50 KAF

 • 50:1

  Eebe wuxuu ku dhaartay Quraanka sharafta leh (in dadka la soo bixin).

 • 50:2

  Waxayse La yaabeen inuu u yimid dige ka mid ah oy markaas dheheen gaaladii kan waa wax la yaab leh.

 • 50:3

  Ma markaan dhimanno oon carro noqonno yaa nala soo celin, taas waa soo celin fog.

 • 50:4

  Waan ognahay waxa dhulku ka cunay jidhkooda, agtannadana waxaa yaallaa Kitaab koobay wax walba, oo ilaashan.

 • 50:5

  Waxaybase beeniyeen xaqii markuu u yimid, waxayna ku suganyihiin xaal qasan.

 • 50:6

  Miyayna eegin Samada korkooda ah sidaan u dhisnay una qurxinay ayna duleella u lahayn.

 • 50:7

  Dhulkana waan waasicinnay waxaana ku sugnay Buuro, waxaana ka soo bixinnay dhexdiisa nooc kasta oo quruxsan.

 • 50:8

  Inay aragti iyo waano u noqoto Ruux kasta oo Addoon Eebe oo toobad keen badan ah.

 • 50:9

  Waxaan ka soo dajinnay samada Biyo barakaysan oon ku soo bixinnay Beero iyo Midho la goosta,

 • 50:10

  Iyo timir dheer oo fidsan oo leh fiido wax ka soo dhashaan oo is dul saaran.

 • 50:11

  Si Addoommada Eebe loogu irsaaqo, Biyahaana waxaan ku noolaynay Magaalo dhimatay, saasayna soo bixintu tahay.

 • 50:12

  Kuwa Reer Makaad hortooda waxaa xaqii beeniyay Qoomkii (Nabi) Nuux iyo Rasi dadkeedii iyo thamuud.

 • 50:13

  Iyo Ree Caad iyo Fircoon iyo (Nabi) Luudh walaalihiis (qoomkiisii).

 • 50:14

  Iyo kayntii dadkeedii (Nabi Shucayb qoomkiisii) iyo Qoomkii Tubbac, dhammantood waxay beeniyeen Rasuulladdi, waxaana ku dhacay wixii Eebe ugu goodiyay (ciqaabtii).

 • 50:15

  Ma waxaan ka noognay abuuriddi hore, waxayse shakisan yihiin abuuridda cusub (soo bixinta).

 • 50:16

  Dhab ahaan yaan u abuurray Insaanka (dadka) waana ognahay waxay naftiisu ku waswaasin Annagaana ugsa dhaw xididka dhuunta.

 • 50:17

  Markay kulmi malaa'igta ilaalinaysa oo Midigta iyo bidixda ka fadhida.

 • 50:18

  Wax kastoo lugu hadlo waxaa la jooga Raqiib iyo Catiid (oo qori).

 • 50:19

  Waxaa u yimid sakaraadkii geerida si dhab ah wanataas geeridaad ka cararaysay.

 • 50:20

  Suurkii (Qiyaamana) waa la afuufi waana Maalin laysu yaboohay (oo sugan).

 • 50:21

  Naf walba way iman iyadoo malag hoggaamin midna ku marag furi.

 • 50:22

  Waxaana loo odhan waad halmaansanaydeen ariintan (Qiyaamada) waxaana kaafaydnay daboolkii araggaaguna Maanta waa xoog badan yahay.

 • 50:23

  Malaggi la xidhiidhayna wuxuu dhihi waa kan waana darbanyahay, (kiilayxilsaaray).

 • 50:24

  Markaasaa lugu dhihi ku tuura Naarta Jhannamo Gaalnimo badane madax adag dhammaantiis.

 • 50:25

  Oo khayrka reebidbadan gardarraloowna ah shakiilowna ah.

 • 50:26

  Ee Eebe miciisa Ilaah kale yeelay, ku tuura caddibaad daran.

 • 50:27

  Saaxiibkiisii (shaydaankiisii) wuxuu dhihi Eeboow anigu ma dhuminnin laakiin isagaa baadi fog ku sugnaa.

 • 50:28

  Eebe wuxuu dhihi ha ku murmina agtayda waan idiin hormariyay gooddigii.

 • 50:29

  Hadalla agtayda laguma baddalo, mana dulmiyo addoomada.

 • 50:30

  Xusuusta Maalinta u dhahayno Naarta Jahannama Ma buuxsantay, oo markaa ay dhihi wax ma la ii siyaadin.

 • 50:31

  Jannadiina loo so dhaweeyo kuwii dhawrsaday iyadoon ka fogayn.

 • 50:32

  Waxaasina waa wixii loo yaboohay Ruux kasta oo tawbadkeen badan oo dhawrid badan (ballaanka).

 • 50:33

  Ruuxii Eebaha Raxmaan ah ka yaaba isagoon arkaynin, oo la yimaada Qalbi toobadkeen badan.

 • 50:34

  Waxaa lugu dhihi ku gala Jannada Nabadgalyo waana Maalintii waariddee.

 • 50:35

  Jannada waxay ka heliwaxay doonaan, agtannadana waxaa ah siyaado.

 • 50:36

  Imisa Qarniyaan halaagnay Reer Makaad ka hor oo kana xoogbadan iyagoo dhulka ku gagaddoomay, meel Eebe looga cararana ma jirto.

 • 50:37

  Waxaasina waa waanada ruuxii qalbi leh ama wax dhagaysan isagoo Qalbigiisu joogo.

 • 50:38

  Dhabahaan annagaa Samaawaadka iyo Dhulka iyo waxa u dhaxeeya ku abuura lix maalmood, wax daal ahna nama taabanin.

 • 50:39

  Ku samir (Nabiyow) waxay sheegayaan, Eebana u tasbiixso adigoo ku mahadin qorrax soo bax ka hor iyo dhicidda ka hor.

 • 50:40

  Habeenkana qaar u tasbiixso iyo sujuudda dabadeed.

 • 50:41

  Dhagayso Maalinta uu ka dhawaaqi mid dhawaaqa meel dhaw.

 • 50:42

  Waa ay maqli qaylada oo dhab ah, waana Maalinta soo bixidda.

 • 50:43

  Annagaa waxna noolaynna waxna dilla, xaggannagaana loo soo ahaan.

 • 50:44

  Maalinta Dhulka ka dillaaci iyagoo dagdagi, taasina waa soo kulmin noo fudud.

 • 50:45

  Annagaa og waxay dhihi, aduguna matihid mid xoogi korkooda, ee ku waani Quraanka Ruuxii Eebe waciidkiisa (goodigiisa) ka yaabi.

Paylaş
Tweet'le