37 SAFFAT

 • 37:1

  (Waxaan ku dhaartay) malaa'igta safan.

 • 37:2

  Iyo tan kaxaysa daruuraha.

 • 37:3

  Iyo tan akhrida Quraanka.

 • 37:4

  Ee ilaahiin waa mid (qudha).

 • 37:5

  Waa Eebaha samooyinka iyo dhulka iyo waxa udhaxeeya, iyo Eebaha qorrax ka soo bixidda.

 • 37:6

  Annagaa ku qurxinay Samada dhaw quraxda xidiga ah.

 • 37:7

  Iyo ka dhowrid shaydaan kastoo madax adag.

 • 37:8

  Mana dhagaystaan jameecada sare, (Malaa'igta) waxaana laga soo tuuraa dhan kasta.

 • 37:9

  Iyagoo la cryi oo cadaab joogta ah usugnaaday.

 • 37:10

  Marka laga reebo mid mid dafa hadalka oo uu raaco danab ifi.

 • 37:11

  Waydii gaalada ma iyagaa ku daran abuuridda mise waxaan abuuray, annagaa ka abuurray dhoobo dhagta.

 • 37:12

  Waxaadse la yaabtay (beenintooda) iyaguna way jees jeesi.

 • 37:13

  Marka la waaniyana ma waantooban.

 • 37:14

  Hadday calaamo arkaana way ku jees jeesaan.

 • 37:15

  Waxayna dhahaan kani waxaan sixir cad ahayn ma aha.

 • 37:16

  Waxayna dhahaan ma markaan dhimanno oon carro noqono iyo lafo yaa nala soo bixin.

 • 37:17

  Ama aabayaalkannagii hore (iyagana malasoocelin).

 • 37:18

  Waxaad dhahdaa haa waalaydin soo celin idinkoo waliba dullaysan.

 • 37:19

  Xaaladduna waa uun qaylo kaliya markaas, waxaa soo bixi dadkii oo wax eegi.

 • 37:20

  Waxayna dhihi gaaladii halaagganaggee kan waa maalintii abaalmarinta.

 • 37:21

  Waxaana lagu dhihi kani waa maalintii kala bixinta ee aad beeninjirteen.

 • 37:22

  Kulmiya kuwii daalimiinta ahaa iyo wixii la mid ahaa iyo waxay caabudijireen.

 • 37:23

  Oo Eebe ka soo hadhay, tusiyana jidka Jaxiimo.

 • 37:24

  Joojiyana waxbaa la waydiine.

 • 37:25

  (Waxaana lagu dhihi) Maxaad leedihiin oydaan isugu gargaaraynin.

 • 37:26

  Saas ma aha ee maanta way isdhiibeen.

 • 37:27

  Wuxuu qaabilay qaarkood qaarko kale iyago wax iswarsan.

 • 37:28

  Waxayna dhaheen kuwii waxraacay (raaciyadii) waxaa ahaydeen kuwo nooga yimaadda xaga midig (wanaaga).

 • 37:29

  Waxay dhaheen madaxdii ma aha ee idinkaan mu'miniin ahayn.

 • 37:30

  Wax xoog ah oon idin ku lahayn ma jirin waxaadse ahaydeen qoom xad gudbey.

 • 37:31

  Markaasuu nagu waajibay (nagu rumoobey) hadalkii Eebe (ciqaab) waxaana dhadhaminaynaa (cadaabka).

 • 37:32

  Markaasaan idin dhuminay annaguna waan dhunsanayn.

 • 37:33

  Iyagu maalintaas cadaabkay wadaagi.

 • 37:34

  Annaguna saasaan kufalla dambiilayaasha.

 • 37:35

  Waxayna ahaayeen marka lagu dhaho Eebe mooyee ilaah kale majiro kuwa iskibriya.

 • 37:36

  Oo dhaha ma waxaan uga tagaynaa ilaahyadannada gabayaa waalan.

 • 37:37

  Saas ma ahaa ee wuxuu la yimid (Nabigu) xaq wuuna rumeeyey Rasuulladii (Eebe soodiray).

 • 37:38

  Idinku (gaaloy) waxaaad dhadhamisaan cadaabka daran (wax xanuujiya).

 • 37:39

  Waxaan camalkiina ahayna laydinkama abaalmariyo.

 • 37:40

  Addoomada Eebe ee niyada san (xumaan ma arkaan).

 • 37:41

  Waxayna mudan kuwaasi risqi layaqaanno (Janno).

 • 37:42

  Faakihadna way heli, iyagoo lagu sharti.

 • 37:43

  Jannooyinka Naciima.

 • 37:44

  Waxayna ku sugnaan sariiro iyagoo is qaabili.

 • 37:45

  Waxaana lala kor socon weel laga soo buuxiyay il (Jaano).

