43 ZÜHRUF

 • 43:1

  Ha Mim

 • 43:2

  Ved den klare skrift!

 • 43:3

  Vi gjorde den til en Koran på arabisk, så dere må forstå!

 • 43:4

  Se, den finnes i skriftens opphav, hos Oss, den er opphøyet, vis.

 • 43:5

  Skulle Vi forholde dere formaningen, fordi dere er et lettsindig folk?

 • 43:6

  Hvor mange profeter har Vi vel sendt de henfarne,

 • 43:7

  men det kom ingen profet til dem uten at de drev ap med ham.

 • 43:8

  Så Vi utslettet slike som var mer fryktinngytende enn de nålevende, og de henfarnes eksempel ble satt.

 • 43:9

  Om du spør dem: «Hvem skapte himlene og jorden?» Da svarer de: «Den Mektige, den Allvitende har skapt dem.»

 • 43:10

  Han har gjort jorden til leie for dere, og laget fremkomstveier for dere på den, så dere må finne frem.

 • 43:11

  Han sender vann fra oven i tilmålt mengde. Ved det vekker Vi til liv det døde land. På samme måte vil dere bli brakt frem fra gravene.

 • 43:12

  Han er det, som har skapt alt parvis, og Han har gitt dere skipene, og kveg som dere rir,

 • 43:13

  så dere kan ta plass på deres rygg, og så komme Herrens nåde i hu, når dere har satt dere til rette, og si: «Ære være Ham, som har gjort dette underdanig for oss! Vi ville ikke greid det!

 • 43:14

  Vi vender oss til Herren.»

 • 43:15

  Dog har de gitt Ham noen av Hans tjenere som en del av Ham selv! Mennesket er sannelig klart utakknemlig!

 • 43:16

  Skulle Han ha skaffet seg døtre av det Han skaper, og utsett sønnene for dere?

 • 43:17

  Når noen av dem får melding om nyfødte pikebarn, som han anser passende for den Barmhjertige, så formørkes hans ansikt, og han må legge bånd på seg.

 • 43:18

  Kanskje en som er oppfostret i velstand, og ikke er klar i argumentasjonen?

 • 43:19

  De har gjort englene, som er den Barmhjertiges tjenere, til kvinnelige vesener. Var de vel vitne til deres skapelse? Deres vitnemål skal bli oppskrevet, og de blir forhørt.

 • 43:20

  De sier også: «Om den Barmhjertige hadde villet, så ville vi ikke ha tilbedt dem.» De har ingen kunnskap om dette, de bare formoder.

 • 43:21

  Eller har Vi tidligere brakt dem en Bok, som de holder seg til?

 • 43:22

  Nei, de sier: «Vi fant at våre fedre dannet et (tros)samfunn, og vi følger i deres spor.»

 • 43:23

  Således har Vi før din tid aldri sendt en advarer til noen by, uten at de som levde i vellevnet sa: «Vi fant at våre fedre dannet et (tros)samfunn, og vi følger i deres spor.»

 • 43:24

  Si: «Om nå jeg kom til dere med bedre ledelse enn den dere fant at deres fedre holdt seg til?» Da vil de svare: «Vi tror ikke på det dere er sendt med.»

 • 43:25

  Så rammet Vi dem med gjengjeldelse, og se hva enden ble for dem som holdt sannhet for løgn!

 • 43:26

  En gang sa Abraham til sin far og sitt folk: «Jeg vil ikke ha noe å gjøre med det dere tilber,

 • 43:27

  unntatt Han som skapte meg, og Han vil lede meg.»

 • 43:28

  Og han gjorde dette til stående ord blant sine etterkommere, så de måtte vende om.

 • 43:29

  Ja, Jeg gav disse og deres fedre gode dager, til sannheten og et klart sendebud kom til dem.

 • 43:30

  Men da sannheten kom til dem, sa de: «Dette er trolldom! Vi tror ikke på det.»

 • 43:31

  De sier også: «Hvorfor ble ikke denne Koran åpenbart for en mann av betydning fra en av de to byer?»

 • 43:32

  Er det de som fordeler Herrens nåde? Det er Vi som har fordelt blant dem deres levemåte i jordelivet, og hevet noen over andre i rang, så noen kan sette andre i tjeneste. Men Herrens nåde er bedre enn det de samler sammen.

 • 43:33

  Hadde det ikke vært for at menneskene ville bli et eneste vantro folk, ville Vi gitt dem som fornekter den Barmhjertige, sølvtak på deres hus, og trapper til å stige opp,

 • 43:34

  og dører til deres hus, og divaner hvor de kan lene seg tilbake,

 • 43:35

  og forgylling. Alt dette er bare jordelivets gleder. Men det hinsidige liv hos Herren er for de gudfryktige.

 • 43:36

  Den som er blind for den Barmhjertiges formaning, ham tildeler vi en satan til følgesvenn.

 • 43:37

  De stenger dem ute fra veien, men de tror at de er ledet rett.

 • 43:38

  Til han kommer til Oss, og sier til sin følgesvenn: «Å, hadde det bare vært så langt mellom deg og meg som mellom øst og vest!» For en sørgelig følgesvenn!

 • 43:39

  Det vil ikke hjelpe dere noe denne dag, hvis dere har gjort ondt, at dere er flere om straffen.

 • 43:40

  Kan du få døve til å høre, eller rettlede blinde og dem som er klart på villstrå?

 • 43:41

  Om Vi tar deg bort, så vil Vi ramme dem med gjengjeldelse.

 • 43:42

  Eller Vi kan la deg se noe av det Vi har stilt dem i utsikt. Vi har makt over dem!

 • 43:43

  Hold fast ved det som er åpenbart for deg! Du er visselig på rett vei.

