waarlijk, zoowel de vroegeren als de lateren.

 • 56:50

  Zullen zekerlijk op den vooraf bepaalden tijd van een bekenden dag worden bijeen verzameld, om geoordeeld te worden.

 • 56:51

  En gij, o menschen! die gedwaald, en de opstanding als eene valschheid geloochend hebt.

 • 56:52

  Gij zult zekerlijk eten van de vrucht des booms van al Zakkoem.

 • 56:53

  Gij zult uwen buik daarmede vullen.

 • 56:54

  En gij zult daar kokend water drinken.

 • 56:55

  Gij zult drinken, zooals een dorstige kameel drinkt.

 • 56:56

  Dit zal hunne uitspanning op den dag des oordeels zijn.

 • 56:57

  Wij hebben u geschapen; wilt gij dus niet gelooven, dat wij u van den dood kunnen opwekken? Wat denkt gij?

 • 56:58

  Het zaad dat gij uitwerpt.

 • 56:59

  Schept gij dat, of zijn wij er de schepper van?

 • 56:60

  Wij hebben voor u allen den dood bepaald, en wij zullen daarin door niemand worden belet.

 • 56:61

  Wij zijn in staat anderen, gelijk gij in uw plaats te stellen, en u terug te brengen in den toestand of den vorm, dien gij niet kent.

 • 56:62

  Gij kent de schepping; wilt gij dus niet overwegen, dat wij u, door u op te wekken, weder kunnen voortbrengen?

 • 56:63

  Wat denkt gij? Het graan dat gij zaait.

 • 56:64

  Doet gij dat uitbotten, of doen wij dat voortspruiten?

 • 56:65

  Indien het ons behaagde, waarlijk, wij konden het droog en onvruchtbaar maken, zoodat gij niet zoudt ophouden u te verwonderen, zeggende:

 • 56:66

  Waarlijk, wij hebben verbintenissen aangegaan voor zaad en arbeid,

 • 56:67

  Maar het is ons niet geoorloofd, de vruchten daarvan te oogsten.

 • 56:68

  Wat denkt gij? Het water dat gij drinkt.

 • 56:69

  Zendt gij dat uit de wolken neder, of zenden wij het?

 • 56:70

  Indien het ons behaagde, zouden wij het brak kunnen maken. Zult gij dus niet dankbaar wezen?

 • 56:71

  Wat denkt gij? Het vuur, dat gij door wrijving verkrijgt,

 • 56:72

  Brengt gij den boom voort, waardoor gij dat doet ontstaan? Of brengen wij dien voort?

 • 56:73

  Wij hebben dit als eene vermaning bevolen en tot een voordeel voor hen, die door de woestijnen reizen.

 • 56:74

  Prijst dus den naam van uwen Heer, den grooten God.

 • 56:75

  Ik zweer echter, bij het ondergaan der sterren.

 • 56:76

  (En waarlijk, dit is een groote eed, indien gij het slechts wist!)

 • 56:77

  Dat dit de uitmuntende Koran is.

 • 56:78

  Waarvan het oorspronkelijke in het welbewaarde boek is geschreven.

 • 56:79

  Niemand zal het aanraken, behalve zij, die rein zijn.

 • 56:80

  Het is eene openbaring van den Heer van alle schepselen.

 • 56:81

  Zult gij dus deze nieuwe openbaring verachten?

 • 56:82

  En is dit uwe vergelding voor uw voedsel, hetwelk gij van God ontvangt, dat gij u zelven loochent, hem daarvoor verplicht te zijn?

 • 56:83

  Als de ziel van een stervend mensch tot zijne keel opstijgt.

 • 56:84

  En gij op hetzelfde oogenblik rond ziet.

 • 56:85

  (En wij zijn hem nader dan gij; maar gij ziet zijn waren toestand niet).

 • 56:86

  Zoudt gij dan niet, indien gij hier namaals niet voor uwe daden werdt vergolden.

 • 56:87

  Die in het lichaam doen terugkeeren, indien gij de waarheid spreekt?

 • 56:88

  En voor hem die tot degenen behoort, welke God zullen naderen.

 • 56:89

  Zal de belooning zijn, rust, genade en een tuin van vermaak.

 • 56:90

  En behoort hij tot de makkers der rechterhand.

 • 56:91

  Dan zal hij gegroet worden met de begroeting: Vrede zij over u! door de makkers der rechterhand, zijne broeders.

 • 56:92

  Of, indien hij tot hen behoort, die het ware geloof (den profeet) verworpen hebben. En afgedwaald zijn.

 • 56:93

  Zijn voedsel zal kokend water wezen.

 • 56:94

  En de verbranding door het hellevuur.

 • 56:95

  Waarlijk, dit is een zekere waarheid.

 • 56:96

  Daarom prijst den naam van uwen Heer, den grooten God.

Paylaş
Tweet'le