 • 37:46

  Taasoo cad oo u macaan kuwa cabi.

 • 37:47

  Mana laha caqli qaadid iyo waalli midna (Khamrada Jannada).

 • 37:48

  Agtoodana waxaa ahaan haween dhoowsoon oo indha waaweyn.

 • 37:49

  Ood moodo ukun la dhowray.

 • 37:50

  Wuxuuna qaabilay qaarkood qaarka kale (ehelo Jannaha) iyagoo wax iswaydiin.

 • 37:51

  Wuxuuna dhihi mid hadlay oo ka mid ah waxaan kulahaa (adduunkii) saaxiih.

 • 37:52

  Dhihi jiray adigu mawaxaad ka mid tahay kuwa rumeeyay (soobixinta).

 • 37:53

  Ma markaan dhimana oon carro noqono iyo lafo yaa nala abaalmarin.

 • 37:54

  Wuxuuna dhihi mayla dayeeysaan.

 • 37:55

  Markaasu dayaa kuna arkaa jaxiima dhexdeeda.

 • 37:56

  Wuxuuna dhahaa Eebaan kudhaartayee waxaad udhaweyd inaad ihalaagto (idhumiso).

 • 37:57

  Haddayna Nicmada Eebe jirinna waxaan ahaan lahaa kuwa lagu soo kulmiyay (naarta).

 • 37:58

  (Waxayna dhahaan ehelu jannuhu) miyeynaandhimaneynin.

 • 37:59

  Geerideenii hore mooyee laynama cadaabayn.

 • 37:60

  Taasina waa uun liibaanta wayn.

 • 37:61

  Ee taasoo kale ha faleen kuwa camal fali.

 • 37:62

  Mataasaa marti qaad u fiican (Jannada) mise geedii zaquum (xumeyd).

 • 37:63

  Annagaa uga yeelay fitno (imtixaan) daalimiinta.

 • 37:64

  Waana geed kasoobaxda gunta jaxiimo.

 • 37:65

  Midhaheeduna waxaad moodaa madaxyo shaydaan.

 • 37:66

  Iyaguna (ehelu naarku) waxbay ka cunaan, waxayne ka buuxiyaan caloosha.

 • 37:67

  Waxayna kalooy mudan dheehid biyo kulayl daran.

 • 37:68

  Markaas waxay ku noqon jaxiimo.

 • 37:69

  Waxay heleen aabayaalkood oo baadi ah.

 • 37:70

  Iyaguna raadkoodii bay ku dag dagi.

 • 37:71

  Waxaa dhab ahaan u dhumay hortood badi kuwii hore.

 • 37:72

  Waxaana udiraydhexdooda udigayaal.

 • 37:73

  Ee eeg siday noqotay cidhibtii kuwii loo digay.

 • 37:74

  Hasa yeeshee addoomadii Eebe ee niyada samaa (cadaab ma arkaan).

 • 37:75

  Waxaa dhabahaan noogudhawaaqay (beryey) Nabi nuux, Cid wax ajiibana (maqlana) annagaa u fiican.

 • 37:76

  Waxaana Ka korinay isaga iyo ehelkiisiiba shidadii waynayd (maanshayntii).

 • 37:77

  Waxaana ka yeelay faraciisii kuwa soo hadhay uun.

 • 37:78

  Waxaana ugu reebnay kuwo dambeeya (amaan ah).

 • 37:79

  NabadGalyo Nuux korkiisa adduunyada ha udhex ahaato.

 • 37:80

  Saasaana ku abaal marinaa samafalayaalka.

 • 37:81

  Wuxuuna ka midyahay addomadannada rumeeyay (xaqa).

 • 37:82

  Markaasaan maanshaynay kuwii kale,

 • 37:83

  Waxaa kamid ah gargaarayaashiisa (Jidkiisaqaaday) Nabi Ibrahim.

 • 37:84

  Markuu ula yimid Eebihiis qalbi fayow (xaq rumeeyey).

 • 37:85

  Markuu ku yidhi Aabihiis iyo qoomkiisii maxaad caabudaysaan.

 • 37:86

  Ma been abuurasho yaad ilaahyo Eebe ka soo hadhay u dooranaysaan.

 • 37:87

  Maxaadse ka maleysaneysaan Eebaha Calaamka.

 • 37:88

  Markaasuu eegay Nabi Ibraahim xiddigaha.

 • 37:89

  Wuxuuna yidhi waan bukaa.

 • 37:90

  Markaasay katageen kana jeedsadeen.

 • 37:91

  Markaasuu aaday Ilaahyaalkoodii (sanamyadii) wuxuuna ku yidhi miyeydaan (wax) cunayn.

