75 KIYAMET

 • 75:1

  Waarlijk, ik zweer bij den dag der opstanding;

 • 75:2

  En ik zweer bij de ziel die zich zelve beschuldigt.

 • 75:3

  Denkt de mensch, dat wij zijne beenderen niet bij elkander zullen verzamelen?

 • 75:4

  Ja, wij zijn in staat de kleinste beenderen zijner vingers bijeen te brengen.

 • 75:5

  Maar de mensch verkiest zondig te zijn (te loochenen) den tijd die vóór hem is.

 • 75:6

  Hij vraagt: Wanneer zal de dag der opstanding zijn?

 • 75:7

  Maar als het oog verblind.

 • 75:8

  Als de maan verduisterd zal wezen.

 • 75:9

  En de zon en de maan vereenigd zullen zijn.

 • 75:10

  Op dien dag zal de mensch zeggen: Waar is een toevluchtsoord?

 • 75:11

  Volstrekt niet. Er zal geene plaats zijn, om er heen te vluchten.

 • 75:12

  Op dien dag zal de veilige rustplaats met uwen Heer zijn.

 • 75:13

  Op dien dag zal de mensch vernemen, wat hij het eerste en het laatste heeft gedaan.

 • 75:14

  Ja, de mensch zal getuigenis tegen zich zelven afleggen.

 • 75:15

  En hoewel hij zijne verontschuldigingen aanbiedt, zullen zij niet worden aangenomen.

 • 75:16

  Beweeg uwe tong niet (o Mahomet!) door (de openbaringen te herhalen, u door Gabriël gebracht, alvorens hij die geëindigd zal hebben), opdat gij haar spoedig in het geheugen zoudt prenten.

 • 75:17

  Want het verzamelen van den Koran in uw geheugen, en u de ware lezing daarvan te leeren, komen ons toe.

 • 75:18

  Maar als wij u dien door de tong van den engel zullen hebben voorgelezen, volg dan de lezing daarvan.

 • 75:19

  En daarna belasten wij ons, u dien uit te leggen.

 • 75:20

  Gij zult volstrekt zoo haastig niet zijn voor de toekomst. Maar gij menschen bemint datgene, wat haastig voorbijgaat (het wereldsche).

 • 75:21

  En gij verwaarloost het volgende leven.

 • 75:22

  Op dien dag zullen er aangezichten zijn, die met een levendigen glans zullen schitteren.

 • 75:23

  En die hunne blikken naar den Heer zullen wenden.

 • 75:24

  Er zullen dien dag ter nedergeslagen aangezichten wezen.

 • 75:25

  Zij zullen denken, dat er eene verpletterende ramp over hen zal worden gebracht.

 • 75:26

  Zekerlijk. Als de ziel van den mensch (in zijn doodstrijd) tot zijne keel zal opstijgen.

 • 75:27

  Als de omstanders zullen zeggen: Wie brengt een toovermiddel om hem te doen herstellen?

 • 75:28

  Denkende, dat het oogenblik van zijn vertrek uit deze wereld is gekomen.

 • 75:29

  En het eene been met het andere been zal worden verbonden.

 • 75:30

  Op dien dag zal hij tot uwen Heer worden gedreven.

 • 75:31

  Want hij geloofde niet, noch bad.

 • 75:32

  Maar hij beschuldigde Gods profeet van bedrog, en wendde zich af, in plaats van hem te gehoorzamen.

 • 75:33

  Daarop ging hij tot zijn gezin terug, met hoogmoed wandelende.

 • 75:34

  Daarom, wee over u! het uur nadert.

 • 75:35

  Het nadert steeds. Wee! en nog eens wee over u; wee!

 • 75:36

  Denkt de mensch, dat hij geheel vrijgelaten zal worden, (zonder toezicht)?

 • 75:37

  Was hij niet eerst een droppel zaad, die zich gemakkelijk verliest?

 • 75:38

  Later was hij een weinig gestold bloed; en God vormde hem in eene juiste evenredigheid.

 • 75:39

  En maakte twee seksen van hem: den man en de vrouw.

 • 75:40

  Is hij die dit gedaan heeft, niet in staat de dooden te doen herleven?

Paylaş
Tweet'le