51 ZARİYAT

 • 51:1

  Eebe wuxuu ku dhaartay dabaysha (Carrada kicisa).

 • 51:2

  Iyo daruurta xambaarta culayska (Roobka).

 • 51:3

  iyo doonnida sida fudud u socota.

 • 51:4

  Iyo Malaa'igta amarka qaybisa.

 • 51:5

  Ee dadow waxa laydiinku goodin waa run.

 • 51:6

  Abaalmarintuna waa sugantahay.

 • 51:7

  Samada yuu Eebe ku dhaartay ee quruxda iyo waddooyinka leh.

 • 51:8

  Ee dadow waxaad ku sugantihiin hadal is khilaafsan.

 • 51:9

  Iimaankana waxaa laga iilaa ruux dhumay.

 • 51:10

  Waxaana la nacladay Beenalayaasha.

 • 51:11

  Ee ah kuwa xumaantooda (baadinimadooda) ku dhexhilmaansan.

 • 51:12

  waxay waydiin goorta abaalmarinta (qiyaamada).

 • 51:13

  Waana maalinta naarta lagu gubi.

 • 51:14

  Laguna dhihi dhadhamiya caddibaddii aad dadajisanayseen.

 • 51:15

  Kuwa dhawrsaday waxay ku sugnaan Jannooyin iyo Ilo.

 • 51:16

  Iyagoo qaadan waxa Eebe siiyay, maxaayeelay waxay ahaayeen horay kuwo wanaag fala.

 • 51:17

  Waxayna ahaayeen kuwo wax yar Habeenkii seexda.

 • 51:18

  Waagana way dambi dhaaf waydiisanayeen.

 • 51:19

  Xoolohoodana xaq bay ku leeyihiin kuwa waydiista iyo kadhibaataysan.

 • 51:20

  Dhulkana waxaa ugu sugan calaamooyin kuwa wax yaqiinin.

 • 51:21

  Naftiinna miyaydaan arkaynin (waana qaadasho).

 • 51:22

  Samada yuuna jiraa risqigiinnu iyo waxa laydiin yaboohi.

 • 51:23

  Ebaha Cirka iyo dhulka yaan ku dhaarannaye waxa quraanku sheegi waa suganyahay sida hadalkiinna oo kale.

 • 51:24

  Ma ku soo gaadhay warkii martidii (Nabi) Ibraahiim ee sharafta lahayd.

 • 51:25

  Markay salaameenna, isna uu salaantii ka celiyey yidhi waxaad tihiin kuwo aan la oqoonnin.

 • 51:26

  Markaasu aaday ehelkiisii lana yimid Dibi shilis (una gawracay).

 • 51:27

  Una soo dhaweeyay isagoo ku leh maxaad u cuni waydeen.

 • 51:28

  Wuxuuna naftiisa ka kasay cabsi xaggooda ah, waxayna ku dheheen ha cabsanin, waxayna ugu bishaareeyeen wiil cilmi yeelan,

 • 51:29

  Markaasay soo qaabishay haweenaydiisii iyadoo ku qaylyi wajigana garaaci Ma Habar mandhalays ah (yaa wax dhali).

 • 51:30

  waxayna ku dheheen xaalku waa saas, Eebahaaga falkasan ee waxwalba og yaa yidhi

 • 51:31

  (Nabi Ibraahim) wuxuu ku yidhi xaalkiinnu see yahay kuwayohow la soo diray.

 • 51:32

  Waxayna dheheen waxaa lanoo soo diray qoon dambiilayaal ah.

 • 51:33

  Si aan ugu soo dirro korkooda dhagaxyo dhoobo (kulul).

 • 51:34

  Oo Eebe agtiisa loogu calaameeyay kuwa xadgudbay.

 • 51:35

  Markaasaan ka bixinnay kuwii mu'miniinta ahaa oo ku dhexjiray.

 • 51:36

  kamana aannaan helin waxaan halguri oo muslin ah ahayn.

 • 51:37

  Waxaana kaga tagnay dhexdeeda calaamad (ay ku waana qaatan) kuwa ka cabsan caddibaad daran.

 • 51:38

  (Nabi) Muusana calaamo lagu waana qaatu ahaa markaan u dirray Fircoon isagoo wata xujo cad.

 • 51:39

  Wuuna jeedsaday isagoo la jira colkiisii, wuxuuna ku yidhi waa Saaxir ama waa waalanyahay.

 • 51:40

  Markaasaan qabannay (ciqaabnay) isaga iyo Askartiisiiba, waxaana ku tuurray Badda isagoo la dagaalay.

 • 51:41

  Ree Caadna (calaamo lagu waana qaato yaa ku sugan) markaan ku dirray dabayl wax halaagta.

 • 51:42

  Wax kasta oy martana ka dhigi wax tirtiran.

 • 51:43

  Ree Thamuudna (Calaamo lagu waana qaato yaa ku sugan) markii lagu yidhi taaxaysta ilaa waqti.

 • 51:44

  Waxayna iska kibriyeen amarkii Eebe, waxaana qabtay Qaylo daran iyagoo eegi.

 • 51:45

  Mana ayna karin kicid, isumana ayna gargaarin.

 • 51:46

  (Nabi) Nuux qoomkiisiina waa horreeyeen, waxayna ahaayeen kuwo faasiqiin ah,

 • 51:47

  Samada annagaa u dhisnay si xoog ah, waana waasicinnay.

 • 51:48

  Dhulkana waan gogollay cid wax gogoshana annagaa u fiican (Eebe).

 • 51:49

  Waxwalbana waxaan ka abuurray laba nooc, si aad ugu waana qaadataan.

 • 51:50

  Ee Eebe u carara (toobad keena), waxaana idiin ahay dige cade (muuqda).

 • 51:51

  Hana yeelina Eebe miciisa ilaah kale, waxaan idiin ahay dige cade;.

 • 51:52

  Xaalku waa saas, Gaaladii ReeMakaad ka horreysayna markastoo Rasuul uyimaado waxay dhihi jireen waa Saaxir ama waa waalanyahay.

 • 51:53

  Miyay isu dardaarmeen arrintaas, waase qoom xadgudbay.

 • 51:54

  Ee Nabiyow iskaga jeedsado xaggooda, ma tihid mid la dagaaliye (Eebe agtiisa).

 • 51:55

  Ee wax waani, waanaduna waxay anfici mu'minintee.

 • 51:56

  Jinni iyo Insi waxaan Cibaadadayda ahayn uma abuurin.

 • 51:57

  Kamana doonaayo Risqi, iyo inay i quudiyaan.

 • 51:58

  Illeen Eebe umbaa ah arsuqe xoogbadane.

 • 51:59

  59 Kuwii dulmiilowga ahaa waxaa u sugnaaday. Qyb (ciqaab ah) oo la mid ah tii saaxiibbadoodii (ka horreeyey) ee ha dadajisanin.

 • 51:60

  Halaag wuxuu usugnaaday kuwii gaaloobay maalintoodii (Qiyaame) ee loogu yaboohay.

Paylaş
Tweet'le