38 SAD

 • 38:1

  Sad. Na Koran, zawierający napomnienie!

 • 38:2

  A jednak ci, którzy nie wierzą, tkwią w dumie i odszczepieństwie.

 • 38:3

  Ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni wołali, lecz nie był to czas wybawienia.

 • 38:4

  Dziwią się, że przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. I mówią niewierni: "To jest czarownik, wielki kłamca!

 • 38:5

  Czy on uczyni bogów Bogiem jedynym? Zaprawdę, to jest rzecz zadziwiająca!"

 • 38:6

  I starszyzna spośród nich oddaliła się, mówiąc: "Idźcie i wytrwajcie przy waszych bogach! Zaprawdę, to jest rzecz pożądana!

 • 38:7

  Nie słyszeliśmy wcale o tym w ostatniej religii. To jest tylko wymysł.

 • 38:8

  Czy to jemu, spośród nas wszystkich, zostało zesłane napomnienie?" Tak! Oni pozostają w zwątpieniu względem Mojego napomnienia. Tak! Oni jeszcze nie zakosztowali Mojej kary!

 • 38:9

  Czy oni posiadają skarby miłosierdzia twego Pana, Potężnego, Obdarzającego?

 • 38:10

  Czy oni posiadają królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi? Niech więc wzniosą się na sznurach!

 • 38:11

  Zastępy z frakcji odszczepieńców zostały rozbite.

 • 38:12

  Przed nimi kłam zadawali: lud Noego, lud Ad i Faraon - posiadacz pali namiotu

 • 38:13

  I lud Samud, lud Lota i mieszkańcy Gąszczu. Oni wszyscy stanowili frakcje.

 • 38:14

  Każdy z nich za kłamców uważał posłańców, dlatego też ziściła się Moja kara.

 • 38:15

  Pozostaje im tylko oczekiwać na jeden krzyk, który nie będzie powtórzony.

 • 38:16

  I powiedzieli: "Panie nasz! Przyspiesz nasz udział przed Dniem rozrachunku!"

 • 38:17

  Bądź cierpliwy na to, co oni mówią, i wspomnij Naszego sługę Dawida, posiadającego siłę. Zaprawdę, on był pełen skruchy!

 • 38:18

  Oto skłoniliśmy góry, aby wraz z nim głosiły chwałę o zachodzie i wschodzie słońca;

 • 38:19

  I ptaki wokół zebrane - wszystko ku Niemu się zwraca.

 • 38:20

  I umocniliśmy jego królestwo, i daliśmy mu mądrość i rozstrzygającą jasność mowy.

 • 38:21

  Czy doszło do ciebie opowiadanie o prowadzących spór? Oto oni wspięli się po murze do sanktuarium.

 • 38:22

  Kiedy weszli do Dawida, on się ich przestraszył, oni zaś powiedzieli: "Nie obawiaj się! My jesteśmy dwoma kłótnikami, każdy z nas nastaje na drugiego. Rozsądź więc między nami według prawdy i nie bądź niesprawiedliwy, i wyprowadź nas na równą drogę.

 • 38:23

  Oto mój brat. Posiada on dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, a ja mam tylko jedną owcę. I powiedział on: Powierz mi ją - i on zwyciężył mnie w mowie."

 • 38:24

  Powiedział Dawid: "On był dla ciebie niesprawiedliwy, prosząc o przyłączenie twojej owcy do swoich. Zaprawdę, wielu spośród wspólników wyrządza sobie nawzajem krzywdy, z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i którzy pełnią dobre dzieła, a jest ich niewielu." I domyślił się Dawid, że wystawiliśmy go tylko na próbę. Poprosił o przebaczenie swego Pana i padł na twarz, wybijając pokłony, i nawrócił się.

 • 38:25

  Więc przebaczyliśmy mu to i czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań.

 • 38:26

  O Dawidzie! Uczyniliśmy ciebie namiestnikiem na ziemi. Rozsądzaj więc między ludźmi według prawdy, nie idź za namiętnością, bo sprowadzi cię z drogi Boga. Zaprawdę, tych, którzy schodzą z drogi Boga czeka kara straszna za to, iż zapomnieli o Dniu rozrachunku!

 • 38:27

  My nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, nadaremnie. Takie jest mniemanie tych, którzy nie wierzą. Lecz biada tym, którzy nie wierzą, w obliczu ognia!

 • 38:28

  Czy My będziemy traktować tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, tak jak tych, którzy szerzą zgorszenie na ziemi? Czyż będziemy traktować bogobojnych tak jak rozpustników?

 • 38:29

  To jest Księga, którą tobie zesłaliśmy, błogosławiona - aby oni zastanowili się nad jej znakami i aby się opamiętali ludzie posiadający rozum.

 • 38:30

  Dawidowi darowaliśmy Salomona. Jakże wspaniały to sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy.

 • 38:31

  Kiedy mu przedstawiono wieczorem lekko stąpające, szlachetne rumaki,

 • 38:32

  On powiedział: "Zaprawdę, postawiłem wyżej miłość tego dobra aniżeli wspomnienie mego Pana; dopóki ono nie skryło się za zasłoną.

 • 38:33

  Przyprowadźcie je do mnie!" I zaczął przecinać ich ścięgna i szyje.

 • 38:34

  I doświadczyliśmy Salomona,. umieszczając na tronie jakąś postać. Wtedy on się nawrócił.

 • 38:35

  Powiedział: "Panie mój! Przebacz mi! I daj mi królestwo takie, które nie będzie odpowiednie dla nikogo po mnie. Zaprawdę, Ty jesteś Obdarzający!"

