26 ŞUARA

 • 26:1

  Ta. Sin. Mim.

 • 26:2

  Acestea sunt versetele Cărţii desluşite!

 • 26:3

  S-ar putea să te îmbolnăveşti de mâhnire fiindcă ei nu sunt credincioşi!

 • 26:4

  Dacă am voi, am pogorî din cer un semn asupra lor şi grumazurile lor se vor pleca smerite înaintea lui.

 • 26:5

  Nici o nouă amintire de la Milostivul nu le va veni fără ca ei să nu-i întoarcă spatele.

 • 26:6

  Ei hulesc acum, însă curând le vor veni proorocirile despre ceea ce ei batjocoresc.

 • 26:7

  Oare ei nu văd pământul? Câte soiuri folositoare am făcut să răsară pe el!

 • 26:8

  Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

 • 26:9

  Domnul tău este Puternicul, Milostivul.

 • 26:10

  Domnul tău l-a strigat pe Moise: “Du-te la poporul nedrept,

 • 26:11

  poporul lui Faraon. Oare ei nu se tem?”

 • 26:12

  El spuse: “Domnul meu! Mă tem că mă vor socoti mincinos.

 • 26:13

  Inima mi se strânge, limba mi se împleticeşte. Trimite-l pe Aaron!

 • 26:14

  Ei vor arunca asupra mea vreun păcat şi îmi este teamă că mă vor ucide”

 • 26:15

  Dumnezeu spuse: “Ba nu!... Plecaţi amândoi cu semnele Noastre. Vom fi cu voi şi vom asculta.

 • 26:16

  Duceţi-vă amândoi la Faraon şi spuneţi-i: “Noi suntem solia Domnului lumilor!

 • 26:17

  Trimite-i cu noi pe fiii lui Israel!”

 • 26:18

  Faraon spuse: “Nu te-am crescut între noi pe când erai copil? N-ai petrecut între noi ani din viaţa ta?

 • 26:19

  Tu ai făcut apoi fapta pe care ai făcut-o, căci eşti dintre cei nemulţumitori.”

 • 26:20

  Moise spuse: “Am făcut-o pe când eram între cei rătăciţi.

 • 26:21

  Am fugit de la voi, căci îmi era frică de voi. Domnul meu mi-a dăruit înţelepciunea şi m-a rânduit între trimişi.

 • 26:22

  Oare binefacerea pe care mi-ai arătat-o să fie aceea că ai robit pe fiii lui Israel?”

 • 26:23

  Faraon spuse: “Cine este, aşadar, Domnul lumilor?”

 • 26:24

  Moise spuse: “Este Domnul cerurilor şi al pământului şi a ceea ce se află între ele. O, dacă aţi crede cu tărie!”

 • 26:25

  Faraon spuse suitei sale: “Aţi auzit?”

 • 26:26

  Moise spuse: “Este Domnul vostru, Domnul strămoşilor voştri dintâi.”

 • 26:27

  Faraon spuse: “Trimisul ce v-a fost trimis este nebun.”

 • 26:28

  Moise spuse: “El este Domnul Răsăritului şi al Asfinţitului şi a ceea ce se află între ele. O, dacă aţi pricepe!”

 • 26:29

  Faraon spuse: “Dacă îţi iei alt dumnezeu în locul meu, te voi arunca între întemniţaţi.”

 • 26:30

  Moise spuse: “Şi dacă îţi voi aduce un lucru fără tăgadă?”

 • 26:31

  Faraon spuse: “Adu-l dacă eşti sincer!”

 • 26:32

  Atunci îşi aruncă toiagul, şi iată-l un adevărat balaur!

 • 26:33

  El întinde mâna, şi iat-o albă pentru cei care priveau!

 • 26:34

  Faraon spuse căpeteniilor care îl înconjurau: “Acesta este un vrăjitor iscusit!

 • 26:35

  El vrea să vă alunge din ţinutul vostru prin vraja sa. Ce porunciţi?”

 • 26:36

  Ei au răspuns: “Spune-le să aştepte, el şi fratele său şi trimite solii în cetăţi să-i adune

 • 26:37

  şi să-ţi aducă pe toţi vrăjitorii iscusiţi.”

