70 MEARİC

 • 70:1

  Iemand vraagt en roept om wraak.

 • 70:2

  Over de ongeloovigen. Er zal niemand wezen, die verhinderen kan.

 • 70:3

  Dat God hen bedroeven, de meester der trappen.

 • 70:4

  Langs welke de engelen tot hem opstijgen in een dag, wiens uitgebreidheid vijftig duizend jaren bedraagt.

 • 70:5

  Daarom, verdraagt de beleedigingen van de bewoners van Mekka met lofwaardig geduld.

 • 70:6

  Want zij (de ongeloovigen) zien hunne straf ver verwijderd.

 • 70:7

  Maar wij zien die nabij.

 • 70:8

  Op een zekeren dag zal de hemel als gesmolten koper worden.

 • 70:9

  En de bergen gelijk wol van verschillende kleuren, door den wind uiteengedreven.

 • 70:10

  En een vriend zal den ander niet naar zijn toestand vragen

 • 70:11

  Hoewel zij elkander zien. De zondaar zal trachten, zich van de straf van dien dag los te koopen, door zijne kinderen op te offeren

 • 70:12

  En zijne vrouw en zijn broeder.

 • 70:13

  En zijne bloedverwanten die hem vriendschap bewezen;

 • 70:14

  En allen die op aarde zijn. Hij zal begeeren daardoor gered te worden.

 • 70:15

  Maar in geenen deele; want het hellevuur,

 • 70:16

  Dat hen bij de schedels zal grijpen,

 • 70:17

  Zal iederen persoon opeischen, die zijn rug zal hebben toegewend, en het geloof ontvlucht is.

 • 70:18

  En die rijkdommen verzameld heeft, en deze gierig ophoopt.

 • 70:19

  Waarlijk, de mensch is zeer begeerig geschapen.

 • 70:20

  Als het kwaad hem treft, is hij ternedergeslagen.

 • 70:21

  Maar als het goede hem toevloeit, word hij karig.

 • 70:22

  Zoo bestaan niet degenen die godvruchtig zijn.

 • 70:23

  Die in hunne gebeden volharden.

 • 70:24

  En zij, die gereed zijn, een zeker voegzaam deel van hunne bezittingen te geven.

 • 70:25

  Aan hem die vraagt, en aan hem, die door schaamte teruggehouden wordt te vragen.

 • 70:26

  Zij, die oprecht in den dag des oordeels gelooven,

 • 70:27

  En de straf van hunnen Heer vreezen

 • 70:28

  (Want niemand is beveiligd tegen de straf van zijnen Heer).

 • 70:29

  Die ingetogen leven.

 • 70:30

  En die geen gemeenschap hebben met andere vrouwen dan met de hunne, of de slavinnen, die door hunne rechterhanden worden bezeten; want zij zijn zonder blaam.

 • 70:31

  Maar zij, die gemeenschap met andere vrouwen buiten deze hebben, zijn zondaren.

 • 70:32

  Zij, die wat hun werd toevertrouwd en hun verbond getrouw bewaren.

 • 70:33

  Die onwrikbaar in hunne verklaringen zijn.

 • 70:34

  En die de vereischte voorschriften bij hunne gebeden nauwkeurig in acht nemen.

 • 70:35

  Deze zullen hooggeëerd zijn, en te midden van tuinen wonen.

 • 70:36

  Wat scheelt de ongeloovigen, dat zij voor u uitgaan

 • 70:37

  In scharen ter rechter- en ter linkerhand?

 • 70:38

  Wenscht een hunner den tuin des genots binnen te gaan?

 • 70:39

  Volstrekt niet.--Waarlijk, wij hebben hen geschapen, van datgene wat zij kennen.

 • 70:40

  Ik zweer bij den Heer van het Oosten en het Westen, dat wij in staat zijn.

 • 70:41

  (Hen te verdelgen en) een beter volk voor hen in de plaats te stellen; en niemand kan het verhinderen, indien het ons behaagt dit te doen.

 • 70:42

  Daarom, laat hen in ijdele gesprekken waden, en in vermaken genot zoeken, tot zij den dag ontmoeten, waarmede zij bedreigd zijn.

 • 70:43

  Den dag waarop zij haastig uit hunne graven zullen voortkomen, als scharen, die zich naar hunne vanen spoeden.

 • 70:44

  Hunne blikken zullen nedergeslagen zijn, en schande zal hen volgen. Dit is de dag, waarmede zij bedreigd zijn geworden.

Paylaş
Tweet'le