36 YA-SİN

 • 36:1

  Ya. Sin

 • 36:2

  Pe înţeleptul Coran!

 • 36:3

  Tu eşti dintre trimişii

 • 36:4

  pe o Cale Dreaptă!

 • 36:5

  Pogorâre de la Puternicul, Milostivul,

 • 36:6

  ca tu să previi un popor aşa cum nu au fost preveniţi strămoşii săi care erau nepăsători!

 • 36:7

  Spusa s-a împlinit asupra celor mai mulţi dintre ei, însă ei tot nu cred.

 • 36:8

  Le vom pune grumazurile în juguri până la bărbii încât vor sta cu capetele ţepene.

 • 36:9

  Noi le vom pune o stavilă înainte şi o stavilă după, ca să-i învăluim şi ei să nu mai vadă.

 • 36:10

  Deopotrivă le este lor, fie că-i previi, fie că nu-i previi, căci tot nu vor crede.

 • 36:11

  Tu previne-l pe cel care urmează amintirea şi se teme de Milostivul în Taina Sa. Lui vesteşte-i iertare şi răsplată îmbelşugată!

 • 36:12

  Noi îi înviem pe morţi şi scriem ceea ce au făcut înainte, precum şi urmele lor. Noi ţinem socoteala fiecărui lucru într-o Carte desluşită.

 • 36:13

  Dă-le pildă pe locuitorii cetăţii, când au venit la ei trimişii!

 • 36:14

  Când le-am trimis doi i-au socotit mincinoşi, încât i-am întărit cu al treilea. Ei au spus: “Noi am fost trimişi la voi.”

 • 36:15

  Atunci ei au spus: “Voi nu sunteţi decât oameni asemenea nouă! Milostivul nu a pogorât asupra voastră nimic, ci voi doar minţiţi!”

 • 36:16

  Ei au spus: “Domnul nostru ştie că am fost trimişi la voi

 • 36:17

  şi asupra noastră este doar înştiinţarea cea desluşită.”

 • 36:18

  Ei au răspuns “Noi prevestim că va fi rău cu voi! Dacă nu încetaţi, vă vom omorî cu pietre şi vă va atinge de la noi o dureroasă osândă.”

 • 36:19

  Profeţii au spus: “Prevestirea voastră este legată de voi înşivă! Dacă vi s-ar fi amintit...! Ba nu! Sunteţi un popor necumpătat!”

 • 36:20

  Un bărbat veni în fugă din capătul cetăţii şi spuse: “O, popor al meu! Urmaţi-i pe trimişi!

 • 36:21

  Urmaţi-i pe cei care nu vă cer răsplată şi sunt drept călăuziţi.

 • 36:22

  Ce aş avea să nu mă închin Celui ce m-a creat? Şi voi veţi fi întorşi către El!

 • 36:23

  De ce mi-aş lua dumnezei afară de El? Dacă Milostivul îmi vrea vreun rău, mijlocirea lor nu-mi va sluji la nimic şi ei nu mă vor mântui,

 • 36:24

  iar eu atunci voi fi într-o vădită rătăcire.

 • 36:25

  Eu cred însă în Domnul vostru! Ascultaţi-mă!”

 • 36:26

  I se va spune: “Intră în Rai!” El va spune: “Ce bine ar fi dacă poporul meu ar şti

 • 36:27

  cum Domnul meu m-a iertat şi m-a făcut dintre cei care vor primi cinstire!”

 • 36:28

  După el, nu am pogorât din cer vreo oştire asupra poporului său şi nici nu vor pogorî.

 • 36:29

  Nu va fi decât un singur Strigăt, şi vor fi cu toţii stinşi.

 • 36:30

  Vai vouă, robilor! Nici un trimis n-a venit la ei, fără ca ei să nu-şi bată joc de el.

 • 36:31

  N-au văzut ei oare câte leaturi am nimicit înaintea lor şi care nu se vor mai întoarce niciodată la ei.

 • 36:32

  Nu există nimeni care să nu fie înfăţişat înaintea Noastră.

 • 36:33

  Pentru ei este un semn pământul mort căruia Noi îi dăm viaţă şi dăm la iveală din el grâne din care ei mănâncă.

 • 36:34

  Noi am rânduit pe el livezile de curmali şi podgoriile de vie şi am făcut să ţâşnească izvoare

 • 36:35

  ca ei să mănânce din rodul lui şi ceea ce au trudit mâinile lor. Nu sunt oare mulţumitori?

 • 36:36

  Mărire Celui ce a creat soiurile toate cele ce cresc din pământ de la sine şi cele de la ei şi cele pe care nu le cunosc.

 • 36:37

  Este un semn pentru ei noaptea din care Noi dezghiocăm ziua şi ei rămân în beznă

 • 36:38

  şi soarele ce aleargă spre un culcuş al lui, căci aceasta este sorocirea Puternicului, Ştiutorului!

 • 36:39

  Şi luna căreia i-am sorocit coborâşurile până când se întoarnă asemnea unei cozi de frunză de curmal, veche şi scorojită.

 • 36:40

  Soarelui nu i se cuvine să prindă luna, şi nici nopţii să o ia înaintea zilei, ci toate plutesc în cerc.

 • 36:41

  Pentru ei este un semn că le-am purtat seminţia pe corabia încărcată.

 • 36:42

  Şi lor le-am creat asemenea ei ca să urce pe ele.

