26 ŞUARA

 • 26:1

  Waxay ku Tusin Mucjisada Quraanka sida soo Hor martay.

 • 26:2

  Taasi waa Aayadihii Kitaabka Cad.

 • 26:3

  Waxaadna u Dhawdahay Nabiyow inaad Halaagto Naftaada Haddayna Rumayn Xaqa.

 • 26:4

  Haddaan Doono Waxaan kaga soo Dejinaynaa Korkooda Samada Aayad oy Noqoto Luquntoodu Miday u Khushuucdo.

 • 26:5

  Waxkasta oo Quraana oo Uga Yimaadda Xagga Eebaha Raxmaana oo soo Darriyo (Cusboonaada) waxay ahaan kuwo ka Jeedsada.

 • 26:6

  Waxayna Beeniyeen (Xaqa) waxaase u Imaan Warka waxay ku Jees Jeesayeen.

 • 26:7

  Miyeyna Arkayn Dhulka Inaan ka soo Bixinno Nooc kasta oo Fiican.

 • 26:8

  Taasna waxaa ku sugan Aayad Badankooduna ma aha Mid Rumeyn (Xaqa).

 • 26:9

  Eebahaana Waa Adkaade Naxariista.

 • 26:10

  (Xusuuso) markuu ugu Yeedhay Eebahaa (Nabi) Muuse inuu Aado Qoomka Daalimiinta ah.

 • 26:11

  Qoomka Fircoon, Maydhawrsadaan.

 • 26:12

  Wuxuu Yidhi (Nabi) Muuse Eebow waxaan ka Cabsan inay I beeniyaan.

 • 26:13

  Ooy Cidhiidhyanto Laabtaydu Siina Daysmin Carrabkaygu ee Dir la Jirkayga Haaruun.

 • 26:14

  Waxayna igu Leeyihiin Dambi (Godob) waxaana ka Cabsan inay I dilaan.

 • 26:15

  Wuxuu Yidhi Ilaahay saas ma aha ee La aada Aayaadkanaga, Anagaa Idinla Jirra Maqlina.

 • 26:16

  ee u Taga Firecoon una Dhaha Annagu waxaan Nahay Rasuulka Eebaha Caalamka.

 • 26:17

  Ee Dir «u Ogolow» Banii Israa'iil la jirkannaga.

 • 26:18

  Wuxuu Yidhi (Firecoon) Miyaanaan kugu Barbaarinin Dhexdanada Adoo Yar oodan ku Nagaanin Dhexdanada Cimrigaaga Sanooyin.

 • 26:19

  Ood Fashay Arrintaad Fashay Adoo Diidan (Sama Falkii).

 • 26:20

  Wuxuu Yidhi (Nabi) Muuse waan Falay Anoon Wax kasayn.

 • 26:21

  Waana Idinka Cararay Markaan Idinka Cabsaday Markaasuu Eebe I siiyey Nabinimo, Igana Yeelay kuwa La Diray (Rasuul).

 • 26:22

  Taasise ma Nicma aad igu Mannaysanbaa Haddaad Addoonsatay Banii Israa'iil.

 • 26:23

  Fircoon wuxuun Yidhi waa maxay Eebaha Caalamka.

 • 26:24

  Wuxuu Yidhi (Nabi) Muuse waa Eebaha Samooyinka iyo Waxa u Dhaxeeya haddaad wax Yaqiinsanaysaan (Rumaynaysaan).

 • 26:25

  Wuxuu ku Yidhi (Fircoon) kuwii Gaararkiisa ahaa War ma Maqlaysaan.

 • 26:26

  Wuxuu Yidhi Nabi Muuse waa Eebihiin iyo Eebaha Aabayaalkiinii Hore.

 • 26:27

  Wuxuu Yidhi Fircoon Rasuulkiinna laydiin soo diray waa Waalanyahay.

 • 26:28

  Wuxuu Yidhi Nabi Muuse waa Eebaha Bari iyo Galbeed iyo Waxa u Dhaxeeya Haddaad wax kasaysaan.

 • 26:29

  Wuxuu Yidhi Fircoon haddaad Yeelato Ilaah iga soo Hadhay waxaan kaa Yeeli kuwa Xabbisan.

 • 26:30

  Wuxuu Yidhi Nabi Muuse Haddaan kuula Imaaddo wax Cadna.

