43 ZÜHRUF

 • 43:1

  Ha. Mim.

 • 43:2

  Na Księgę jasną!

 • 43:3

  Oto uczyniliśmy ją Koranem arabskim! Być może, zrozumiecie!

 • 43:4

  On jest w Matce Księgi u Nas, wzniosły, mądry!

 • 43:5

  Czyż My mamy oddalić od was napomnienie, ponieważ jesteście ludem zepsutym?

 • 43:6

  Iluż proroków posłaliśmy pomiędzy dawne pokolenia?

 • 43:7

  Lecz gdy tylko przyszedł do nich jakiś prorok, to ludzie się z niego wyśmiewali.

 • 43:8

  Przeto wytraciliśmy groźniejszych od nich i przykład pierwszych pokoleń już minął.

 • 43:9

  I jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?" - oni z pewnością odpowiedzą: "Stworzył je Potężny, Wszechwiedzący!"

 • 43:10

  - Ten, który uczynił ziemię kolebką dla was; On wyznaczył na niej wasze drogi. Być może, pójdziecie drogą prostą!

 • 43:11

  - Ten, który zesłał z nieba wodę według pewnej miary. I dzięki niej ożywiliśmy krainę umarłą. W ten sposób zostaniecie wyprowadzeni!

 • 43:12

  On stworzył wszelkie pary, dał wam statki, a także zwierzęta wierzchowe,

 • 43:13

  Tak abyście mogli wygodnie podróżować na ich grzbietach, a potem wspominali dobroć waszego Pana - kiedy się już na nich dobrze usadowicie - i mówili: "Chwała niech będzie Temu, który nam to podporządkował, albowiem my sami nie moglibyśmy tego osiągnąć.

 • 43:14

  I, zaprawdę, my powrócimy do naszego Pana!"

 • 43:15

  I oni uczynili z Jego sług Jego część. Zaprawdę, człowiek jest jawnym niewdzięcznikiem!

 • 43:16

  Czyż On wziąłby sobie córki, z tego, co stworzył, a was wyróżnił synami?

 • 43:17

  A kiedy któremuś z nich obwieszczą to, co przypisuje się Miłosiernemu, to twarz jego posępnieje i pełen udręki powstrzymuje gniew.

 • 43:18

  Czy ta istota, która jest wychowana wśród ozdób i która w sporze nie jest jasna?...

 • 43:19

  I uczynili aniołów, którzy są sługami Miłosiernego, istotami żeńskimi. Czyż oni byli świadkami ich stworzenia? Ich świadectwo zostanie zapisane i będą zapytani!

 • 43:20

  Oni mówią: "Jeśliby chciał Miłosierny, to nie czcilibyśmy ich." Nie mają o tym żadnej wiedzy, tylko snują przypuszczenia.

 • 43:21

  Czyż My daliśmy im przedtem jakąś Księgę, której się silnie trzymają?

 • 43:22

  Przeciwnie! Oni mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami."

 • 43:23

  Podobnie nie wysłaliśmy przed tobą ostrzegającego do żadnego miasta, żeby nie powiedzieli jego mieszkańcy, żyjący tam w dobrobycie: "Zaprawdę, znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami!"

 • 43:24

  Posłaniec powiedział: "A gdybym przyszedł do was z lepszym przewodnictwem niż to, które znaleźliście u waszych ojców?" Oni powiedzieli: "Zaprawdę, nie wierzymy w posłannictwo, z którym zostaliście posłani!"

 • 43:25

  Przeto zemściliśmy się na nich. I popatrz, jaki był ostateczny koniec tych, którzy zadali kłam prawdzie!

 • 43:26

  Oto powiedział Abraham do swojego ojca i do swojego ludu: "Zaprawdę, jestem niewinny tego, co wy czcicie,

 • 43:27

  Oprócz czci Tego, który mnie stworzył, ponieważ On prowadzi mnie drogą prostą."

 • 43:28

  I on uczynił to słowem, które przetrwało wśród jego potomstwa. Być może, oni powrócą!

 • 43:29

  Co więcej! Ja dałem im i ich ojcom używanie życia, aż przyszła do nich prawda i Posłaniec jasny.

 • 43:30

  A kiedy przyszła do nich prawda, oni powiedzieli: "To są czary i my w nie wierzymy!"