 • 26:38

  Fură adunaţi toţi vrăjitorii la vremea din ziua hotărâtă

 • 26:39

  şi li se spuse oamenilor: “V-aţi adunat?

 • 26:40

  Poate îi vom urma pe vrăjitori, dacă vor ieşi învingători.”

 • 26:41

  Vrăjitorii i-au spus lui Faraon apropiindu-se: “De vom ieşi învingători, vom căpăta vreo răsplată?”

 • 26:42

  “Da, şi veţi fi în suita mea.”

 • 26:43

  Moise le spuse: “Aruncaţi ce aveţi de aruncat.”

 • 26:44

  Ei îşi aruncară funiile şi toiegele spunând: “Prin puterea lui Faraon, vom fi învingători!”

 • 26:45

  Moise îşi aruncă toiagul şi acesta înghiţi ceea ce ei născociseră.

 • 26:46

  Vrăjitorii căzură atunci în genunchi

 • 26:47

  spunând: “Noi credem în Domnul lumilor!

 • 26:48

  Domnul lui Moise şi al lui Aaron!”

 • 26:49

  Faraon spuse: “Voi aţi crezut în El înainte ca eu să vă dau îngăduinţa, căci El este mai marele vostru care v-a învăţat vrăjitoria. Veţi afla curând! Voi pune să vi se taie mâinile şi picioarele în curmeziş, iar apoi voi pune să vă răstignească pe toţi”

 • 26:50

  Ei spuseră: “Nu ne pasă, căci noi la Domnul nostru ne întoarcem.

 • 26:51

  Noi cu tărie dorim ca Domnul nostru să ne ierte nouă greşelile noastre, căci noi suntem întâii credincioşi.”

 • 26:52

  Noi i-am dezvăluit lui Moise: “Pleacă cu robii Mei noaptea. Veţi fi urmăriţi.”

 • 26:53

  Faraon îşi trimise adunători în cetăţi:

 • 26:54

  “Aceştia nu sunt decât o ceată mică

 • 26:55

  şi sunt foarte furioşi pe noi,

 • 26:56

  însă noi suntem mulţi şi cu mintea trează.”

 • 26:57

  Noi i-am izgonit din grădini, de la izvoare,

 • 26:58

  de la comori şi de la loc îmbelşugat.

 • 26:59

  Astfel Noi le-am dat moştenire fiilor lui Israel.

 • 26:60

  I-au urmărit înspre Răsărit.

 • 26:61

  Când cele două gloate se zăriră, soţii lui Moise spuseră: “Suntem ajunşi din urmă!”

 • 26:62

  Moise spuse: “Ba nu!... Domnul meu este cu mine şi El mă va călăuzi!

 • 26:63

  Noi i-am dezvăluit atunci lui Moise: “Loveşte marea cu toiagu-ţi.” Ea se va despica atunci, şi fiece parte va fi asemenea unui munte grozav.

 • 26:64

  Noi i-am lăsat pe ceilalţi să se apropie,

 • 26:65

  în timp ce pe Moise l-am mântuit cu cei care se aflau cu el,

 • 26:66

  i-am înecat pe cei care îi urmăreau.

 • 26:67

  Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

 • 26:68

  Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

 • 26:69

  Istoriseşte-le povestea lui Abraham!

 • 26:70

  El spuse tatălui său şi poporului său: “Cui vă închinaţi voi?”

 • 26:71

  Ei spuseră: “Ne închinăm unor idoli, de care rămânem legaţi.”

 • 26:72

  El spuse: “Vă aud când îi chemaţi?

 • 26:73

  Vă folosesc ori vă păgubesc?”

 • 26:74

  Ei spuseră: “Nu!... Noi i-am aflat şi pe taţii noştri făcând la fel.”

 • 26:75

  El spuse: “Aţi văzut la ce vă închinaţi,

 • 26:76

  voi şi strămoşii voştri dintâi?

 • 26:77

  Aceşti idoli îmi sunt vrăjmaşi, şi nu Domnul lumilor

 • 26:78

  care m-a creat. El este Cel ce mă călăuzeşte;

 • 26:79

  El este Cel ce mă hrăneşte şi mă adapă;

 • 26:80

  El este Cel ce mă lecuieşte când sunt bolnav;

 • 26:81

  El este Cel ce mă va da morţii şi El mă va învia;

 • 26:82

  El este Cel ce — aşa râvnesc — îmi va ierta mie greşelile mele în Ziua judecăţii.

