15 HİCİR

 • 15:1

  Xarfaha hore waa la soo sheegay Macnahooda, Kuwana waa Aayadaha Kitaabka iyo Quraanka cad.

 • 15:2

  Wax badanbay tamanin (Jeclaan) kuwii Gaaloobay (Aakhiro) inay Muslimiin ahaadaan (adduunkii).

 • 15:3

  ka tag ha cuneen hana raaxasyteene Hana Shuqliso yididiilo way ogaan doonaane,

 • 15:4

  Magaalo la halaago oo kasta waxaa u sugnaaday Wakhti la yaqaanno.

 • 15:5

  Kamana hor marto umadi Ajasheeda (wakhtigeeda) Kamana dib marto.

 • 15:6

  Waxay dhaheen kan Quraanka lagu soo dejiyayow Adugu waad waalantahay.

 • 15:7

  Maad malaa'ig noo keentid haddaad run Sheegi.

 • 15:8

  Umana soo Dehinno Malaa'igta xaq mooyee lamana sugeen Gaalada (markaas).

 • 15:9

  Annagaa soo dejinnay Quraanka annagaana Dhawri.

 • 15:10

  waxaan u dirray hortaa (rasuullo) Ummadihii hore.

 • 15:11

  Rasuul kasta oo u yimaaddana waxay ahaayeen kuwo ku jeesjeesa.

 • 15:12

  saasaana u galinaa (Gaalnimada) quluubta dambiilayaasha.

 • 15:13

  mana rumeeyaan Quraanka waxaana tegay (hor maray) sumaddii «Jidkii» kuwii horreeyey.

 • 15:14

  haddaan uga furro korkooda irrid samada ooy ahaadaan kuwo kora

 • 15:15

  waxay odhan lahaayeen waxaan uun la awday (La tiray) aragyadannadii, waxaabanse nahay qoom la sixray.

 • 15:16

  waxaan yeellay samada buruuj (Meelo) waxaan u qurxinnay kuwa dayi (eegi).

 • 15:17

  waxaana ka dhawray shaydaan la tuuray «fogeeyey» dhammaantiis.

 • 15:18

  mid dafa maqalka oo danab cad raaco mooyee.

 • 15:19

  dhulkana waan fidinay waxaana ku ridnay «sugnay» dhexdeeda Buuro, waxaana ka soo bixinay wax kasta oo Miisaaman.

 • 15:20

  waxaana idiinka yeellay dhexdiisa nolol iyo waxaydaan arzaaqi karin.

 • 15:21

  waxaan agtanada khasnadihiisu «kaydkiisu» ahayn ma jiro, umana soo dejinno qaddar la ogyahay mooyee.

 • 15:22

  waxaana dirnaa dabaysha oo Tallaasha (Daruurta) waxaana ka soo dajina samada Biyo aan idinku waraabinno idinkoo ahayn kuwo ka keydsan kara (gudhidda).

 • 15:23

  annagaa wax looleeyna waxna dilla, anagaana wax dhaxalla uun (u hadha).

 • 15:24

  waxaana ognahay kuwiinna hor maray waxaana ognahay kuwiina dib maray.

 • 15:25

  Eebahaana isagaa soo kulmin dadka waana falsame oge ah.

 • 15:26

  annagaana ka abuuray dadka dhoobo doorsoon.

 • 15:27

  Jaankana (Jinniga) waxaan ka abuuray mar hore Naar samuum leh (Kulayl).

 • 15:28

  Xusuuso markuu ku yidhi Eebahaa malaa'igta Anugu waxaan ka abuuri Dad dhoobo doorsoon.

 • 15:29

  Ee markaan ekeeyo kuna afuufo dhexdiisa Ruuxdayda ugu dhaca Sujuud.

 • 15:30

  wayna Sujuudeen malaa'igtii dhammaan oo Kulansan.

 • 15:31

  Ibliis oo diiday inuu ka mid noqdo kuwa Sujuuday mooyee.

 • 15:32

  Wuxuuna yidhi (Eebe) Ibliisow maxaad leedahay oodan u noqonin kuwa Sujuuda.