 • 43:44

  Det er en påminnelse til deg om ditt folk. Og dere vil bli trukket til regnskap.

 • 43:45

  Spør de av Våre sendebud som Vi sendte før din tid: «Har Vi gitt dem andre guder enn den Barmhjertige å tjene?»

 • 43:46

  Vi sendte Moses med Våre tegn til Farao og hans råd, og han sa: «Jeg er et sendebud fra all verdens Herre.»

 • 43:47

  Men da han kom med Våre tegn, så lo de av dem.

 • 43:48

  Og ikke et tegn viste Vi dem uten at det var større enn det foregående. Og Vi tok dem fatt med straffen, så de måtte vende om.

 • 43:49

  Men de sa: «Du trollmann, be til din Herre for oss ved den avtale Han har gjort med deg! Vi er på rett vei.»

 • 43:50

  Men da Vi tok bort fra dem straffen, brøt de sitt ord.

 • 43:51

  Og Farao lot utrope til sitt folk: «Er ikke herredømmet over Egypten mitt, og disse elver, som flyter foran meg? Ser dere da ikke?

 • 43:52

  Er ikke jeg bedre enn denne mann, en foraktelig mann, som nesten ikke kan uttrykke seg klart?

 • 43:53

  Hvorfor er det ikke gitt ham armbånd av gull, og hvorfor er ikke englene kommet sammen med ham?»

 • 43:54

  Slik forledet han sitt folk, og de adlød ham. De var sannelig ugudelige mennesker.

 • 43:55

  Så da de hadde vakt Vår bedrøvelse og indignasjon, lot Vi gjengjeldelsen ramme dem, og Vi druknet dem alle.

 • 43:56

  Vi gjorde dem til en forgangen slekt, og et eksempel for de senere.

 • 43:57

  Når Marias sønn blir nevnt som et eksempel, så skriker ditt folk opp,

 • 43:58

  og sier: «Er ikke våre guder like gode som han?» De nevner ham for deg bare for å krangle. Nei, de er trettekjære mennesker!

 • 43:59

  Han er bare en tjener som Vi har vist nåde, og Vi gjorde ham til et eksempel for Israels barn.

 • 43:60

  Om Vi ville, kunne Vi la engler fremstå blant dere, og overta jorden.

 • 43:61

  Han utgjør kunnskap om timen, så vær ikke i tvil om den, og følg meg! Dette er rett vei!

 • 43:62

  La ikke Satan hindre dere. Han er en klar fiende for dere!

 • 43:63

  Da Jesus kom med klar beskjed, sa han: «Jeg er kommet til dere med visdommen, og for å gjøre klart for dere noe av det dere strides om. Så frykt Gud, og adlyd meg!

 • 43:64

  Gud er min Herre og deres Herre, så tjen Ham! Dette er rett vei!»

 • 43:65

  Men grupper blant dem kom i strid. Ve over dem som gjør urett, for en smertelig dags straff!

 • 43:66

  Kan de se frem til annet enn at timen kommer over dem, plutselig, uten at de aner noe?

 • 43:67

  Venner blir på denne dag fiender, unntatt de gudfryktige.

 • 43:68

  «Mine tjenere, frykt skal ikke hvile over dere denne dag, ei heller sorg,

 • 43:69

  dere som trodde på Vårt ord, og gav dere Gud i vold!

 • 43:70

  Gå inn i paradisets haver, dere og deres hustruer, og fryd dere!»

 • 43:71

  Det sendes rundt blant dem fat og drikkebegre av gull, med alt deres hjerter begjærer, og som fryder øyet. «Der skal dere være og bli!

 • 43:72

  Dette er paradisets have, som dere har fått i arv for deres gjerninger.

 • 43:73

  Der har dere rikelig med frukt til å spise av.»

 • 43:74

  Men synderne skal være og bli i helvetes straff,

 • 43:75

  som ikke mildnes for dem i deres fortvilelse der.

 • 43:76

  Vi har ikke gjort dem urett, men det var de som gjorde urett.

 • 43:77

  De vil rope: «Engel Malik, måtte Herren gjøre det av med oss,» og han svarer: «Dere må bli der.»

 • 43:78

  Vi kom jo til dere med sannheten, men de fleste av dere mislikte sannheten.

 • 43:79

  Eller har de funnet på noe? Vi kan også finne på noe!

 • 43:80

  Eller regner de med at Vi ikke hører deres hemmelighet, og deres overlegninger? Jo, Våre utsendinger er til stede hos dem, og skriver opp.

 • 43:81

  Si: «Om den Barmhjertige hadde en sønn, ville jeg være den første til å tjene ham!

 • 43:82

  Ære være Herren over himlene og jorden, Herren over tronen, langt borte fra det de beskriver.»

 • 43:83

  Så la dem prate og drive sitt spill, til de møter den dag som er stilt dem i utsikt.

 • 43:84

  Han er det, som er Gud i himmelen og Gud på jorden, Han er den Vise, den Allvitende.

 • 43:85

  Full av velsignelse er Han, som har herredømmet over himlene og jorden, og alt som mellom dem er. Hos Ham er kunnskapen om timen. Til Ham skal dere føres tilbake.

 • 43:86

  Det de påkaller utenom Ham, formår ikke å legge inn godt ord, bare slike som bevitner sannheten, og vet beskjed.

 • 43:87

  Om du spør dem: «Hvem skapte dere?» Så svarer de: «Gud.» Hvordan kan de da bli så forvridde?

 • 43:88

  Hans utsagn lyder: «Herre, dette er visselig vantro folk.»

 • 43:89

  Så tilgi dem, og si: «Fred!» De vil få å vite!

Paylaş
Tweet'le