 • 38:36

  I poddaliśmy jemu wiatr, który płynie, na jego rozkaz, lekko, tam gdzie on zamierzył;

 • 38:37

  I szatanów, zarówno budujących, jak i nurkujących,

 • 38:38

  I innych, parami spętanych.

 • 38:39

  "Oto jest Nasz dar! Rozdzielaj go hojnie lub zachowaj, bez zdawania rachunku!"

 • 38:40

  Zaprawdę, czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań!

 • 38:41

  I wspomnij Naszego sługę Hioba, kiedy wołał do swego Pana: "Czy to szatan mnie dotknął cierpieniem i karą?"

 • 38:42

  "Uderz nogą! Oto woda chłodna do obmycia się i picia!"

 • 38:43

  I oddaliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą, jako miłosierdzie od Nas i jako napomnienie dla ludzi rozumnych.

 • 38:44

  I weź w rękę garść trawy, i smagaj nią, i nie złam twojej przysięgi!" I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!

 • 38:45

  I wspomnij nasze sługi: Abrahama, Izaaka i Jakuba - posiadających władzę i jasne spojrzenie.

 • 38:46

  Oczyściliśmy ich czystą myślą - wspomnieniem o siedzibie.

 • 38:47

  Oni są u Nas przecież wśród wybranych, najlepszych.

 • 38:48

  I wspomnij Isma`ila, Eliasza i Zu'I-Kifla - każdy z nich jest wśród najlepszych.

 • 38:49

  To jest napomnienie. I, zaprawdę, bogobojnych czeka piękna przystań:

 • 38:50

  Ogrody Edenu z otwartymi dla nich bramami.

 • 38:51

  Leżąc tam wygodnie, proszą oni o owoce obfite i napój.

 • 38:52

  I będą mieli dziewczęta o skromnym spojrzeniu, jednakowego wieku.

 • 38:53

  To właśnie zostało im obiecane na Dzień rozrachunku.

 • 38:54

  Oto Nasze zaopatrzenie - będzie ono niewyczerpane.

 • 38:55

  Tak będzie! Lecz, zaprawdę, buntowników czeka nieszczęsna przystań:

 • 38:56

  Gehenna, w której będą się palić. A jakże to złe miejsce odpoczynku!

 • 38:57

  Tak będzie! Niech oni zakosztują: i wody wrzącej, i napoju cuchnącego,

 • 38:58

  I innych tego rodzaju podwojonych mąk.

 • 38:59

  Oto tłum wrzucony razem z wami. Nie ma dla nich żadnego przywitania; będą się palić w ogniu.

 • 38:60

  Oni mówią: "Nie! To wy! Dla was nie ma powitania! To wyście nam to pierwej przygotowali! Jakże to nieszczęsne miejsce stałego przebywania!"

 • 38:61

  Oni mówią: "Panie nasz! Temu, kto dla nas to pierwej przygotował,. powiększ w dwójnasób karę w ogniu!"

 • 38:62

  Oni mówią: "Cóż to z nami, że nie widzimy tutaj ludzi, których uważaliśmy za złych?

 • 38:63

  Czyż my braliśmy sobie ich na pośmiewisko albo odwracały się od nich nasze spojrzenia?"

 • 38:64

  Zaiste, sprzeczanie się mieszkańców ognia jest prawdą!

 • 38:65

  Powiedz: "Ja jestem tylko ostrzegającym. Nie ma boga, jak tylko Bóg, Jeden, Zwyciężający!

 • 38:66

  Pan niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, Potężny, Przebaczający!"

 • 38:67

  Powiedz: "To jest wielka nowina,

 • 38:68

  Wy się od niej odwracacie.

 • 38:69

  Nie miałem żadnej wiedzy o najwyższych dostojnikach, kiedy prowadzili spór.

 • 38:70

  To tylko zostało mi objawione, że jestem wyraźnie ostrzegającym.

 • 38:71

  Oto powiedział mój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z gliny.

 • 38:72

  Kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego Mojego Ducha, to padnijcie, oddając mu pokłony!"

 • 38:73

  Wtedy pokłonili się aniołowie wszyscy razem,

 • 38:74

  Z wyjątkiem Iblisa; on wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych.

 • 38:75

  Powiedział: "O Iblisie! Co tobie przeszkodziło, że nie pokłoniłeś się temu, co Ja stworzyłem Moimi rękami? Czy wbiłeś się w pychę, czy też jesteś wśród wyniosłych?"

 • 38:76

  Powiedział: "Ja jestem lepszy od niego: Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny."

 • 38:77

  Rzekł: "Wychodź więc stąd, bo jesteś przeklęty!

 • 38:78

  I zaprawdę, Moje przekleństwo na tobie aż do Dnia Sądu!"

 • 38:79

  Powiedział: "Panie mój! Pozwól mi zaczekać do Dnia ich wskrzeszenia."

 • 38:80

  Rzekł: "Zaprawdę, ty jesteś wśród tych, którym dano zaczekać

 • 38:81

  Aż do Dnia wiadomego czasu."

 • 38:82

  Powiedział: "Przeto; na Twoją potęgę! ja z pewnością zwiodę ich wszystkich,

 • 38:83

  Z wyjątkiem Twoich sług, szczerze oddanych!"

 • 38:84

  Rzekł "To jest prawda! I Ja prawdę mówię!

 • 38:85

  Ja na pewno wypełnię Gehennę tobą i tymi, którzy pójdą za tobą - wszystkimi wam!"

 • 38:86

  Powiedz: "Ja nie żądam od was za to żadnej zapłaty ani też nie jestem spośród tych, którzy biorą na siebie ponad możliwości."

 • 38:87

  To jest tylko napomnienie dla światów.

 • 38:88

  I wy z pewnością dowiecie się o tym po pewnym czasie.

Paylaş
Tweet'le