 • 15:33

  Wuxuuna yidhi ma ihi Mid u sujuudi dad aad ka Abuurtay Dhoobo doorsoon.

 • 15:34

  Wuxuuna yidhi Eebe ka bax xageeda adigu waa lagu fogeeyaye.

 • 15:35

  Korkaagana waxaa ah Lacnad tan iyo Maalinta Abaal marinta (Qiyaamada).

 • 15:36

  Wuxuuna yidhi Eebow i sug tan iyo maalinta La soo bixin dadka.

 • 15:37

  Wuxuuna yidhi Eebe Adugu kuwa la sugi Yaad ka mid tahay.

 • 15:38

  Tan iyo maalinta Wakhtiga la yaqaan leh.

 • 15:39

  Wuxuuna yidhi Ibliis Eebow i baadiyayntaada Darteed waxaan u Qurxin dhulka Dhexdiisa waana Dhumin dhammaan.

 • 15:40

  Addoomadaada cibaadada kuu kali Yeelay mooyee (lana doortay).

 • 15:41

  Eebe wuxuu yidhi kaasi waa Jid igu toosan (oo layska abaal marin).

 • 15:42

  Addoomadayda (toosan) Kuma lihid xujo Cid Ku raacday oo kuwa Baadida ah ka mida Mooyee.

 • 15:43

  Jahanamaana yaboohoodu yahay (inta dhunta) Dhammaan.

 • 15:44

  Waxayna leedahay todoba irridood oo irrid Kastana waxay leedahay Qaddar loo qaybiyay (oo Ibliis iyo Colkiisa ah).

 • 15:45

  kuwa Eebe ka dhawrsadana waxay gali Janooyin iyo Ilo (durduri).

 • 15:46

  waxaana la dhahaa ku gala Nabad galyo iyo Aaminimo.

 • 15:47

  waxaana ka siibnaa waxa laabtooda ku jira oo xiqdi ah, waana walaalo sariira isqaabilsan ku sugan.

 • 15:48

  kumana taabto jannada dhesdeeda dhib xageedana lagama Bixiyo.

 • 15:49

  U warran addomadayda inaan anugu Dambi dhaafe Naxariista ahay,

 • 15:50

  iyo in Cadaabkaygu uu yahay Cadaabka daran uun.

 • 15:51

  Ugana waran dadka Martidii (Malaa'ig) Nabi Ibraahim.

 • 15:52

  Markay u soo galeen kuna Dhaheen salaan Kuna yidhi waanu idinka cabsan.

 • 15:53

  ooy Dhaheena ha cabsan Waxaanu kuugu Bishaarayn Wiil cilmi yeelane.

 • 15:54

  Wuxuuna ku yidhi Ma waxaad ii bishaaraynaysaan Anoo odaynimo Itaabatay, Maxaad iigu Bishaaraynaysaan.

 • 15:55

  Waxayna dhaheen waxaanu Kuugu Bishaarayn Xaq ee ha noqonin Mid quusta.

 • 15:56

  Wuxuuna yidhi yaa ka Quusta Naxariista Eebihiis kuwa Baadida ah mooyee.

 • 15:57

  Wuxuu yidhi Xaalkiinnu muxuu yahay Kuwan la Soo dirayaw.

 • 15:58

  Waxayna dhaheen waxaa naloo Diray Qoom Danbiilayaal ah xagood.

 • 15:59

  Ehelka (nabi) Luudh mooyee oo Waanu korin Dhammaantood.

 • 15:60

  Haweenaydiisa mooyee oo noqon Kuwa ku Hadhi (Halaagga).

 • 15:61

  Markay u yimaadeen Ehelki nabi Luudh kuwii La soo diray.

 • 15:62

  Wuxuu yidhi Idinku waxaad Tihiin Qoom aan la Garanaynin.

 • 15:63

  Waxayna dhaheen saas ma aha ee Waxaannu kuula Nimid waxay Shakisanaayeen (Halaagoodii).

 • 15:64

  Waxaana kuula nimid Xaq, runna waan sheegaynaa.