 • 43:31

  I powiedzieli: _ "Gdyby ten Koran został zesłany jakiemuś znacznemu człowiekowi z tych dwóch miast?!"

 • 43:32

  Czy oni rozdzielają miłosierdzie twego Pana? My rozdzieliliśmy wśród nich środki do życia na tym świecie i wynieśliśmy jednych z nich stopniami ponad innymi, tak aby jedni z nich brali innych w służbę. Lecz miłosierdzie twego Pana jest lepsze niż to, co oni gromadzą!

 • 43:33

  I gdyby nie to, że ludzie chcieliby być jednym narodem, to My uczynilibyśmy w domach ludzi nie wierzących w Miłosiernego dachy ze srebra i schody, po których będą wchodzili;

 • 43:34

  I drzwi, i łoża, na których by wypoczywali leżąc;

 • 43:35

  I ozdoby ze złota. Lecz to wszystko - to tylko używanie w życiu na tym świecie; a życie ostateczne u twego Pana jest dla bogobojnych.

 • 43:36

  A ktokolwiek uchyla się od wspominania Miłosiernego, to przypiszemy mu szatana jako towarzysza;

 • 43:37

  Oni, w istocie, odsuwają ich od drogi, a ci sądzą, że są prowadzeni drogą prostą

 • 43:38

  A kiedy w końcu człowiek przychodzi do Nas, mówi: "O, gdyby między mną i tobą była odległość dwóch wschodów!" Jakże zły ten towarzysz!

 • 43:39

  I nie przyniesie wam żadnej korzyści tego Dnia - skoro czyniliście niesprawiedliwość - to, że będziecie współuczestnikami w karze.

 • 43:40

  Czyż możesz spowodować, by słyszeli głusi, I albo czy poprowadzisz ślepego i tego, kto jest w zabłądzeniu oczywistym?

 • 43:41

  Albo My ciebie zabierzemy i zemścimy się na nich;

 • 43:42

  Albo pokażemy tobie to, co im obiecaliśmy, ponieważ, zaprawdę, jesteśmy nad nimi wszechwładni!

 • 43:43

  Przeto trzymaj się mocno tego, co ci zostało objawione. Zaprawdę, jesteś na drodze prostej!

 • 43:44

  To jest przypomnienie dla ciebie i dla twojego ludu; wy będziecie zapytywani.

 • 43:45

  Zapytaj tych spośród Naszych posłańców, których posłaliśmy przed tobą: "Czy My ustanowiliśmy jakichś bogów poza Miłosiernym, którym należałoby oddawać cześć?"

 • 43:46

  Posłaliśmy Mojżesza z Naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny. A on powiedział: "Zaprawdę, jestem posłańcem Pana światów!"

 • 43:47

  Lecz kiedy on przyszedł do nich z Naszymi znakami, oni wyśmiewali się z nich.

 • 43:48

  A przecież nie pokazaliśmy im znaku, który by nie był większy od poprzedniego. I pochwyciliśmy ich karą - być może oni powrócą.

 • 43:49

  I powiedzieli: "O czarowniku! Módl się za nami do twego Pana w imię przymierza, które zawarł z tobą. My na pewno pójdziemy drogą prostą!"

 • 43:50

  A kiedy odwróciliśmy od nich karę, złamali przysięgę.

 • 43:51

  I Faraon ogłosił wśród swego ludu, mówiąc: "O ludu mój! Czy nie do mnie należy królestwo Egiptu, jak i te rzeki, które płyną u moich stóp? Czy nie widzicie?

 • 43:52

  Czy ja nie jestem lepszy niż ten, który jest biedakiem i zaledwie umie się jasno wyrazić?

 • 43:53

  Dlaczego nie włożono mu bransolet ze złota albo dlaczego nie przyszli z nim aniołowie jako jego współtowarzysze?

 • 43:54

  I Faraon uczynił swój lud lekkomyślnym, a oni go posłuchali. Zaprawdę, był to lud występny!

 • 43:55

  Przeto kiedy Nas rozgniewali, zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich wszystkich.

 • 43:56

  I uczyniliśmy ich rzeczą przeszłości i przykładem dla innych.

 • 43:57

  A kiedy był przedstawiony syn Marii jako przykład, oto twój lud odwrócił się od niego.

