56 VAKIA

 • 56:1

  Markay Qiyaamadu dhacdo.

 • 56:2

  Dhiciddaas wax beenin ma jiro (markay arkaan).

 • 56:3

  Waana (mid) hoos u dhiga kor u dhiga ah.

 • 56:4

  Marka la gilgilo Dhulka gilgilid.

 • 56:5

  Buurahana la riqdo.

 • 56:6

  Oy noqoto boodh Firdhisan.

 • 56:7

  Ood ahaataan Saddex nooc, (markaasaa dadka la soo bixin).

 • 56:8

  Kuwa midigta mari (waa Ehlu-Jannehee), ma taqaan kuwa midigta mari.

 • 56:9

  Iyo kuwa bidixda mari (waa ehluNaarkee) ma taqaan kuwa Bidixda mari.

 • 56:10

  Iyo kuwii aad u hormaray.

 • 56:11

  Waa kuwa Eebe dhaweeyay.

 • 56:12

  Waxayna gali Jannooyin Nicma leh.

 • 56:13

  Waana Koox ka mid ah kuwii hore.

 • 56:14

  Iyo wax yar oo ka mid ah kuwii dambeeyay.

 • 56:15

  Sariiro Dahab laga sameeyay yayna ku sugnaan.

 • 56:16

  Oy kuna dangiigsan korkeeda iyagoo is qaabili.

 • 56:17

  Waxaa la dhex wareegi wiilal waari.

 • 56:18

  Koobab iyo kildhiyo iyo weel uu ka buuxo macaan socda.

 • 56:19

  Madax xanuun iyo caqlitagid midna ma leh.

 • 56:20

  Faakihaday «khudaartay» doonaanna way heli.

 • 56:21

  Iyo Hilib Shimbir oo kay rabaan ah.

 • 56:22

  Iyo Haween Janno oo Indha cadcad.

 • 56:23

  Ood mooddo Jawhar la ilaaliyay.

 • 56:24

  Waana abaalmarin waxay Camalfali jireen (oo wanaag ahaa).

 • 56:25

  Kumana maqlaan Jannada hadal micno darra iyo dambi midna.

 • 56:26

  Waxayse ku Maqli Salaan (dhexdooda ah).

 • 56:27

  Kuwa Midigta mari, Ma taqaan kuwa midigta.

 • 56:28

  Waxay heli Geedka Sidriga ah oon Qodax lahayn.

 • 56:29

  Iyo Geedka Dhalxiga ah oo buuxa.

 • 56:30

  Iyo Hoos joogta ah.

 • 56:31

  Iyo Biyo socda (goor walba).

 • 56:32

  Iyo Faakiha badan.

 • 56:33

  Oon la goynaynin lana reebaynin.

 • 56:34

  Iyo Gogol la koryeelay.

 • 56:35

  Annagaa ahaysiin (Da'yarayn Haweenka Jannada).

 • 56:36

  Kana dhigi kuwa aan la taaban.

 • 56:37

  Oy is jecelyihiin (Raggooda) simanna.

 • 56:38

  Liwa Midigta yaa muta (arrintaas).

 • 56:39

  Waana Koox kuwii hore ka mid ah.

 • 56:40

  Iyo Koox kuwa dambe ka mid ah.

 • 56:41

  Kuwa Bidixda mari, ma taqaan kuwa Bidixda.

 • 56:42

  Waxay ku sugnaan Naar daran iyo Biyo kulayl badan.

 • 56:43

  Iyo hoos madow oo wax guba.

 • 56:44

  Aan qaboobayn aragna fiicnayn.

 • 56:45

  Waxay ahaayeen arrintaas ka hor kuwo ku raaxaysta (Xumaanta).

 • 56:46

  Waxayna Daa'imi jireen dambi wayn.

 • 56:47

  Waxayna dhihi jireen ma markaan dhimanno oon Lafo iyo Carro noqonnaa lana soo bixin.

 • 56:48

  Ama Aabayaalkannagii horeeyay.

 • 56:49

  Waxaad dhahdaa kuwii horeeyay iyo kuwii dambeeyayba.

 • 56:50

  Waxaa loo soo kulmin Maalin la yaqaan (Qiyaamo).

 • 56:51

  Markaas Baadiyaalyahow Beeniyayaasha ah.

 • 56:52

  Waxaad wax ka cunaysaan Geed xun.