 • 26:83

  Domnul meu! Dăruieşte-mi înţelepciunea şi rânduieşte-mă între cei drepţi.

 • 26:84

  Fă-mi o limbă ce va vesti Adevărul celor care va să vină.

 • 26:85

  Rânduieşte-mă printre moştenitorii Grădinii plăcerilor.

 • 26:86

  Iartă-i tatălui meu, căci el a fost dintre cei rătăciţi.

 • 26:87

  Nu mă ruşina în Ziua când (oamenii) vor fi sculaţi,

 • 26:88

  în Ziua când nici averile, nici copiii nu vor sluji la nimic,

 • 26:89

  în afara celor care vin la Dumnezeu cu o inimă curată.”

 • 26:90

  Grădinile vor fi apropiate de cei temători,

 • 26:91

  iar Iadul va fi ivit celor rătăciţi.

 • 26:92

  Li se va spune: “Unde sunt cei cărora vă închinaţi în locul lui Dumnezeu?

 • 26:93

  Vă vor ajuta pe voi ori se vor ajuta pe ei înşişi?”

 • 26:94

  Vor fi repeziţi în Gheena, ei şi toţi rătăciţii,

 • 26:95

  precum şi toate oştirile lui Iblis.

 • 26:96

  Ei vor spune certându-se între ei:

 • 26:97

  “Pe Dumnezeu! Noi ne aflam într-o rătăcire vădită

 • 26:98

  când ne socoteam deopotrivă cu Domnul lumilor!

 • 26:99

  Numai cei nelegiuiţi ne-au rătăcit!

 • 26:100

  Noi nu avem nici un mijlocitor,

 • 26:101

  nici un prieten zelos!

 • 26:102

  Dacă ar mai fi pentru noi întoarcere, atunci am fi credincioşi!”

 • 26:103

  Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

 • 26:104

  Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

 • 26:105

  Poporul lui Noe i-a socotit pe trimişi mincinoşi,

 • 26:106

  când fratele lor Noe le spuse: “Nu vă temeţi, oare?

 • 26:107

  Eu, vouă, vă sunt trimis vrednic de încredere.

 • 26:108

  Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare!

 • 26:109

  Eu nu vă cer răsplată, căci răsplata mea se află la Domnul lumilor.

 • 26:110

  Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare!”

 • 26:111

  Ei spuseră: “Să credem în tine, când cei care te urmează sunt cei prea-umili?”

 • 26:112

  El spuse: “Nu am ştiinţă de ceea ce fac ei,

 • 26:113

  numai Domnul meu îi poate judeca. O, dacă v-aţi da seama!

 • 26:114

  Eu nu-i alung pe credincioşi,

 • 26:115

  căci eu nu sunt decât un predicator cu vorbă limpede.”

 • 26:116

  Ei spuseră: “Dacă nu încetezi, o, Noe, vei fi omorât cu pietre!”

 • 26:117

  El spuse: “Domnul meu! Poporul meu m-a socotit mincinos.

 • 26:118

  Judecă între mine şi ei. Mântuieşte-mă pe mine şi pe credincioşii ce sunt cu mine.”

 • 26:119

  Noi l-am mântuit pe el şi pe cei care erau cu el pe arca încărcată,

 • 26:120

  şi i-am înecat apoi pe cei rămaşi.

 • 26:121

  Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

 • 26:122

  Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

 • 26:123

  Adiţii i-au socotit pe trimişi mincinoşi,

 • 26:124

  când Hud, fratele lor le spuse: “Nu vă temeţi, oare?”

 • 26:125

  Eu vouă vă sunt trimis vrednic de încredere.

 • 26:126

  Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare.

 • 26:127

  Eu nu vă cer răsplată, căci răsplata mea se află la Domnul lumilor.

 • 26:128

  Veţi zidi pe fiece înălţime un semn ca să vă jucaţi?

 • 26:129

  Vă veţi face întărituri ca şi cum aţi veşnici?