 • 15:65

  Ee guuri Ehelkaaga qayb Habeenka ka mida Socona Gadaashooda yayna soo Milicsan Ruux ka Mida (Dib) kuna socda meeja Laydin Faray.

 • 15:66

  Waxaana u waxayoonay Amarkaas ah in Cidhibta Kuwaas la goyn Subaxdii.

 • 15:67

  Waxaana yimid dadkii Baladka oo bishaaraysan (aragga martida).

 • 15:68

  Wuxuuna yidhi kuwan waa Martidaydii ee Ha igu ceebaynina.

 • 15:69

  kana dhawrsada Eebe hana i dullaynina.

 • 15:70

  Waxayna dhaheen Miyaanaan kaa Reebin Caalamka (imaad marti galido cidna).

 • 15:71

  wuxuuna yidhi Kuwaasi waa gabdhahaygii Iladaad wax Falaysaan (ood guursanaysaan).

 • 15:72

  Cimrigaagee iyagu Baadibay ku Wareersan Yihiin.

 • 15:73

  Waxaana qabatay Qayladii qorrax soo baxa.

 • 15:74

  Waxaana ka yeellay korkoodii hoostooda Waxaana ku soo daadinnay Korkooda Dhagaxyo Naar ah.

 • 15:75

  Arrintaasna calaamooyin baa ugu sugan Kuwa Fiirfiiriya (Fikira).

 • 15:76

  Waxayna kutaal Magaaladaas waddo toosan (oy maraan oo cad).

 • 15:77

  Arrintaasna calaamad yaa ugu sugan kuwa Xaqa rumeeyay.

 • 15:78

  Waxayna ahaayeen Qoomkii kaynta Daalimiin (Qoomkii Nabi Shucayb).

 • 15:79

  Waana ka aarsanay, waxayna labaduba degenaayeen Waddo cad (oo la yaqaanno).

 • 15:80

  Waxayna beeniyeen Qoomkii Xijrina kuwii Loo soo diray (Saalax).

 • 15:81

  Waana siinay Aayaadkanagii waxayna ahaayeen Kuwa xageeda ka jeedsada.

 • 15:82

  Waxaana ahaayeen kuwo ka qota Buuraha Guryo aamina.

 • 15:83

  Waxaana qabatay Qaylo Aroortii.

 • 15:84

  Waxna uma tarin waxay Kasbanayeen.

 • 15:85

  Samooyinka iyo Dhulka iyo waxa u dhaxeeyana waxaan Xaq ahayn umaanan abuurin Saacaduna way iman ee iska saamax saamixid quruxsan.

 • 15:86

  Eebahaabaa ah abuuraha cilmiga lehe.

 • 15:87

  waxaan ku siinay Todobo soo noqnoqota «faataxada» iyo Quraanka wayn.

 • 15:88

  ee ha u taagin indhahaaga waxaan ugu raaxaynay qaybo ka mida. hana u murugoon una raarici (Jilei) garabkaaga (macaamiladooda) Mu'miniinta.

 • 15:89

  waxaadna dhahdaa anugu waxaan uun ahay u dige cad.

 • 15:90

  sidaan ugu soo dejinay Cadaab kuwii isu dhaarsaday (Dhibka xaqa).

 • 15:91

  ee kayeelay Quraanka Qaybo.

 • 15:92

  Eebahaa baan ku dhaartaye waan warsanaynaa dhammaantood.

 • 15:93

  waxay falayeen.

 • 15:94

  ee Muuji waxa lagu fari iskagana jeedso Mushrikiinta.

 • 15:95

  anagaa kaa kaafiyeyna kuwa jeesjeesa.

 • 15:96

  ee yeela Eebe Miciisa Ilaah kale wayna ogaan doonaan (waxa ku dhaca).

 • 15:97

  waxaana ognahay Laabtaadu inay ka cidhiidhyami waxay sheegi (oo xun).

 • 15:98

  ee ku Tasbiixso mahadda Eebahaa ahawna kuwa Sujuuda.

 • 15:99

  Caabudna Eebahaa intay Yaqiintu kaaga timaaddo (Geeridu).

Paylaş
Tweet'le