 • 56:53

  Aad kana buuxinaysaan Caloosha.

 • 56:54

  Waxaadna ku cabbaysaan Biyo kulayl badan.

 • 56:55

  Waxaadna u cabbaysaan sida Geel aad u ooman.

 • 56:56

  Kaasina waa waxa lagu soori (Gaalada) Maalinta abaalmarinta (Qiyamada).

 • 56:57

  (Eebe wuxuu yidhi) Annagaa idin abuurraye maxaad la rumaynwaydeen (soo bixinta).

 • 56:58

  Ka warrama Dhibicda aad tuuraysan «Manida».

 • 56:59

  Ma idinkaa abuura mase Annagaa abuurra,

 • 56:60

  Annaaa idinku eheynay Geerida, Ruux naga fakanna ma jiro.

 • 56:61

  Inaan idinku baddallo kuwo idin la mid ah oon idinka ahaysiinno waxaydaan aqoon.

 • 56:62

  Dhabahaanbaad u ogtihiin abuuriddii hore, maad wax xusuusataan.

 • 56:63

  Ka warrama waxaad beereysaan.

 • 56:64

  Ma idinkaa soo dhaliya mase Annagaa soo dhalinna.

 • 56:65

  Haddaan doonno waxaan ka dhigaynaa burbur (aan wax tarin) markaasaad yaabaysaan (murugoonaysaan).

 • 56:66

  (Idinkoo dhihi) Waa nala khasaariyay.

 • 56:67

  Mase waa nala hoojiyay.

 • 56:68

  Ka warrama Biyahaad cabbaysaan.

 • 56:69

  Ma idinkaa ka soo dajiyay Daruurta mase annakaa soo dajinnay.

 • 56:70

  Haddaan doonno waxaan ka yeelaynaa khadhaadh (aan la hollin karin) ee maad ku mahadisaan (Eebe).

 • 56:71

  Ka warrama Dabkaad Madagta ka shiddaan.

 • 56:72

  Ma idinkaa ahaysiiyay Geedkeeda mase annagaa ahaysiinnay.

 • 56:73

  Annagaa ka dhignay Dabka waano iyo nacfiga kuwa Safarka ah (iyo cidlada).

 • 56:74

  Ee waynee oo u Tasbiixso Magaca Eebaha wayn.

 • 56:75

  (Eebe wuxuu yidhi) Waxaan ku dhaartay halkay Xiddiguhu ku dhacaan (ku qarsoomaan).

 • 56:76

  Waana dhaar wayn haddaad ogtihiine.

 • 56:77

  Quraanku waa shay sharaf leh.

 • 56:78

  Wuxuuna ku suganyahay Kitaab la dhawray.

 • 56:79

  Mana taabto Ruuxan Daahir ahayn.

 • 56:80

  Waxaana soo dajiyay Eebaha Caalamka.

 • 56:81

  Ee ma Quraankan yaad beeninaysaan.

 • 56:82

  Ood ka yeeleysaan (mahaddii) Riqigiinna beenin (Xaqa).

 • 56:83

  Maxaydaan markay Naftu dhuunta gaadho.

 • 56:84

  Idinkuna aad fiirinaysaan (Ruuxa dhiman).

 • 56:85

  Annaguna aan idiinka dhawnahay, Laakiinse aydaan arkaynin.

 • 56:86

  Haddaad tihiin kuwa aan la soo bixinaynin.

 • 56:87

  Maad Nafta ku celisaan, haddaad Run sheegaysaan.

 • 56:88

  Hadduu ka mid yahay (Ruuxa dhiman) kuwa Eebe dhaweeyay.

 • 56:89

  Wuxuu heli naxariis iyo farax iyoJannada Naciima.

 • 56:90

  Hadduu yahay kuwa Midigta marina.

 • 56:91

  Nabadgalyaa u sugnaatay (iyo wanaag).

 • 56:92

  Hadduu yahay kuwa xaqa beeniyay ee dhumayna.

 • 56:93

  Wuxuu heli martiqaad iyo kulaylbadan.

 • 56:94

  Iyo galidda Naarta Jaxiimo.

 • 56:95

  Waxaad (la soo sheegay) waa run dhab ah.

 • 56:96

  Ee tasbiixso Magaca Eebaha wayn.

Paylaş
Tweet'le