89 FECR

 • 89:1

  Ik zweer bij het aanbreken van den dag

 • 89:2

  En de tien nachten;

 • 89:3

  Bij datgene wat dubbel, en dat wat enkel is,

 • 89:4

  Bij den nacht als die aanbreekt.

 • 89:5

  Is dit niet een begrijpelijk samengestelde eed?

 • 89:6

  Hebt gij niet overwogen, hoe uw Heer met Ad heeft gehandeld.

 • 89:7

  Het volk van Irem, versierd met schoone gebouwen,

 • 89:8

  Waarvan de wedergade nog niet in het land werd opgericht?

 • 89:9

  En met Thamoed, die in de rotsen der vallei huizen uithieuw.

 • 89:10

  En met Pharao, den uitvinder van de straf der staken.

 • 89:11

  Die zich onbeschaamd hadden gedragen.

 • 89:12

  En het verderf op de aarde vermeerderden?

 • 89:13

  Daarom stortte de Heer verschillende soorten van kastijdingen over hen uit;

 • 89:14

  Want, waarlijk, uw Heer is op een wachttoren, als hij de daden der menschen beschouwt.

 • 89:15

  Daarom als zijn Heer hem (door voorspoed) beproeft, en hem eert en goed voor hem is. Zegt de mensch: Mijn Heer eert mij.

 • 89:16

  Maar als hij hem met rampen bezoekt, en hem zijne weldaden terughoudt, Zegt hij: Mijn Heer versmaadt mij.

 • 89:17

  Volstrekt niet, maar gij eert den wees niet.

 • 89:18

  Noch noodigt gij elkander uit, den arme te voeden.

 • 89:19

  Gij verzwelgt de erfenis der zwakken met eene blinde begeerigheid.

 • 89:20

  En gij bemint de rijkdommen op onbegrensde wijze. (Gij zult volstrekt niet zoo handelen).

 • 89:21

  Als de aarde tot stof zal vermorzeld worden;

 • 89:22

  Als uw Heer zal komen, en de engelen in gelederen geschaard zullen zijn;

 • 89:23

  Als de hel op dien dag naderbij gebracht zal worden: op dien dag zal de mensch zich zijne slechte daden herinneren; maar hoe zou die herinnering hem kunnen baten?

 • 89:24

  Hij zal zeggen: Gave God, dat ik vroeger gedurende mijn leeftijd goede daden had verricht!

 • 89:25

  Op dien dag zal niemand zooals God kunnen straffen.

 • 89:26

  Noch iemand in staat zijn te binden zoo als God.

 • 89:27

  O gij, ziel die rust!

 • 89:28

  Keer, voldaan met uwe belooning, en voldaan met God, tot uwen Heer terug.

 • 89:29

  Treed bij het aantal mijner dienaren binnen.

 • 89:30

  En betreed mijn paradijs.

Paylaş
Tweet'le