 • 26:130

  Când loviţi, loviţi ca nişte despoţi?

 • 26:131

  Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare.

 • 26:132

  Temeţi-vă de Cel ce v-a dăruit ceea ce ştiţi,

 • 26:133

  de Cel ce v-a dăruit dobitoace şi copii,

 • 26:134

  grădini şi izvoare.

 • 26:135

  Eu mă tem pentru voi de osânda unei Zile mari.”

 • 26:136

  “Deopotrivă ne este dacă ne ţii predici ori dacă nu ne ţii!

 • 26:137

  Aceasta nu este decât felul de a fi al celor dintâi şi

 • 26:138

  noi nu vom fi osândiţi.”

 • 26:139

  Ei l-au socotit mincinos şi Noi, atunci, i-am nimicit. Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

 • 26:140

  Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

 • 26:141

  Tamudiţii i-au socotit pe trimişi mincinoşi,

 • 26:142

  când Salih, fratele lor, le spuse: “Nu vă temeţi, oare?

 • 26:143

  Eu vouă vă sunt trimis vrednic de încredere.

 • 26:144

  Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare!

 • 26:145

  Eu nu vă cer răsplată, căci răsplata mea se află la Domnul lumilor.

 • 26:146

  Veţi fi lăsaţi oare să vă tihnească ceea ce aveţi aici

 • 26:147

  grădini şi izvoare,

 • 26:148

  holde şi curmali cu ciorchini grei?

 • 26:149

  Vă scobiţi cu îndemânare case în munţi?

 • 26:150

  Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare.

 • 26:151

  Nu ascultaţi porunca celor necumpătaţi

 • 26:152

  care seamănă stricăciune pe pământ şi nu fac nimic drept.”

 • 26:153

  Ei spuseră: “Tu eşti dintre cei vrăjiţi!

 • 26:154

  Şi fiindcă eşti un om asemenea nouă, adu-ne un semn, dacă spui adevărul!”

 • 26:155

  El spuse: “Această cămilă va bea, şi voi veţi bea, fiecare în ziua hotărâtă.

 • 26:156

  Nu-i faceţi nici un rău, căci o osândă într-o zi mare vă va lua.”

 • 26:157

  Ei o ologiră, însă dimineaţa se căiră,

 • 26:158

  căci osânda îi luă. Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

 • 26:159

  Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

 • 26:160

  Poporul lui Lot i-a socotit pe trimişi mincinoşi,

 • 26:161

  când Lot, fratele lor, le spuse: “Nu vă temeţi, oare?

 • 26:162

  Eu, vouă, vă sunt trimis vrednic de încredere.

 • 26:163

  Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare.

 • 26:164

  Eu nu vă cer răsplată, căci răsplata mea se află la Domnul lumilor.

 • 26:165

  Vă apropiaţi de bărbaţii din aceste lumi

 • 26:166

  părăsindu-vă soţiile, create vouă de Domnul vostru? Sunteţi un popor călcător al legii.”

 • 26:167

  Ei spuseră: “Dacă nu încetezi, o, Lot, vei fi izgonit.”

 • 26:168

  El spuse: “Urăsc fapta voastră!

 • 26:169

  Domnul meu! Mântuieşte-mă pe mine şi pe ai mei de ceea ce fac ei.”

 • 26:170

  Noi l-am mântuit pe el şi pe toţi ai săi,

 • 26:171

  în afara unei bătrâne rămase în urmă,

 • 26:172

  şi i-am stârpit apoi pe ceilalţi,

 • 26:173

  trimiţând asupra lor o ploaie. Rea a fost ploaia pentru cei cărora li s-a predicat!

 • 26:174

  Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

 • 26:175

  Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

 • 26:176

  Oamenii din al’Aika i-au socotit pe trimişi mincinoşi,

 • 26:177

  când Şu’aib le spuse: “Nu vă temeţi, oare?

 • 26:178

  Eu, vouă, vă sunt trimis vrednic de încredere.

 • 26:179

  Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare.

 • 26:180

  Eu nu vă cer răsplată, căci răsplata mea se află la Domnul lumilor.

 • 26:181

  Fiţi cinstiţi la măsură şi nu fiţi dintre cei păgubitori.

 • 26:182

  Cântăriţi cu drept cântar.

