71 NUH

 • 71:1

  Annagaa Nabi Nuux u dirray Qoomkiisii si uu ugu digo Caddibaadda horteed.

 • 71:2

  Wuxuuna ku yidhi Qoomkayow waxaan idiin ahay dige Cad «oo muuqda»

 • 71:3

  ee Eebe Caabuda kana dhawrsada'anigana i adeeca.

 • 71:4

  Wuu idiin dambi dhaafi wuuna idin dib dhigi ilaa muddo Magacaaban, marka Eebe la yimaaddo ajasha wax dib u dhigi ma jiro haddaad wax ogtihiin.

 • 71:5

  Nabi Nuux wuxuu yiri Eebbow waan u yeeray Qoomkaygii Habeen iyo dharaar.

 • 71:6

  Yeedhiddayduna uma siyaadinin waxaan caraar ahayn.

 • 71:7

  Markasta oo aan u yeedhana si aad ugu dambi dhaafto waxay farahooda yeelaan dhagahooda, maryahoodana way isku dadaan, wayna ku Madax adaygaan xumaanta wayna is weyneeyaan.

 • 71:8

  si kor ah yaan ugu yeedhay, «dadka dhexdiisa»

 • 71:9

  Waana u qaylyey, hoosna waan ugu yeeray.

 • 71:10

  Waxaana ku idhi Eebihiin dambi dhaaf weydiista waa dambi dhaaf badance.

 • 71:11

  Cirkana Roob badan ha idinka keenee.

 • 71:12

  Hana idiin kordhiyo Xoolo iyo Wiilal iyo Beero hana idiin yeelo Wabi yaal.

 • 71:13

  Maxaad leedihiin ood weynida Eebe uga cabsoon weydeen.

 • 71:14

  Isagoo idin abuuray idinkoo soo maray Xaalado kala duwan.

 • 71:15

  Miyaydaan arkaynin sida Eebe u Abuuray toddoba Samo oo isdulsaaran.

 • 71:16

  Dayaxana uga yeelay Dhexdooda Nuur, qorraxdana ka yeelay siraad.

 • 71:17

  Eebe waa Kan idinka soo Bixiyay Dhulka.

 • 71:18

  Haddana idinku Celin doona Dhexdiisa idinkana soo bixindoona.

 • 71:19

  Eebe waa kan Idiinka yeelay Dhulka gogol.

 • 71:20

  Si aad ugu socotaan Dhexdiisa waddooyin waawayn.

 • 71:21

  (Nabi) Nuux wuxuu yidhi Eebow way I caasiyeen waxayna Raaceen kuwo aan xoolohoodu iyo Carrurtoodu waxaan khasaara ahayn u kordhinaynin.

 • 71:22

  Dhagar waynna way Dhakreen.

 • 71:23

  Waxay isu Dheheen ha ka tagina Ilaahyaalkiinna, hana ka Tagina wuddi iyo suwaax iyo yaguuth, iyo Yacuuq iyo Nasri.

 • 71:24

  Waxayna Dhumiyeen dad Badan ee Eebow ha kordhinnin Daalimiinta waxaan baadi ahayn.

 • 71:25

  Gafkoodi Dartiis yaa loo Maansheeyay Naarna Loo Galiyey, mana helayaan Eebe ka soke gargaare,

 • 71:26

  Nuux wuxuu yidhi Eebow ha kaga tagin Dhulka korkiisa Gaalada Ruxna.

 • 71:27

  Maxaayeelay Hadaad kaga tagto waxay Dhumin Addomahaaga, mana dhalayaan waxaan gaal xun ahayn.

 • 71:28

  Eeboow u dambi Dhaaf Aniga iyo waalidiintay iyo ruuxii gala gurigeyga isagoo Mu'min ah Raf iyo haweenba, hana u kordhinnin Daalimiinta waxaan halaag ahayn.

Paylaş
Tweet'le