 • 26:31

  Wuxuu Yidhi Fircoon la Imow Haddaad Run Sheegi.

 • 26:32

  Markaasuu Tuuray Nabi Muuse Ushiishii waxayna Noqotay Mas Muuqda.

 • 26:33

  Wuxuuna Siibay Gacantiisa waxayna ahaatay mid u Cad Dadka Dayi.

 • 26:34

  Wuxuu ku yidhi (Fircoon) kuwii Gaararkiisa ahaa kani waa Sixirre Xeel Dheer.

 • 26:35

  Doonina Inuu Idinkaga Bixiyo Dhulkiinna Sixirkiisa ee Maxaad Faraysaan.

 • 26:36

  Waxay Dheheen Dib u Dhig Isaga iyo Walaalkiis (Xaalkooda) una Dir Magaalooyinka kuwo soo Kulmiya.

 • 26:37

  Ha kuu Keeneen Sixirre kasta oo Xeel Dheer.

 • 26:38

  Waxaana Loo kulmiyey Saaxiriintii Imaatin Maalin la Yaqaan.

 • 26:39

  Waxaana Loo Yidhi Dadkii ma Kulmaysaan.

 • 26:40

  Inaan Raacno Saaxiriinta Hadday Adkaadaan.

 • 26:41

  Markay Yimaaddeen Saaxiriintii waxay ku Dheheen Fircoon Ujuuro ma Leenahay haddaan Adkaanno.

 • 26:42

  Wuxuuna Yidhi haa Waxaadna Noqonaysaan kuwa ii dhow.

 • 26:43

  Wuxuu ku Yidhi (Nabi) Muuse Tuura waxaad Tuuraysaan.

 • 26:44

  Waxayna Tuureen Xadhkahoodii iyo Ulahoodii waxayna Dheheen Sharafta Fircoon yaan ku dhaarannaye Anagaa adkaan.

 • 26:45

  Markaasuu Tuuray (Nabi) Muuse Ushiisii waxayna Ahaatay mid Gurata waxay Dhoodhoobeen.

 • 26:46

  waxaana la Riday Saaxiriintii Sujuud Darteed.

 • 26:47

  Waxayna Dheheen waxaan Rumaynay Eebaha Caalamka.

 • 26:48

  Eebaha (Nabi) Muuse iyo (Nabi) Haaruun.

 • 26:49

  Wuxuu yidhi Fircoon Miyaad Rumeyseen Muuse ka Hor Idankayga, Isagu waa kan idiinku wayn ee idin Baray Sixirka waadse Ogaan doontaan, waxaana u Goyn Gacmahiinna iyo Lugahiinna Isdhaaf, waana idin Wadhi Dhammaantiin.

 • 26:50

  Waxayna dhaheen Dhib ma leh annagu Xagga Eebahannaan u Noqonaynaa.

 • 26:51

  waxaana Dalbaynaa (Damcaynaa) inuu noo Dhaafo Eebahanno Gafafkanaga Inaan Noqonay kuwii ugu Hor Rumeeyey (Xaqa).

 • 26:52

  Waxaan u waxyoonay Nabi Muuse Guuri Addoomadayda waa Laydin Raaciye.

 • 26:53

  Markaasuu u Diray Fircoon magaalooyinka kuwo Soo kulmiya.

 • 26:54

  Isagoo dhihi Kuwaasu «Banii Israa'iil» waa Koox Yar.

 • 26:55

  Wayna Na cadho Galiyeen.

 • 26:56

  Waxaana nahay kuwo Had iyo Jeer Digtoon.

 • 26:57

  Waxaana ka Bixinnay Beero iyo (Biyo) ilo.

 • 26:58

  Iyo Kanziyo iyo Nagaadi Fiican.

 • 26:59

  Waxaana Dhaxalsiinay Banii Israa'iil.

 • 26:60

  Markaasay Raacen (ka daba Duulcen) Qorrax soo Bixii.

 • 26:61

  Markay isu Muuqdeen Labadii Kooxood waxay Dheheen Asaxaabtii Nabi Muuse Inaga waa Layna Haleelay.

 • 26:62

  Wuxuuna Yidhi (Nabi) Muuse Saas ma aha ee Eebahaybaa Ila jira wuuna i Toosin.

 • 26:63

  Waxaana u Waxyoonay (Nabi) Muuse ku Garaac Ushaada Badda wayna kala Jeexantay Baddii wuxuuna Noqday Jeex kasta Buur wayn oo kale.