 • 26:183

  Nu-i păgubiţi pe oamenii în avutul lor. Nu săvârşiţi fărădelegi pe pământ, semănând stricăciune!

 • 26:184

  Temeţi-vă de Cel ce v-a creat pe voi şi pe leaturile dintâi.”

 • 26:185

  Ei spuseră: “Tu eşti dintre cei vrăjiţi!

 • 26:186

  Şi fiindcă nu eşti decât un om asemenea vouă, noi gândim că eşti dintre mincinoşi.

 • 26:187

  Prăvale cerul în bucăţi asupra noastră, dacă spui adevărul!”

 • 26:188

  El spuse: “Domnul meu ştie prea bine ceea ce faceţi.”

 • 26:189

  Ei l-au socotit pe Şu’aib mincinos, însă i-a luat osânda zilei Întunecării. Şi a fost osânda unei zile mari.

 • 26:190

  Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi.

 • 26:191

  Domnul tău, El este Puternicul, Milostivul.

 • 26:192

  El este o pogorâre de la Domnul lumilor.

 • 26:193

  Duhul lui credincios a pogorât cu el

 • 26:194

  asupra inimii tale ca tu să fii dintre predicatori,

 • 26:195

  într-o limbă arabă desluşită.

 • 26:196

  Aceasta se află deja în Psalmii celor dintâi.

 • 26:197

  Nu este pentru ei un semn pe care învăţaţii fiilor lui Israel îl cunosc?

 • 26:198

  Dacă l-am fi pogorât asupra unui străin

 • 26:199

  şi li l-ar fi citit, ei n-ar fi crezut.

 • 26:200

  Astfel îi tăiem drum în inimile nelegiuiţilor,

 • 26:201

  însă ei nu cred în el, până ce nu văd osânda cea dureroasă

 • 26:202

  ce le va veni deodată, fără ca ei să presimtă.

 • 26:203

  Ei vor spune atunci: “Ni se mai dă un răgaz?”

 • 26:204

  Ei cer venirea osândei Noastre degrabă?

 • 26:205

  Chiar de le dăruim bucurii ani de zile, tu nu vezi că

 • 26:206

  tot vine la ei ceea ce li s-a făgăduit şi

 • 26:207

  îndestularea nu le va mai fi de nici un folos?

 • 26:208

  Noi n-am nimicit nici o cetate care să nu fi avut predicatori.

 • 26:209

  întru amintire, căci Noi nu suntem nedrepţi.

 • 26:210

  Nu diavolii s-au pogorât cu el!

 • 26:211

  Acesta nu le este pe plac, însă sunt neputincioşi!

 • 26:212

  Ei vor fi îndepărtaţi de la ascultarea lui.

 • 26:213

  Nu chema alt dumnezeu alături de Dumnezeu, căci astfel vei fi printre cei osândiţi.

 • 26:214

  Previne-i pe cei mai apropiaţi din obştea ta!

 • 26:215

  Coboară-ţi aripa asupra credincioşilor care te urmează.

 • 26:216

  Spune-le când nu-ţi dau ascultare: “Eu n-am nici o vină pentru ceea ce faceţi!”

 • 26:217

  Încrede-te în Puternicul, Milostivul.

 • 26:218

  El te vede când te ridici

 • 26:219

  şi când te vânzoleşti printre cei prosternaţi.

 • 26:220

  El este Auzitorul, Ştiutorul!

 • 26:221

  Să vă dau de ştire asupra cui vor pogorî diavolii?

 • 26:222

  Ei pogoară asupra oricărui clevetitor păcătos!

 • 26:223

  Ei ciulesc urechea..., însă cei mai mulţi sunt mincinoşi.

 • 26:224

  Şi poeţii! Ei sunt urmaţi doar de cei care se rătăcesc.

 • 26:225

  Nu-i vezi oare? Ei aiurează în fiece vale,

 • 26:226

  spunând ceea ce nu fac,

 • 26:227

  în afară de cei care cred şi săvârşesc fapte bune şi-L amintesc pe Dumnezeu adesea, şi se apără când sunt nedreptăţiţi. Cei nedrepţi vor cunoaşte curând pe ce parte s-au întors!

Paylaş
Tweet'le