83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Wee over hen, die de maat of het gewicht vervalschen!

 • 83:2

  Die, als zij van anderen koopen eene volle maat verlangen,

 • 83:3

  Maar die bedriegen als zij voor anderen meten of wegen.

 • 83:4

  Weten zij niet, dat zij eens zullen worden opgewekt

 • 83:5

  Op den grooten dag;

 • 83:6

  Den dag waarop de mensch voor den Heer van alle schepselen zal staan? Volstrekt niet.

 • 83:7

  Waarlijk, het register van de zondaren is zekerlijk in Sidjîn.

 • 83:8

  En wat zal u doen begrijpen, wat Sidjîn is?

 • 83:9

  Het is een duidelijk geschreven boek.

 • 83:10

  Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd.

 • 83:11

  Die den dag des oordeels als een valschheid loochenen!

 • 83:12

  Niemand loochent dien als eene valschheid, behalve de zondaar en de schuldige;

 • 83:13

  Die, als hun onze teekenen worden herinnerd, zeggen: Dit zijn fabelen van de ouden.

 • 83:14

  Volstrekt niet.--Maar hunne lusten hebben veeleer een sluier over hunne harten geworpen.

 • 83:15

  Volstrekt niet. Dien dag zullen zij van hunnen Heer zijn uitgesloten;

 • 83:16

  En zij zullen in de hel worden gezonden, om verbrand te worden.

 • 83:17

  Dan zullen de wachters der hel tot hen zeggen: Dit is, wat gij als een valschheid hebt geloochend.

 • 83:18

  Waarlijk, het register van de daden der rechtvaardigen is Illioen.

 • 83:19

  En wat zal u doen begrijpen wat Illioen is.

 • 83:20

  Het is een duidelijk geschreven boek.

 • 83:21

  Zij, die God naderen zijn getuigen daarvan.

 • 83:22

  Waarlijk, de rechtvaardigen zullen te midden van genoegens wonen.

 • 83:23

  Op zetels (uitgestrekt), zullen zij voorwerpen van genoegens aanschouwen.

 • 83:24

  Gij zult den glans der vreugde op hunne aangezichten zien.

 • 83:25

  Men zal hun zuiveren (keurigen) wijn te drinken geven, die gezegeld zal zijn.

 • 83:26

  Het zegel zal van muskus wezen. Laat dus hen die trachten deze gelukzaligheid te verkrijgen, streven haar te verdienen.

 • 83:27

  En het daarmede gemengde water zal van Tasnim zijn;

 • 83:28

  Eene fontein waarvan degenen zullen drinken, die de goddelijke tegenwoordigheid nabij komen.

 • 83:29

  Zij die zondig handelen, bespotten de ware geloovigen.

 • 83:30

  Als zij hen voorbij gaan, wenken zij elkander toe.

 • 83:31

  En als zij tot hun volk wederkeeren, komen zij terug, terwijl zij spottende gebaren maken.

 • 83:32

  En als zij hen zien, zeggen zij: Waarlijk, deze zijn verdoolde menschen.

 • 83:33

  Maar zij zijn niet gezonden om over hen te waken,

 • 83:34

  Daarom zullen ware geloovigen eens de ongeloovigen bespotten;

 • 83:35

  Op zetels liggende, zullen zij op hen in de hel nederzien.

 • 83:36

  Zal den ongeloovigen niet vergolden worden hetgeen zij hebben gedaan?

Paylaş
Tweet'le