 • 26:64

  Waana ku soo Dhawayanay Halkaas kuwii kale (Colkii Fircoon).

 • 26:65

  Waxaana Korinay (Nabi) Muuse iyo Intii la Jirtay Dhammaan.

 • 26:66

  Ka dibna waxaan Maanshaynay Kuwii kale.

 • 26:67

  Arrintaasna waxaa ku Sugan Aayad Mana aha Badankood kuwo Rumeeyn.

 • 26:68

  Eebahaana waa Adkaade Naxariista,

 • 26:69

  Ku Akhri Korkooda Warkii Nabi Ibraahim.

 • 26:70

  Markuu ku Yidhi Aabihiis iyo Qoomkiisii maxaad Caabudaysaan.

 • 26:71

  Waxay Dheheen waxaannu Caabudi Sanamyo oonu ahaan kuwo ku Nagaada.

 • 26:72

  Wuxuu Yidhi (Nabi Ibraahim) Maydin Maqlayaan markaad Baryeysaan.

 • 26:73

  Mase idin Anfaci ama idin Dhibi.

 • 26:74

  Waxay Dheheen waxaan Hellay Aabayaalkanno oo Sidaas Fali.

 • 26:75

  Wuxuu Yidhi Bal Warrama waxaad Caabudaysaan.

 • 26:76

  Idinka iyo Aabayaalkiinii Horeeyey.

 • 26:77

  Hadday Iyagu Col ii Yihiin Eebaha Caalamka Mooyee.

 • 26:78

  Ee Eebaha I Abuuray ee ah kan I Hanuunin.

 • 26:79

  Kan I Quudin ee I Waraabin.

 • 26:80

  Markaan Bukoodana Isagaa I Caafiya.

 • 26:81

  Waana kan I dili Ina Noolayn.

 • 26:82

  Ee ah kaan Damci inuu Ii Dhaafo Gafafkayga Maalinta Abaal marinta.

 • 26:83

  Eebow i Sii Xikmo (Nabinimo) Ina Haleeshii kuwa Suuban.

 • 26:84

  Iina Yeel Sheegid Run ah (Fiican) kuwa Dambe.

 • 26:85

  Igana yeel kuwa Dhaxli Janada Naciimo.

 • 26:86

  Una Dambi Dhaaf Aabahay wuxuu ka Mid ahaa kuwa Dhumaye.

 • 26:87

  Hana i Dullayn Maalinta la Soo Bixin (Dadka).

 • 26:88

  Maalintayna wax Anfacayn Xoolo iyo Ilmo midna.

 • 26:89

  Ruux ula Yimaadda Eebe Qalbi Fayow Mooyee (Iimaan).

 • 26:90

  Waana loo Dhawayn Jannada kuwa Dhawrsada (Mu'miniinta Dhabta ah).

 • 26:91

  Waana Loo Muujin Jaxiimo kuwa Baadiyoobay.

 • 26:92

  Waxaana Lagu Dhihi Aaway waxaad Caabudayseen.

 • 26:93

  Oo Eebe ka soo Hadhay Maydiin Gargaarayaan ama Gargaarsanayaan.

 • 26:94

  Waana lagu Hambooriyey (Tuuri) Dhexdeeda iyaga iyo kuwa Baadiyoobay.

 • 26:95

  Iyo Junuudda (Askarta) Ibliis Dhamaan.

 • 26:96

  Waxayna obhan iyagoo Dhexdeeda ku doodi.

 • 26:97

  Eebaan ku Dhaaranaye waxaan ku Sugnayn Baadi Cad.

 • 26:98

  Markaan Idilla Sinay Eebaha Caalamka.

 • 26:99

  Wax na Dhumiyey oon Dambiila Yaasha ahayn ma Jiro.

 • 26:100

  Mana Lihin wax Noo Shafeeca.

 • 26:101

  Iyo Saaxiib Dhaw.

 • 26:102

  Ee hadaan Noqonno oon Ahaanno Mu'miniin.

 • 26:103

  Taas waxaa ku Sugan Calaamad Badankoodna ma Rumeeyo (Xaqa).

 • 26:104

  Eebahaana waa Adkaade Naxariista.

 • 26:105

  Waxay Beeniyeen Qoomkii (Nabi) Nuux Rasuulladii.

