44 DUHAN

 • 44:1

  Waannu sheegnay iyadoo kale.

 • 44:2

  Waxaan ku dhaartay Kitaabka Cade (Quraanka).

 • 44:3

  Anagaa dejinay Quraanka Habeen barakeysan (Layletulqadar) anagaana wax u digi.

 • 44:4

  Habeenkaasaana la kala bixiyaa amar kastoo xigmo leh.

 • 44:5

  Waana amar agtanada ka ahaaday, anagaana wax dirra (Rasuulo).

 • 44:6

  Naxariis ka ahaater xagga Eebahaa, Eebaana wax maqle ah wax og.

 • 44:7

  Waana Eebaha samooyiinka iyo Dhulka iyo waxa u dhaxeeya haddaad yaqiinsanaysaan.

 • 44:8

  Ilaahay mooyee Eebe kalane ma jiro, isagaa wax nooleeya waxna dila, waana Eebihiina iyo Eebaha Aabbayaalkiinii horreeyey.

 • 44:9

  Waxayse ku suganyihiin shaki wayna ciyaari.

 • 44:10

  Ee sug Maalinta uu ku imaan Cirku qiiq muuqda (isagoo ku dheehan).

 • 44:11

  Oo dabooli Dadka kaasina waa cadaab daran.

 • 44:12

  Waxayna dheheen Eebow naga fayd cadaabka waxaan nahay Mu'miniine.

 • 44:13

  Goormay waantoobi isagoos u yimid Rasuul cad «muuqda».

 • 44:14

  Markaasay ka, jeedsadeen Nabiga waxayna dheheen waa waxlabare waalan.

 • 44:15

  Anagu waxaan idiinka faydaynaa cadaabka wax yar idinkuna waxaad ku noqonaysaan xumaanta.

 • 44:16

  Maalintaan qabanayno qabashada wayn (Qiyaamada) (ama Badar) waanu aarsan.

 • 44:17

  Dhab ahaanbaan Imtixaanay hortood qoomkii Fircoon, waxaana u yimid Rasuul sharaf leh.

 • 44:18

  Isagoo dhihi iidhiiba addoomada Eebe (ama maqalka) waxaan idiin ahay Rasuul aamin ah.

 • 44:19

  Hana iska wayneynina Eebe waxaan idiin la imid xujo cade.

 • 44:20

  Waxaana ka magangalay Eebahay iyo Eebihiin inaad idhagaxyeysaan.

 • 44:21

  Ee hadaydaan i rumeyn iga fogaada (idaaya).

 • 44:22

  wuxuuna u qaylyey Eebihiis in kuwaasu yihiin Qoom dambiila yaal ah.

 • 44:23

  guuri addoomadayda Habeenimo, waa laydin raaciye.

 • 44:24

  kana tag badda iyadoo xasilloon oo furan iyagu waa col la maanshayne.

 • 44:25

  imisey ka tageen Beero iyo Ilo.

 • 44:26

  iyo Tallaal iyo meel sharaf leh.

 • 44:27

  iyo Nicmooyin ay ku raaxaysanayeen.

 • 44:28

  xaalkuna waa saas, waxaana dhaxalsiinay qoom kale.

 • 44:29

  uma ooyin samada iyo Dhulku korkooda, lamana sugin.

 • 44:30

  waana ka korinay ree Bani Israa'iil cadaab wax duleeya.

 • 44:31

  (Fircoombaan ka korinay) wuxuuna ahaa isla weyne xadgudbayaasha ka mid ah.

 • 44:32

  waxaana ka dooranay (dadkii waqtigoodii) anagoo og.

 • 44:33

  waxaana siinay aayado imtixaan cad kusuganyahay.

 • 44:34

  kuwaasi (Gaaladu) waxay dhihi.

 • 44:35

  arrintu ma aha geerida hore mooyee, mana nihin kuwo la soobixin.

 • 44:36

  noo keena aabayowgano haddaad run sheegaysaan.

 • 44:37

  miyagaa khayr roon mise qoomkii Tubax iyo kuwii ka horreeyey waan halaagnay waxayna ahaayeen dambiilayaal.

 • 44:38

  Samooyinka iyo Dhulka iyo waxa u dhaxeeya umaanaan abuurin ciyaar.

 • 44:39

  mana aanaan u abuurin wax aan xaq ahayn hasa yeeshee badankood ma oga.

 • 44:40

  maalinta kala bixinta yaa ballan u ah dhamaan.

 • 44:41

  waana Maalintaan Qaraabanimo waxba laysugu tarayn laysuna gargaarayn.

 • 44:42

  cid Eebe u naxariisto mooyee, illeen waz adkaade naxariistee.

 • 44:43

  Geedka Zaquumka ah.

 • 44:44

  waa cunnada dambi badanaha.

 • 44:45

  waana Laami oo kale kuna kari Caloosha.

 • 44:46

  sida Xamiimka (Kulayl daran) oo kale.

 • 44:47

  (waxaana lagu dhihi) qabta Gaalka una Jiida Jaximo dhexdeeda.

 • 44:48

  markaas ku shuba Madaxiisa korkiisa cadaab kulul.

 • 44:49

  (waxaana lagu dhihi) dhadhami (Cadaabka) waxaad tahay adkaade sharaflehe.

 • 44:50

  kaasina waa kaad ahaydeen kuwo shakiya (Cadaabka).

 • 44:51

  kuwa dhawrsadana waxay kusugnaan meel aamin ah.

 • 44:52

  Jannooyin iyo Ilo (yey kusugnaan).

 • 44:53

  waxayna xidhan Xariir jilicsan iyo mid adag (oo dhalaali) wayna is qaabili.

 • 44:54

  saasoo kale waxaa usugnaaday Haween Indho waaweyn.

 • 44:55

  waxayna uyeedhan Janada dhexdeeda Khudaar kasa iyagoo aamin ah.

 • 44:56

  mana ku dhadhamiyaan Jannada dhexdeeda Geeri, Geeridii hore mooyee wuxuuna ka dhawray (Eebe) Cadaabka Jaxiimo.

 • 44:57

  waana fadliga Eebahaa, taasina waa liibaanta wayn.

 • 44:58

  waxaan ugu fududaynay Quraanka Carrabkaaga inay waantoobaan.

 • 44:59

  ee sug iyaguna way sugiye.

Paylaş
Tweet'le