69 HAKKA

 • 69:1

  Maalinta Xaaqo (Qiyaamadu waa wax sugan).

 • 69:2

  Xaaqo maxay tahay.

 • 69:3

  inaadan aqoon ma laga yaabaa xaaqada.

 • 69:4

  Waxa beeniyeen Reer «Thamuud» iyo «Caadba» Qiyaamada.

 • 69:5

  Thamuudse waxaa lagu halligay Qaylo daran.

 • 69:6

  Caadna waxaa lagu halligay Dabayl daran oo qabow.

 • 69:7

  oo lagu diray korkooda Toddoba habeen iyo Siddeed Maalmood oo iraacsan, waxaadna arkaysaa iyagoo daadsan ood mooddo jirrid Timir (dogob dhacay).

 • 69:8

  wax ka hadhay miyaad aragtaa.

 • 69:9

  Fircoon iyo kuwii ka horreeyeyna waa jireen iyo kuwii gafsanaa ee la daba geddiyey (Nabi Luudh Qoomkiisi).

 • 69:10

  Waxay Caasiyeen rusushii Eebahood Markaasuu si daran u qabtay.

 • 69:11

  Markay Biyihii xad dhaafeen (Waqtigii Nabi Nuux) waxaan idinku xambaarnay (Awoow yaalkiin) Doontii.

 • 69:12

  si aan uga yeelno waano ay una xafiddo dhag wax maqasha.

 • 69:13

  Marka Suurka la afuufo hal mar.

 • 69:14

  Dhulka iyo Buurahana la xambaaro oo la burburiyo hal mar.

 • 69:15

  Maalintaasay Qiyaamadu dhacaysaa.

 • 69:16

  Samaduna Maalintaas way dillaaci wayna tabar yaraan.

 • 69:17

  Malaa'igtuna Cirka gaararkiisa yey ahaan Maalintaas, Carshiga Eebana waxaa dadka korkiisa ku xambaari Maalintaas Siddeed Malag.

 • 69:18

  Maalintaasaa dadka loo soo bandhigi Eebe wax xagooda kaga qarsoonna ma jiro.

 • 69:19

  Ruuxiise Kitaabkiisa midigta laga siiyo wuxuu dhihi (farax daraadiis) akhriya Kitaabkayga.

 • 69:20

  Waxaan yaqiinsanaa (Adduunka) inaan la kulmi Xisaabtayda.

 • 69:21

  wuxuu ruuxaasi ku noolaan nolol laga raalli yahay.

 • 69:22

  Wuxuuna geli «Janno» sarreeysa.

 • 69:23

  Midhaheeduna u dhaw yihiin (Ruuxa guran).

 • 69:24

  Waxaana lagu dhihi Cuna oo Caba idinkoo shifaysan Camalkaad hor marsateen ayaamihii tegay daraadiis (Adduunkii).

 • 69:25

  Ruuxiise Kitaabkiisa laga siiyo Bidixda wuxuu dhahayaa Magacayba'ee maan la i siinin Kitaabkayga.

 • 69:26

  Xisaabtaydana maanan ogaanin.

 • 69:27

  Magaacayba'ee maxaan u soo noolaaday.

 • 69:28

  Xoolahaygi wax iima tarin.

 • 69:29

  Waxaa lumay awooddaydii (iyo xujadaydii).

 • 69:30

  Waxaa loo odhan qabta oo Gacmihiisa iyo luquntiisa isku xira.

 • 69:31

  Naarta Jahannamada geliya.

 • 69:32

  Markaas geliya Silsilad Todobaatan dhudhun ah.

 • 69:33

  maxaayeelay wuxuu ahaa kaan rumaynin Eebaha weyn.

 • 69:34

  aana fari jirin in Masaakiinta wax la siiyo.

 • 69:35

  Maanta (Qiyaamada) kuma leh Saaxiib.

 • 69:36

  Cuunana kuma leh aan ahayn dhaacaanka «Ehlu Naarka».

 • 69:37

  Cunnadaasna ma cuno kuwa gafay waxaan ahayn (Gaalada).

 • 69:38

  Waxaan ku dhaaran waxaad aragtaan (Makhluuqaad ah).

 • 69:39

  iyo waxaydaan arkayninba.

 • 69:40

  ee Qur'aanku waa hadalkii Eebe uu u soo dhiibay Rasuul Sharaf leh.

 • 69:41

  Hadal gabayaana ma aha, wax yar yaadse rumaynaysaan (Xaqa).

 • 69:42

  Hadal wax sheegana ma aha wax yar yaadse waantoomaysaan.

 • 69:43

  (Qur'aanku) wuxuu ka soo degay Eebaha Caalamka.

 • 69:44

  Hadduu nagu been abuurto (Nabi Muxamed).

 • 69:45

  Waxaanu ku qaban gacan adag.

 • 69:46

  Waxaannu gooynaynaa Xididka Wadnaha.

 • 69:47

  Ruux idinka mid ah oo naga eelinnna ma jiro.

 • 69:48

  Qur'aankuna waa waanada kuwa Eebe ka dhawrsada.

 • 69:49

  Waxaan ognahay inay idin ka mid yihiin kuwa beenin (Qur'aanka).

 • 69:50

  Qur'aanku waa qoomamada Gaalada (Maalinta Qiyaame).

 • 69:51

  Qur'aanka waa run dhab ah.

 • 69:52

  Ee Nabiyow u tasbiixso Magaca Eebe ee weyn.

Paylaş
Tweet'le