 • 26:106

  Markuu ku Yiidhi Walaalkood Nuux Miyeydaan Dhawrsanayn.

 • 26:107

  Anigu waxaan idiin ahay Rasuul Aamin ah.

 • 26:108

  Ee ka Dhawrsada Eebe ina Adeeca.

 • 26:109

  Idinkana Warsanmaayo (Xaqa) Ujuuro, Ajrigayga Eebaha Caalamkaan ka Sugi.

 • 26:110

  Ee Eebe ka Dhawrsada ina Adeeca.

 • 26:111

  Waxay Dheheen ma waxaanu ku Rumayn adooy ku Raaceen kuwa Dullaysan (Xun Xun).

 • 26:112

  Wuxuu Yidhi Maxaan ka Ogahay Waxay Fali.

 • 26:113

  Xisaabtooda Eebe unbaa leh haddaad wax Garanaysaan.

 • 26:114

  Anuguna ma Eryayo Mu'miniinta.

 • 26:115

  Waxaan u Dige Cad ahayna ma ihi.

 • 26:116

  Waxay Dheheen Haddaadan Joogin Nuuxow Waxaad Noqon kuwa la Dhagaxyeeyo.

 • 26:117

  Wuxuuna yidhi Eebow Qoomkaygii waa I beeniyeen.

 • 26:118

  Ee Nakala Xukun Dhexdanada, ina kori Ani iyo Inta ila jirta ee Mu'miniinta ah.

 • 26:119

  Waxaannu ku Korinay Isaga iyo intii la Jirtay Doontii Buuxday.

 • 26:120

  Ka Dibna waxaan Maanshaynay kuwii Hadhay (Gaaladii).

 • 26:121

  Taasna waxaa ku Sugan Calaamad mana aha Badankoodu kuwo Rumayn.

 • 26:122

  Eebahaana waa Adkaade Naxariista.

 • 26:123

  Waxay Beeniyeen Caad Rasuulladii.

 • 26:124

  Markuu ku Yidhi Walaalkood Huud Miyeydaan Dhawrsanayn.

 • 26:125

  Anigu waxaan idiin ahay Rasuul Aamin ah.

 • 26:126

  Ee ka Dhawrsada Eebe Ina Adeeca.

 • 26:127

  Idinkamana Warsanaayo Xaqa ujuuro, Ajrigaygana Eebaha Caalamkaan ka Sugi.

 • 26:128

  Miyaad ka Dhisaysaan Meel Sare oo Dhan Calaamad (Daar) Idinkoo Ciyaari.

 • 26:129

  Ood Yeelanaysaan Masaanic (Dhismo) inaad Waartaan Darteed.

 • 26:130

  Haddaad wax Qabataan Ciqaabtaan una Ciqaabaysaan si Daran.

 • 26:131

  ee Eebe ka Dhawrsada Ina Adeeca.

 • 26:132

  Kana Dhawrsada Eebaha idin Siiyey waxaad Ogtihiin.

 • 26:133

  Wuxuu idin Siiyey Xoolo iyo Caruur.

 • 26:134

  Iyo Beero iyo Ilo.

 • 26:135

  Waxaana Idiinka Digi Cadab Maalin Wayn.

 • 26:136

  Waxay Dheheen waxaa Isu kaanna Mid ah Waanisayaa ama Maadan Waanininaa.

 • 26:137

  Kanna ma aha waxaan Dabeecaddii «Diintii» Dadkii hore ahayn.

 • 26:138

  Nalamana Cadaabayo.

 • 26:139

  Wayna Beeniyeen, markasaan Halaagnay. Taasina waxaa ku Sugan Calaamad, mana aha Badankoodu kuwo Rumayn.

 • 26:140

  Eebahaana waa Adkaade Naxariista.

 • 26:141

  Waxay Beenisay Thamuud suulladii.

 • 26:142

  Markuu ku Yidhi Walaalkood (Nabi) Saalax Miyaydaan Dhawrsanayan.

 • 26:143

  Waxaan idiin ahay Rasuul Aamin ah.

 • 26:144

  ee ka Dhawrsadda Eebe ina Adeeca.

 • 26:145

  Idinkamana Warsanaayo Xaqa ujuuro, Ajrigayga Eebaha Caalamkaan ka Sugi.

