87 A'LA

 • 87:1

  Geloofd zij de naam van uwen Heer, den Verhevenste,

 • 87:2

  Die zijne schepselen geschapen en volmaakt gevormd heeft,

 • 87:3

  Die hen tot verschillende doeleinden heeft bestemd en hen richt om die te bereiken;

 • 87:4

  En die het voedsel voor het vee voortbrengt.

 • 87:5

  En het daarna in droge stoppels of donkerkleurig hooi verandert.

 • 87:6

  Wij zullen u in staat stellen, onze openbaringen te onthouden, en gij zult geen deel daarvan vergeten,

 • 87:7

  Behalve wat Gode zal behagen; want hij kent datgene, wat openbaar en wat verborgen is.

 • 87:8

  Wij zullen u den lichtsten weg gemakkelijk maken.

 • 87:9

  Vermaan dus uw volk indien uwe vermaning hun voordeelig kan zijn.

 • 87:10

  Wie God vreest zal vermaand worden;

 • 87:11

  Maar de meest verdorven (zondaar) zal zich daarvan afwenden.

 • 87:12

  Die nedergeworpen worden zal, om in het groote hellevuur geroosterd te worden.

 • 87:13

  Waarin hij sterven noch leven zal.

 • 87:14

  Gelukzalig hij, die door het geloof gezuiverd is.

 • 87:15

  En die den naam van zijnen Heer herdenkt en bidt.

 • 87:16

  Maar gij verkiest het tegenwoordige leven,

 • 87:17

  Hoewel het volgende leven beter en duurzamer is.

 • 87:18

  Waarlijk, dit is in de oude boeken geschreven.

 • 87:19

  In de boeken van Abraham en Mozes.

Paylaş
Tweet'le