77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Ik zweer bij de engelen die door God gezonden zijn, en elkander in eene aanhoudende reeks opvolgen.

 • 77:2

  Bij hen die zich snel bewegen met eene snelle beweging;

 • 77:3

  En bij hen die zijne bevelen verspreiden. Door die op aarde bekend te maken,

 • 77:4

  En bij hen die waarheid van leugen afscheiden, door die te erkennen.

 • 77:5

  En bij hen die de goddelijke vermaning mededeelen.

 • 77:6

  Ter verontschuldiging of bedreiging.

 • 77:7

  Waarlijk, wat wij beloofd hebben, is onvermijdelijk.

 • 77:8

  Als de sterren zullen worden uitgedoofd.

 • 77:9

  En de hemel gespleten,

 • 77:10

  Als de bergen zullen uiteenstuiven.

 • 77:11

  En als den gezanten een tijdstip zal zijn aangewezen, om te verschijnen en getuigenis tegen hun eigen volk af te leggen.

 • 77:12

  Tot op welken dag zal men het einde uitstellen?

 • 77:13

  Tot den dag der scheiding.

 • 77:14

  En wat zal u doen begrijpen, wat de dag der scheiding is?

 • 77:15

  Op dien dag, wee over hem, die de profeten van bedrog beschuldigde!

 • 77:16

  Hebben wij niet de vroegere, hardnekkige ongeloovigen verdelgd?

 • 77:17

  Wij zullen ook die van latere tijden hen doen volgen.

 • 77:18

  Zoo handelen wij met de snoodaards.

 • 77:19

  Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!

 • 77:20

  Hebben wij u niet van een nietigen droppel zaad geschapen.

 • 77:21

  Dien wij in eene zekere bewaarplaats stelden.

 • 77:22

  Tot de bepaalde tijd der verlossing was gekomen?

 • 77:23

  En wij waren in staat dit te doen; want wij zijn machtig.

 • 77:24

  Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!

 • 77:25

  Hebben wij de aarde niet zóó gemaakt, dat zij bevat

 • 77:26

  De levenden en de dooden?

 • 77:27

  En hebben wij daarop geene vaste, verhevene bergen geplaatst en u zuiver water te drinken gegeven?

 • 77:28

  Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!

 • 77:29

  Men zal tot hen zeggen: Gaat ter straf, welke gij als eene valschheid hebt geloochend.

 • 77:30

  Gaat in de schaduw van den rook der hel, welke in drie kolommen zal opstijgen.

 • 77:31

  En die u noch voor de hitte beveiligen, noch tegen de vlam van dienst wezen zal.

 • 77:32

  Maar hij zal vonken, zoo groot als torens, uitwerpen.

 • 77:33

  Gelijkende in hare kleur op gele kemels,

 • 77:34

  Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!

 • 77:35

  Dit zal een dag wezen, waarop de schuldigen sprakeloos zullen zijn.

 • 77:36

  En het zal hun niet geoorloofd worden, zich te verontschuldigen.

 • 77:37

  Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!

 • 77:38

  Dit zal de dag der scheiding wezen, waarop wij zoowel u, als uwe voorgangers zullen verzamelen.

 • 77:39

  Indien gij dus eene doordachte list bezit, gebruikt die dan tegen mij.

 • 77:40

  Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!

 • 77:41

  Maar de vrome zal te midden van schaduwen en fonteinen wonen.

 • 77:42

  En te midden van vruchten van allerlei soort, welke zij zullen begeeren.

 • 77:43

  En men zal tot hen zeggen: Eet en drinkt met goede spijsvertering, ter belooning voor hetgeen gij zult hebben verricht.

 • 77:44

  Want zoo beloonen wij de rechtvaardigen.

 • 77:45

  Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!

 • 77:46

  Eet, o ongeloovigen? en geniet de genoegens van dit leven voor een korten tijd. Waarlijk, gij zijt zondaren.

 • 77:47

  Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!

 • 77:48

  En als hun gezegd wordt: Buigt u neder, dan buigen zij niet neder.

 • 77:49

  Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!

 • 77:50

  In welke nieuwe openbaring, zullen zij na deze gelooven?

Paylaş
Tweet'le