 • 26:146

  Ma waxaa Laydinkaga Tagi Halkan idinkoo Aamina.

 • 26:147

  Oo ku Sugan Basaatiin iyo Ilo (Socda).

 • 26:148

  Iyo Beero iyo Timir Fiideedu Bisayl Tahay.

 • 26:149

  Ood ka Qoranaysaan Buuraha Guryo idinkoo Kibirsan.

 • 26:150

  Ee Eebe ka Dhawrsada ina Adeeca.

 • 26:151

  Hana Adeecina «Maqlina» Amarka Xadgudbayaasha.

 • 26:152

  ah kuwa Fasaadiya Dhulka oon Hagaajinayn.

 • 26:153

  Waxay Dheheen waxaad uun ka mid Tahay kuwa la Sixray.

 • 26:154

  Mana Tihid waxaan Dad nala mid ah ahayn ee noo keen Aayad Haddaad run Sheegi.

 • 26:155

  Wuxuu Yidhi Tani waa Hal, Maalinbay Cabbi idinkuna Maalinhaad Cabbaysaan la Yaqaan.

 • 26:156

  Ee ha ku Taabanina Xumaan, oos idin qabto Cadaab Maalin wayn.

 • 26:157

  Wayse Dileen waxayna ahaadeen kuwo Qoomameeya.

 • 26:158

  Waxaana Qabtay Cadaab Taasna waxaa ku Sugan Calaamad, Badankoodna ma aha kuwo Rumayn (Xaqa).

 • 26:159

  Eebahaana waa Adkaade Naxariista.

 • 26:160

  Waxay Beeniyeen Qoomkii (Nabi) Luudh Rasuuladii.

 • 26:161

  Markuu ku Yidhi Walaalkood Luudh Miyeydaan Dhawrsanayn.

 • 26:162

  Waxaan idiin ahay Rasuul Aaminee.

 • 26:163

  ee ka Dhawrsada Eebe ina Adeeca.

 • 26:164

  Idinkama Warsanaayo Xaqa Ujuuro, Ajrigayga Eebaha Caalamkaan ka Sugi.

 • 26:165

  Ma waxaad u Tagaysaan Ragga Caalamka.

 • 26:166

  Ood ka Tagaysaan waxa Eebe idiin Abuuray oo Haweenkiina ah, waxaadse Tihiin Kuwo Xadgudba.

 • 26:167

  Waxay Dheheen haddaadan Joogin Luudhow Waxaad Noqon kuwa la Bixiyo.

 • 26:168

  Wuxuu Yidhi (Luudh) Anigu Camalkiinna waan la Cadhaysnahay.

 • 26:169

  Eebow iga Kori iyo Ehelkaygaba waxay Falayaan.

 • 26:170

  Waana korinay Isaga iyo Ehelkiisiiba Dhammaan.

 • 26:171

  Habar ku hadhay Mooyee (Haweeneydiisii).

 • 26:172

  Markaasaan Halaagnay Intii kale.

 • 26:173

  Waxaa ku soo Daynay (Roob Dhagax Naara) waxaana u Xun Roobka kuwa Loo digay.

 • 26:174

  Taasna waxaa ku Sugan Calaamad, Badankoodna ma aha kuwo Rumayn.

 • 26:175

  Eebhaana waa Adkaade Naxariista.

 • 26:176

  Waxay Beeniyeen Kayntii Ehelkeedii Rasuulladii.

 • 26:177

  Markuu ku Yidhi Nabi Shucayb Miyeydaan Dhawrsanayn.

 • 26:178

  Waxaan idiin ahay Rasuul Aaminee.

 • 26:179

  ee ka Dhawrsada Eebe ina Adeeca.

 • 26:180

  Idinkama Warsanaayo Xaqa Ujuuro, Ajrigayga Eebaha Caalamkaan ka Sugi.

 • 26:181

  Oofiya (Dhammaystira) Beegidda hana ka mid Noqonina kuwa Nusqaamiya.

 • 26:182

  Una Miisama Cadaalad Toosan.

 • 26:183

  Hana ka Nusqaaminina Dadka waxooda hana Xumaynina Dhulka Idinkoo Fasaadin.

 • 26:184

  Kana Dhawrsada Eebaha idin Abuuray iyo Khalqigii Horreeyey.

 • 26:185

  Waxay Dheheen waxaad uun Tahay kuwa la Sixray.