 • 36:43

  Dacă am voi, i-am îneca, şi nu ar avea nici un ajutor şi nu ar fi mântuiţi

 • 36:44

  decât cu milostivenie de la Noi şi o bucurie vremelnică.

 • 36:45

  Când li se spune: “Temeţi-vă de ceea ce este înaintea voastră şi de ceea ce este în urma voastră! Poate veţi fi miluiţi!”

 • 36:46

  Nu a fost nici un semn din semnele Domnului lor care le-a venit fără ca ei să nu îi întoarcă spatele.

 • 36:47

  Când li se spune: “Daţi milostenie din ceea ce v-a înzestrat Dumnezeu!”, cei care tăgăduiesc spun celor care cred: “Noi să-l hrănim pe cel care Dumnezeu l-ar putea hrăni, dacă ar voi? Voi sunteţi într-o vădită rătăcire.”

 • 36:48

  Ei spun: “Pe când această făgăduială, dacă spuneţi adevărul?”

 • 36:49

  Ei nu au de aşteptat, căci un singur Strigăt îi va lua pe când se învrăjbesc.

 • 36:50

  Nu vor putea lăsa ceva cu limbă de moarte, şi nici la ai lor să se întoarcă.

 • 36:51

  Şi când în trâmbiţă se va sufla, din morminte se vor grăbi către Domnul lor.

 • 36:52

  Ei vor spune atunci: “Vai nouă! Cine ne-a sculat din aşternutul nostru?

 • 36:53

  Aceasta este ceea ce Milostivul v-a făgăduit. Trimişii au spus Adevărul! Nu va fi decât un singur Strigăt şi toţi vor fi aduşi înaintea Noastră.

 • 36:54

  Nimeni, în Ziua aceea, nu va fi nedreptăţit cu ceva. Nu veţi fi răsplătiţi decât pentru ceea ce aţi făptuit.

 • 36:55

  În Ziua aceea, singura trudă, a celor din Rai, va fi să se desfete.

 • 36:56

  Împreună cu soaţele lor, vor sta sub umbrare, aşezaţi pe paturi de nuntă.

 • 36:57

  Vor avea acolo fructe şi vor avea ceea ce vor cere.

 • 36:58

  “Pace!” O vorbă de la un Domn Milos!

 • 36:59

  O, nelegiuiţilor! Treceţi deoparte în Ziua aceea!

 • 36:60

  O, fii ai lui Adam! Nu v-am tocmit Eu să nu vă închinaţi Diavolului, căci el este vrăjmaşul vostru făţiş,

 • 36:61

  ci Mie să vă închinaţi? Aceasta este o Cale Dreaptă.

 • 36:62

  Diavolul a rătăcit pe mulţi dintre voi. Oare nu aţi priceput?

 • 36:63

  Aceasta este Gheena ce v-a fost făgăduită:

 • 36:64

  azvârliţi-vă în ea ca răsplată a tăgadei voastre.

 • 36:65

  În Ziua aceea, le vom pecetlui gurile, însă mâinile lor ne vor vorbi şi picioarele lor ne vor mărturisi ceea ce ei au agonisit.

 • 36:66

  Dacă am voi, le-am stinge ochii şi atunci se vor grăbi pe drum, însă cum vor mai vedea?

 • 36:67

  Dacă am voi, i-am preface pe loc încât n-ar mai putea merge nici înainte şi nici înapoi.

 • 36:68

  Noi îi gârbovim făptura celui ce îi dăruim viaţă lungă. Ei nu pricep, oare?

 • 36:69

  Noi nu l-am învăţat pe el poezia, căci nici nu i se cădea. Aceasta este o amintire, un Coran desluşit

 • 36:70

  care-l previne pe cel care trăieşte şi care adevăreşte Cuvântul asupra tăgăduitorilor.

 • 36:71

  Oare ei nu văd că Noi le-am creat lor, între cele pe care le-au făcut mâinile Noastre, dobitoacele peste care ei sunt stăpâni.

 • 36:72

  Noi li le-am supus: unele de călărit, iar altele de mâncat.

 • 36:73

  Şi ei au de la ele foloase şi băuturi. Poate vor fi mulţumiţi.

 • 36:74

  Şi ei şi-au luat dumnezei afară de Dumnezeu! Poate vor fi ajutaţi!

 • 36:75

  Ei nu îi vor putea ajuta, pe când ei le sunt lor oştire pregătită.

 • 36:76

  Vorba lor să nu te mâhnească! Noi ştim ceea ce ei tăinuiesc şi ceea ce destăinuiesc.

 • 36:77

  Nu a văzut omul oare că l-am creat dintr-o picătură de sămânţă, iar acum este un cârtitor făţiş!

 • 36:78

  Uitând de crearea sa, el Ne spune Nouă ca pe o pildă: “Cine va mai învia oasele prefăcute în pulbere?”

 • 36:79

  Spune: “Cel ce i-a creat dintru început îi va învia. El este Ştiutor a toată făptura.

 • 36:80

  El este Cel ce, din copaci verzi, v-a creat vouă focul pe care voi îl aprindeţi.”

 • 36:81

  Cel ce a creat cerurile şi pământul, nu ar mai putea oare crea asemenea lor? Ba da, căci El este Creatorul cel Mare, Ştiutorul.

 • 36:82

  Porunca Sa, când voieşte un lucru, este în a spune: “Fii!” Şi el este.

 • 36:83

  Mărire Celui ce ţine în mâna Sa împărăţia fiecărui lucru! La El veţi fi întorşi!

Paylaş
Tweet'le