 • 37:92

  Maxaad leedihiin oydaan la hadlaynin.

 • 37:93

  Markaasuu foorariyay midigta oo ku garaacay

 • 37:94

  Wayna soo qaabileeen gaaladii xaggiisa iyagoo dag dagi. (markuu jajabiyay).

 • 37:95

  Wuxuuna ka yidhi ma waxaad caabudaysaan waxaad qoraysaan (sameyseen).

 • 37:96

  Eebaana idin abuuray idinka iyo waxaad camalfalaysaan.

 • 37:97

  Waxayna dhaheen u dhisa meel (dab lagushido) kuna tuura Jaxiimo (dabka).

 • 37:98

  Waxay la dooneen dhagar iyagaana ka yeellay kuwo hooseeya (laga adkaaday).

 • 37:99

  Wuxuu yidhi anigu waxaan aadi Eebahay (hijro) wuuna i toosin.

 • 37:100

  Eebow wax iga sii kuwa suuban (ilmo).

 • 37:101

  Waxaana ugu bishaaraynay wiil dabeeco.

 • 37:102

  Markuu ku gaadhay agtiisa socod wuxuu ku yidhi Nabi Ibraahim wiilayow waxaan ku arkay hurdada anoo ku gawrici ee eeg waxaad fali, wuxuuna yidhi aabow samee waxa lagu faray waxaad heli hadduu Eebe doono inaan kamidnoqdo kuwa samree.

 • 37:103

  Markay hogaansameen oos u lagday wajiga.

 • 37:104

  Yaan udhawaaqnay Ibraahimow.

 • 37:105

  Dhab ahaan baad ugu rumeysay riyadii, sasaana ku abaalmarinaa samafalayaasha.

 • 37:106

  Taasina waa imtixaan muuqda (oo weyn).

 • 37:107

  Waxaana ku furanay loog weyn (wan).

 • 37:108

  Waxaana ugaga tagnay (ugureebnay) kuwa dame.

 • 37:109

  Nabadgalyo (salaan) Nabi Ibraahim korkiisa ha ahaato.

 • 37:110

  Saasaana ku abaal marinaa samofalayaasha.

 • 37:111

  Wuxuu ka mid ahaa addoomadanada mu'miniinta ah.

 • 37:112

  Waxaan ugu bishaaraynay Isxaaq oo Nabi suuban ah.

 • 37:113

  Waana barakaynay Ibraahim iyo Isxaaqba, waxaana ka mid ah faracooda mid samagala iyo mid naftiisa si cad u dulmiya.

 • 37:114

  Dhab ahaan yaan ugu mannaysanay (ugunicmeeynay) Nabi Muuse iyo NabiHaruun (Nabinimo).

 • 37:115

  Waana ka korinay iyaga iyo Qoomkooda dhibaatadii waynayd.

 • 37:116

  Waana u gargaaray, waxayna noqdeen kuwo adkaaday (sareeyey).

 • 37:117

  waxaana siinay Kitaabkii caddaa.

 • 37:118

  Waxaana ku hanuuninay Jidka toosan.

 • 37:119

  Waxaana ugu dhaafnay dadka dambe, (amaan ah).

 • 37:120

  Nabadgalyo ha ahaato Nabi Muuse iyo Nabi Haaruun korkooda.

 • 37:121

  Saasaan ku abaalmarinaa kuwa wanaagga fala,

 • 37:122

  Waxayna ka midyihiin addoomadanada mu'miniinta ah.

 • 37:123

  Ilyaasna Wuxuu ka mid ahaa Rasuullada.

 • 37:124

  Markuu ku yidhi qoomkiisii miyeydaan dhawsaneyn (Eebe kayaabayn).

 • 37:125

  Mawaxaad baryeysaan Bacli (Sanam) ood ka tagaysaan Eebaha abuurka wanaajiya.

 • 37:126

  Ee ah Eebihiina iyo Eebaha aabayaalkiinii hore.

 • 37:127

  Markaasay beeniyeen, waxaana loo soo kulmin (Cadaab).

 • 37:128

  Laakiin adoomada Eebe ee niyada san (waxay lakulmi khayr).

 • 37:129

  Waxaana ugu reebnay dadka danbe (amaan ah).

 • 37:130

  Nabadgalyo ha ahaato Ilyaas korkiisa.

 • 37:131

  Saasaana ku abaalmarinaa kuwa sama fala.

 • 37:132

  Wuxuuna ka midyahay adoomadanada mu'miniinta ah.

 • 37:133

  Nabi luudhna wuxuu ka mid ahaa rasuulada (la diray).

 • 37:134

  Xus markaan korinay isaga iyo ehelkiisaba dhamaan.

 • 37:135

  marka laga reebo Cajuuso (haweeneydiisii) oo ku hadhay halaaga.

