54 KAMER

 • 54:1

  Waxaa dhawaatay Saacaddii (Qiyaame), dayixiina wuu dillaacay.

 • 54:2

  Hadday Gaaladu arkaan Aayad way ka jeedsadaan waxayna dhahaan waa Sixir daran.

 • 54:3

  Way beeniyeen (Nabiga iyo xaqa) waxayna raaceen Hawadooda, amar kastana wuxuu leeyahay meel uu ku sugnaado.

 • 54:4

  Waxaana ugu yimid dhab ahaan warar ku dheehan waano.

 • 54:5

  Waana Xigmad xeel dheer, maxaysa tari udigidi.

 • 54:6

  Ee iskaga jeedso (sugna) Maalinta mid dhawaaqaa uu ugu yeedhi wax daran.

 • 54:7

  Aragooduna wuu dullaysnaan waxayna ka soo bixi Qubuurahooda iyagood moodid Ayax faafay.

 • 54:8

  Iyagoo u dagdagi dhawaaqaha xaggiisa, waxayna dhihi Gaaladu kani waa Maalin daran.

 • 54:9

  Waxaa beeniyay (xaqa) iyaga hortood (Nabi) Nuux Qoomkiisii, waxay beeniyeen Addonkanagii, waxayna dheheen wuu waalanyahay, waana la guulguulay, «oo la canaantay».

 • 54:10

  Eebuuna tuugay inuu tabaryaryahay oo u gargaaro.

 • 54:11

  Markaasaan ku furay Albaabbada Samada (Cirka) Biyo badanna ka keenay.

 • 54:12

  Dhulkana Eebaa ka dillaaciyay ilo, wayna kulmeen biyihii amar la qadaray dartiis.

 • 54:13

  Waxaanna ku xambaaray Nabi Nuux (Doon) Looxyo iyo Musbaarro leh.

 • 54:14

  Kuna socota illalintanada si loo abaalmariyo cidda Gaalowday.

 • 54:15

  Waxaan uga tagnay (yuu Eebe yidhi) Calaamad (lagu wantoobo) ee ma jirtaa cid wacdoomi (oo wax xusuusan).

 • 54:16

  Seese yahay Caddib Eebe iyo digiddiisu.

 • 54:17

  Waan fududaynnay Quraanka xusuus darteed ee ma jirtaa cid wacdoomi.

 • 54:18

  Caadna way beenisay (xaqii), seese noqotay caddibaaddii Eebe iyo u digitiisii.

 • 54:19

  Waxaan ku dirray korkooda dabayl qabaw daran Maalin baasaysan dhexdeed oo Joogta ah.

 • 54:20

  Oo dadka siibaysa sida Timir gunteedii la rujiyay.

 • 54:21

  Seese ahaa caddibaaddii Eebe iyo u digiddiisii.

 • 54:22

  Waxaan ufududaynay Quraanka xusuus darteed ee ma jirtaa cid ku wacdoomi.

 • 54:23

  Waxaa beenisay (xaqii) loogu digay Thamuud.

 • 54:24

  Waxayna dheheen ma Ruux dad ah oo naga mid ah yaan raacaynaa, markaas waxaan ku sugannahay baadi iyo dhibaato.

 • 54:25

  Ma isagoo na dhexjoogaa waxyi lagu soo dajiyay, saas ma aha ee waa beenbadane kibirlow ah.

 • 54:26

  Way ogaan doonaan barri cidda beenbadane kibirlow ah.

 • 54:27

  Hashii Annagaa soo bixinnay Jirrabkooda dartiis, Ee sug kuna samir.

 • 54:28

  Una warran in biyuhu yihiin qayb (iyaga iyo Hasha), cidbana maalin gaara leedahay.

 • 54:29

  Waxay u dhawaaqeen saaxiibkood hashiina wuu dilay.

 • 54:30

  Seese ahaa caddibaaddii Eebe iyo u digiddiisii.

 • 54:31

  Dhawaaq kaliyaan ku siidaynay, waxayna la mid noqdeen jabad burburay.

 • 54:32

  Quraankana waan u fududaynay xusuus darteed ee ma jirtaa cid ku wacdoomi.

 • 54:33

  Way beeniyeen Qoomkii (NabiLuudh) u digiddii.

 • 54:34

  Waxaana ku dirray korkooda Dabayl Dhagaxyo wadaa, waxaanse ka nabadgalinnay (Luudh) ehelkiisii (rumeeyay) goor Aroor ah.

 • 54:35

  Nicmad xaggannaga ka timid darteed saasaana u abaalmarinnaa ciddii mahadisa (Eebe).

 • 54:36

  Nabi-Luudh wuxuu uga digay qoomkiisii qabashadannada (daran), wayse shakiyeen digiddaas.

 • 54:37

  Waxayna dooneen martidiisii (inay xumeeyaan) markaasaan indhaha tirray, waxaana lagu yidhi dhadhamiya caddibaadda Eebe iyo digiddiisa.

 • 54:38

  Waxaa ku waabariistay caddibaad sugan.

 • 54:39

  Waxaana lagu yidhi dhadhamiya caddibaadda Eebe iyo digiddiisa.

 • 54:40

  Waan fududaynay Quraanka xusuus darteed ee ma jirtaa cid wacdoomi.

 • 54:41

  Fircoon iyo ehelkiisii waxaa uyimid digid.

 • 54:42

  Wayna beeniyeen Aayaadkannagii dhammaanteed, markaasaan u qabannay si xoog iyo awood leh.

 • 54:43

  Ma Gaaladinnan baa ka khayr badan kuwaas mase dambi la'aanbaa idiin ku sugan Kutubta.

 • 54:44

  Mase waxay dhihi koox guulaysan yaanahay.

 • 54:45

  Waa la jabin kooxda, Dabadayna jeedin.

 • 54:46

  Saacadda (Qiyaame) yaa ballan u ah, Saacadduna iyadaa daran oo khadhaadh.

 • 54:47

  Kuwa dambiilayaasha ah baadi iyo fogaansho yay ku suganyihiin.

 • 54:48

  (Waxaana lagu dhihi) Maalinta Naarta WajiWaji loogu ridi dhadhamiya taabashada Saqara.

 • 54:49

  Wax kasta waxaan ku abuurray qadar.

 • 54:50

  Amarkannaguna ma aha mid mooyeen sida Ilbidhiqsi.

 • 54:51

  Dhab ahaan baan u halaagnay kuwa idin la mid ah, ee wax waantoobi ma jiraa.

 • 54:52

  Wax kastoo dadku falo wuxuu ku suganyahay Kutubta.

 • 54:53

  Wax kastoo yar ama waynna waa qoranyahay.

 • 54:54

  Kuwa dhawrsadana waxay gali Jannooyin iyo wabiyaal.

 • 54:55

  Meel la fadhiisto oo xaq ah oo Eebaha awoodda leh agtiisa ah (yaa u sugnaatay).

Paylaş
Tweet'le