 • 43:58

  I powiedzieli: "Czy nasi bogowie nie są lepsi niż Jezus?" Oni przytoczyli ci ten przykład tylko dla sprzeczki. Oni są przecież ludem skłonnym do sporu.

 • 43:59

  On jest tylko sługą, którego obdarzyliśmy dobrocią i którego uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela.

 • 43:60

  I jeślibyśmy chcieli, uczynilibyśmy z was aniołów, którzy by was zastąpili na ziemi.

 • 43:61

  On jest, zaprawdę, zwiastunem Godziny! Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie za mną! To jest droga prosta.

 • 43:62

  I niech was nie zwiedzie szatan on jest waszym wrogiem jawnym.

 • 43:63

  A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami, powiedział: "Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego, w czym się różnicie. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie!

 • 43:64

  Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!"

 • 43:65

  Lecz różne partie spośród nich poróżniły się między sobą. Biada więc niesprawiedliwym z powodu kary Dnia bolesnego!

 • 43:66

  Czy, oni oczekują czegoś innego niż Godziny, która przyjdzie do nich nagle, kiedy nawet nie będą przeczuwali?

 • 43:67

  Tego Dnia przyjaciele będą dla siebie wrogami, z wyjątkiem ludzi bogobojnych.

 • 43:68

  "O słudzy moi! Nie obawiajcie się tego Dnia i nie bądźcie smutni!

 • 43:69

  Wy, którzyście uwierzyli w Nasze znaki i poddali się całkowicie!

 • 43:70

  Wejdźcie do Ogrodu, wy i wasze żony, będziecie uradowani!"

 • 43:71

  Wśród nich będą krążyć podawane im naczynia ze złota i puchary; będzie w nich to, czego dusze zapragną i czym rozkoszują się oczy. I będziecie przebywać tam na wieki.

 • 43:72

  Taki jest ten Ogród, który wam będzie dany w dziedzictwo za to, co czyniliście.

 • 43:73

  Będą tam obfite owoce, z których będziecie jedli.

 • 43:74

  Zaprawdę, grzesznicy w karze Gehenny będą przebywać na wieki!

 • 43:75

  Nie doznają w niej ulgi i pozostaną tam w rozpaczy.

 • 43:76

  I nie My byliśmy dla nich niesprawiedliwi, lecz oni sami czynili niesprawiedliwość.

 • 43:77

  I będą krzyczeć: "O Maliku! Niech twój Pan skończy z nami!" On powie: "Wy musicie pozostać!"

 • 43:78

  My przyszliśmy do was z prawdą, lecz, zaiste, większość z was odczuwa wstręt do prawdy.

 • 43:79

  Czy oni przygotowali jakąś chytrą sprawę? bo My przygotowujemy!

 • 43:80

  Czy sądzą, że My nie słyszymy ich tajemnych myśli i rozmów poufnych? Przeciwnie! Nasi posłańcy są przy nich, zapisują!

 • 43:81

  Powiedz: "Jeśli Miłosierny posiada syna, ja jestem pierwszy z czcicieli!"

 • 43:82

  Chwała niech będzie Panu niebios i ziemi, Panu Tronu, będącemu ponad to, co Jemu przypisują!

 • 43:83

  Pozostaw ich więc! Niech oni się pogrążają i niech się zabawiają, aż spotkają ten Dzień, który im został obiecany!

 • 43:84

  On jest Tym, który jest Bogiem w niebie i który jest Bogiem na ziemi. On jest Mądry, Wszechwiedzący!

 • 43:85

  Błogosławiony niech będzie Ten, do którego należy królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi! On posiada wiedzę o Godzinie! Do Niego zostaniecie sprowadzeni!

 • 43:86

  Ci, których oni wzywają poza Nim, nie posiadają żadnej władzy wstawiennictwa, z wyjątkiem tych, którzy świadczą o prawdzie i posiadają wiedzę.

 • 43:87

  I jeśli ich zapytasz: "Kto was stworzył?", oni z pewnością powiedzą: "Bóg. Jakże oni są oszukani!

 • 43:88

  I jeszcze powiedział Posłaniec: "O Panie mój! Tamci - to są ludzie, którzy nie wierzą!"

 • 43:89

  Jednak przebacz im i powiedz: "Pokój!" Potem oni się dowiedzą!

Paylaş
Tweet'le