 • 37:136

  Ka dibna waxaan halaagnay intii kale.

 • 37:137

  Idinkuna (reer makaad) waxaad martaan dhulkoodii waabariga.

 • 37:138

  Iyo Habeenkaba ee miyeydaan wax kasaynin.

 • 37:139

  Nabi Yuunusna wuxuu ka mid ahaa Rasuulladii (ladiray).

 • 37:140

  Xus markuu kudhuuntay (kucaray) Doontii buuxday.

 • 37:141

  Oo uu qoriritay nodayna mid laga reeyey. (Baddana lagu tuuray).

 • 37:142

  Kalluunna liqay isagoo ladagaalay.

 • 37:143

  Hadduusan noqonin kuwa Eebe u tasbiixsada (xusa).

 • 37:144

  Wuxuu kanagaan lahaa calooshiisa tan iyo maalinta lasoo bixin dadka.

 • 37:145

  Waxaana kutuuray banaan cidla ah isagoo buka.

 • 37:146

  Waxaana ka soo bixinay korkiisa Geedka yaqdhiinka ah (hadhayn darteed).

 • 37:147

  Waxaana u diray Boqolkun oo dad ah ama ka badan.

 • 37:148

  Wayna rumeeyeen, waxaana uraaxaynay (sugnay) tan iyo mudo.

 • 37:149

  Waydii gaalada, in Eebahaa gabdho yeeshay iyaguna Wiilal.

 • 37:150

  Mise waxaan abuuray malaa'igta oo dhadig iyaguna ay Joogeen.

 • 37:151

  Taasi waa been abuurshadoodii ay dhahayeen.

 • 37:152

  Eeba waa dhalay waana beenaalayaal.

 • 37:153

  Ma wuxuu ka doortay gabdho wilasha.

 • 37:154

  Maxaa idiinku wacan ood sidaas u xukumaysaan.

 • 37:155

  Miyeeydaan wax xusuusaneyn.

 • 37:156

  Mise waxaa idiin sugnaatay xujo cad.

 • 37:157

  Keena Kitaabkiina (cadayn) hadaad runlayaaltihiin.

 • 37:158

  Waxay yeeleen gaaladu Eebe iyo Jinniga dhexdooda (qaraabo) nasab, Jinniguna dhabahaanbuu u ogyahay in gaalada lakeeni (qiyaamada).

 • 37:159

  Eebaa kanasahan (kadheer) waxay ku tilmaamayaan.

 • 37:160

  Laakin adoomada Eebe ee niyada suubiyey (Waa ka fogyihiin xumaan).

 • 37:161

  Idinka iyo waxaad caabudaysaan (gaalooy).

 • 37:162

  Waxaa ka fidmaysaan (dhumisaan) Eebe.

 • 37:163

  Marka laga reebo kuwagali jaxiimo.

 • 37:164

  Ruuxkastoo nagamid ah (malaa'igta) wuxuuleeyahay meel lagu yaqaan.

 • 37:165

  Waana safannahay (cibaado darteed).

 • 37:166

  Waana tasbiixsanaa (qadarinEebe).

 • 37:167

  Waxayna ahaayeen gaaladu kuwii dhaha.

 • 37:168

  Hadduu yahay agtanada xuskii (warkii) kuwii hore (Kitaab).

 • 37:169

  Waxaan noqonlahayn addoomaha Eebe ee suuban.

 • 37:170

  Wayse ka gaaloobeen Kitaabkii (quraanka) wayna ogaandoonaan (waxa ku dhaca).

 • 37:171

  Dhab ahaanbuu ugu hormaray yaboohannagii adoomahan nagii aan diray (Rasuuladii).

 • 37:172

  In iyaga uun loo gargaari.

 • 37:173

  Iyo in junuudanada (xaqa raacay) ay adkaan (Guuleysan),

 • 37:174

  Ee kajeedso xagooda tan iyo muddo.

 • 37:175

  Fiirina iyaguna wayfiirin doonaane (waxa kudhaca).

 • 37:176

  Macadaabkanagay (Gaaladu) dadajisan.

 • 37:177

  Markuu ku dago cadaabku ardaagooda waxaa xumaan subaxa kuwa loodigay.

 • 37:178

  Ee kajeedso xagooda tan iyo muddo.

 • 37:179

  Fiirina iyaguna wayfiirindoonaane (waxa kudhaca).

 • 37:180

  Waxaana kanasahan Eebahaaga sharafta leh waxay kutilmaarnaan gaaladu (oo xun).

 • 37:181

  Nabadgalyana ha ahaato Rasuuladii korkooda.

 • 37:182

  Mahadna waxaa iskaleh Eebaha (Barbaariyaha) Caalamka ah.

Paylaş
Tweet'le