80 ABESE

 • 80:1

  De profeet fronst zijn voorhoofd en wendt zich af.

 • 80:2

  Omdat de blinde man tot hem kwam.

 • 80:3

  En hoe kunt gij weten of hij niet misschien van zijne zonden gezuiverd zal worden;

 • 80:4

  Of dat hij vermaand zal worden, en dat de vermaning van eenig voordeel zal wezen.

 • 80:5

  Den mensch die rijk is.

 • 80:6

  Ontvangt gij gij met eerbied;

 • 80:7

  Terwijl gij er niet van beschuldigd wordt, dat hij niet gezuiverd is.

 • 80:8

  Maar hij die tot u komt, om zijn heil ernstig te zoeken.

 • 80:9

  En die God vreest.

 • 80:10

  Verwaarloost gij.

 • 80:11

  Gij moest volstrekt niet zoo handelen. Waarlijk, de Koran is eene vermaning.

 • 80:12

  (En hij die daartoe gezind is, onthoudt deze).

 • 80:13

  En hij is op geachte bladen geschreven.

 • 80:14

  Verheven en zuiver.

 • 80:15

  Met de handen van

 • 80:16

  Geëerde en rechtvaardige schrijvers.

 • 80:17

  Gevloekt zij de mensch! Wat heeft hem tot ontrouw verleid?

 • 80:18

  Van wat schiep God hem?

 • 80:19

  Van een droppel zaad schiep hij hem; En hij vormde hem met evenredigheid.

 • 80:20

  Daarna vergemakkelijkte hij zijn uitgang uit den schoot der moeder.

 • 80:21

  Daarna deed hij hem sterven, en legde hem in het graf.

 • 80:22

  Hierna, als het hem zal behagen, zal hij hem tot het leven opwekken.

 • 80:23

  Waarlijk, hij heeft tot hiertoe niet volkomen vervuld wat God hem heeft bevolen.

 • 80:24

  Laat den mensch zijn voedsel beschouwen (en op welke wijze het wordt voortgebracht).

 • 80:25

  Wij doen het water door regenbuien nederstorten;

 • 80:26

  Daarna splijten wij de aarde met spleten.

 • 80:27

  En wij doen het koren daaruit voortspruiten.

 • 80:28

  Den wijngaard en het klaverblad;

 • 80:29

  Den olijfboom en den palmboom.

 • 80:30

  En tuinen dicht met boomen beplant.

 • 80:31

  En vruchten en gras.

 • 80:32

  Voor het gebruik van u zelven en van uw vee.

 • 80:33

  Als de verdoovende klank van de trompet zal gehoord worden.

 • 80:34

  Op dien dag zal de mensch van zijn broeder vluchten.

 • 80:35

  Van zijne moeder en zijn vader.

 • 80:36

  Van zijn vrouw en zijne kinderen.

 • 80:37

  Ieder mensch zal op dien dag genoeg stof voor zich zelven hebben, om zijne gedachten bezig te houden.

 • 80:38

  Op dien dag zullen de aangezichten van sommigen schitteren.

 • 80:39

  Lachend en vroolijk zijn.

 • 80:40

  En op de aangezichten van anderen zal, op dien dag, stof liggen;

 • 80:41

  Duisternis zal hen bedekken;

 • 80:42

  Dit zijn de ongeloovigen, de zondaars.

Paylaş
Tweet'le