52 TUR

 • 52:1

  (Eebe wuxuu ku dhaartay) Dhuurisiina.

 • 52:2

  Iyo Kitaabka la dhigay,

 • 52:3

  Oo ku qoran warqado la fidiyay.

 • 52:4

  Iyo Gurigii cammirraa (Beytulmacmuur).

 • 52:5

  IYo saanqaafka la koryeelay (cirka).

 • 52:6

  Iyo Baddii la kululeeyay.

 • 52:7

  Ee caddibaadda Eebe waa wax dhici (sugan).

 • 52:8

  wax celinna ma jiro.

 • 52:9

  Waxay dhici caddibaaddaas Maalinta Samadu wareegi.

 • 52:10

  Buuruhuna socon.

 • 52:11

  Halaagna waxaa iska leh maalintaas kuwa xaqa beeniyay.

 • 52:12

  Ee ah kuwa tiimbashada xumaanta ku dhex ciyaari.

 • 52:13

  Maalinta Naarta xoog loogu tuurina (waxa lagu dhihi).

 • 52:14

  Waatan Naartii aad beenin jirteen.

 • 52:15

  Ma sixirbaa, mase waxbaydaan arkayn.

 • 52:16

  Gala, ama samra ama ha samrine, waa isugu kiin mid, waxaa uun laydinka abaalmarin waxaad camal falayseen.

 • 52:17

  Kuwa Eebe ka dhawrsaday waxay gali Jannooyin iyo Nicmo.

 • 52:18

  Iyaga oo ku raaxaysan waxa Eebe siiyay, Eebohoodna wuxuu ka dhawray caddibaadda Jaxiiimo.

 • 52:19

  (Waxaana lagu dhihi) cuna oo cabba idinkoo shifaysan camalkiinnii dartiis.

 • 52:20

  Idinkoo ku dangiiga Sariiro la safay, waxaanna (Eebe) u guurin Haween Janno (Xuuralcayn).

 • 52:21

  Kuwa xaqa rumeeyay ee carurtooduna Iimaanka ka raacday waxaannu haleeshiin carruurtooda (Darajada iyo naxariista), camalkoodana waxba kama nusqaaminayno, Ruuxwalbana wuxuu kasbaday yuu u rahmanaan «u xidhnaani».

 • 52:22

  waxaannu u badinnay faakiho iyo Hilib oo ah waxay jecelyihiin.

 • 52:23

  Waxayna isku siin Jannada dhexdeeda (iyagoo sheekeysan) Weel (Macaan) kabuuxo, oon hadal xun iyo dambi midna lahayn.

 • 52:24

  Waxaana u adeegi wiilal aad moodo Jawhar la dhawray.

 • 52:25

  Qaarkood (ehlu-Jannaha) yaa qaarka kale qaabila iyagoo wax is waydiin.

 • 52:26

  Waxayna isu dheheen waxaan ahayn horay Adduunkii kuwo ehelkoodii dhexdiisa ku cabsada.

 • 52:27

  Eebaase nagu mannaystay (dambi dhaaf), wuxuuna naga dhawray caddibaadda Samuumka (Jahannama).

 • 52:28

  Waxaan ahayn horay kuwo barya Eebe, Ilaahayna waa Baarrii naxariista.

 • 52:29

  Ee waani (Nabiyow dadka), nicmada darteed ma tihid wax sheege iyo waalane midnee.

 • 52:30

  Mise waxay dhihi waa gabayaa ee aan la sugno Geerida.

 • 52:31

  Waxaad dhahdaa suga anna waan idin la sugiye.

 • 52:32

  Mise caqligooda (xun) yaa saas faray, ma aha ee waa Qoom xadgudbay.

 • 52:33

  Mise waxaydhihi isagaa abuurtay (Quraanka) waxba ma ayan rumeynin.

 • 52:34

  Ha la yimaadeen hadal la mid ah hadday Run sheegi.

 • 52:35

  Mise waxaa la abuuray abuure la'aan, mise iyagaa abuuray (naftooda).

 • 52:36

  Mise iyagaa Samaawaadka iyo Dhulka abuuray, saas ma aha ee wax ma ayan yaqiininin.

 • 52:37

  Mise agtoodaa khayraadka Eebe yaallaa, Mise iyagaa xisaabin dadka.

 • 52:38

  Mise waxay leeyihiin Sallaan ay wax ku Dhageeystaan, ha la yimaado kooda wax dhaagaystay xujo cad.

 • 52:39

  Mise Eebaa Gabdho u sugnaaday idinkana wiilal.

 • 52:40

  Mise waxaad warsan Nabiyow ujuuro, oo markaas ku cuslaatay.

 • 52:41

  Mise waxa maqanbaa agtooda ah oo ay qoraan.

 • 52:42

  Mise Dhagar Bay Rabaan, kuwa gaaloobay iyagaa dhakran.

 • 52:43

  Mise Ilaah Eebe ka soo hadlay leeyhiin, Eebaa ka fog waxay la wadaajiyeen «Ilaah-nimada».

 • 52:44

  Hadday arkaan goosin ka mid ah Samada oo soo dhacaysa waxay odhan waa Daruuro is dulsaaran (madax adayg dartiis).

 • 52:45

  Ee iskaga tag Nabiyow intay kala kulmaan maalinta dhexdeeda lagu halaagi doono.

 • 52:46

  Maalinta ayan dhagartoodu wax u taraynin wax u gargaarana uusan jirin.

 • 52:47

  Kuwa xad gudbay waxaa u sugnaaday caddibaad ka sokaysa (Qiyaamada), laakiin badankoodu ma oga.

 • 52:48

  Ee ku samir xukunka Eebahaa (Nabiyow) annagaa ku ilaalinaynee, kuna; tasbiixso oo ku mahadi Eebahaa markaad kici.

 • 52:49

  Habeenka qaarkiisna tuko, iyo marka xiddiguhu jeedsadaan.

Paylaş
Tweet'le