 • 26:186

  Mana Tihid waxaan Dad nala mid ah ahayn, waxaana kuu Malaynaynaa kuwa Beenaalayaasha ah.

 • 26:187

  ee Nagu soo Rid Goosimo Samada ka mid ah haddaad Run sheegi.

 • 26:188

  Wuxuu Yidhi Eebahay baa og waxaad Falaysaan.

 • 26:189

  Wayna Beeniyeen waxaana Qabtay Cadaab Maalintii Hadhka, waana Cadaab Maalin Wayn.

 • 26:190

  Arrintaasna waxaa ku Sugan Calaamad mana aha Badankoodu mid Rumayn.

 • 26:191

  Eebahaana waa Adkaade Naxariista.

 • 26:192

  Quraankuna waa soo Dejin Ebaha Caalamka.

 • 26:193

  Waxaa kula soo degan Ruux Aamin ah (Jibriil).

 • 26:194

  Qalbigaaga inaad ahaato kuwa ku Diga.

 • 26:195

  Af Carabi ahoo Cad.

 • 26:196

  Quraankuna wuxuu ku Sugnaa Kutubtii hore.

 • 26:197

  Miyeyna Calaamad ugu Fillayn inuu Yaqaanno Culimadii Banii Israa'iil/

 • 26:198

  Haddan ku soo Dejino Quraankan Cajamiga Qaarkiis.

 • 26:199

  oo uu ku Akhriyo Korkooda mayna Rumeeyeen.

 • 26:200

  Saasaan u Galinay Diidada Quluubta Dambiilayaasha.

 • 26:201

  Mana Rumaynayaan Xaqa Intay ka Arkaan Cadaab Daran.

 • 26:202

  Oos ugu Yimaaddo Cadaabku Kado Iyagoon Ogayn.

 • 26:203

  Oy Dhahaan ma nala Sugi.

 • 26:204

  Ma Cadaabkanagay Dadajisan.

 • 26:205

  Ka Warraan Haddaan u Raaxayno Sanooyin.

 • 26:206

  Markaas uu u Yimaaddo wixii loogu Goodinaayey.

 • 26:207

  Muxuu uga Tari Xaggooda wixii loogu Raaxeeyey.

 • 26:208

  Magaalo aan Halaagno oon loo Diginna ma Jirto.

 • 26:209

  Waano Darteed, mana nihin Daalimiin.

 • 26:210

  Kumana soo Degto Quraanka Shayaadiintu.

 • 26:211

  Kumana Habboona mana Karaan.

 • 26:212

  Shayaadiintu Maqalka waa ka Fogyihiin.

 • 26:213

  Ee ha Caabudin (Baryin) Eebe Miciisa Ilaah kale ood Noqoto kuwa la Cadaabo.

 • 26:214

  Una Dig Qaraabadaada Kuu sii Dhaw.

 • 26:215

  Una Raarici Garabkaaga (U Naxariiso) Ciddii ku Raacda oo Mu'miniinta ah.

 • 26:216

  Hadday ku Cassiyaanna waxaad Dhahdaa anigu Bari baan ka ahay waxaad Falaysaan.

 • 26:217

  Talo Saaro Eebaha Adkaada ee Naxariista.

 • 26:218

  Ee ku Arka Markaad Kici.

 • 26:219

  Iyo Lagagadoonkaaga kuwa Tukan.

 • 26:220

  Eebana waa Maqle Og.

 • 26:221

  Ma idiinka Warramaa Ruuxay ku soo Degi Shayaadiintu.

 • 26:222

  Waxay ku soo Degi Beenaale Dambi Badan oo Dhan.

 • 26:223

  Waxayna Xadi Maqalka Badankoodna waa Beenaalayaal.

 • 26:224

  Gabayaana waxaa Raaca kuwa Baadida ah.

 • 26:225

  Miyaadan Arkin in Iyagu Tog kasta (Xumaan) ay ku Dhex Wareersanyihiin.

 • 26:226

  Oyna Sheegi waxayna Falayn.

 • 26:227

  Kuwa Xaqa Rumeeyey Mooyee oo Camal Fiican Fala oo Xusa Eebe wax Badan, oo Gargaarta Dulmi ka Dib, waxayna Ogaan doonaan kuwii Dulmi Falay soo Noqoshaday soo Noqdaan (Qiyaamada).

Paylaş
Tweet'le