75 KIYAMET

 • 75:1

  Waxaan ku dharaan maalinta qiyaame.

 • 75:2

  Waxaan ku dhaaran (oo kale) nafta Dagaasha (Saaxiibkeed) (Ee waa la idin soo bixin).

 • 75:3

  Ma wuxuu u maleeyay Dadku inaanaan kulminhaynin lafihiisa.

 • 75:4

  Saas ma aha ee waan karraa inaan sinno (soona Celinno) Farihiisa.

 • 75:5

  Wuxuuse Dooni Dadku inay ka Gaaloobaan waxa ka horreeya.

 • 75:6

  Wuxuu waydiin waa Goorma Maalinta Qiyaame.

 • 75:7

  Markase Araggu Wareero (Taagmo).

 • 75:8

  Dayuxuna Madoobaado.

 • 75:9

  Lana Kulmiyo Qorraxd iyo Dayaxa.

 • 75:10

  Wuxuu Dhihi Dadku Maalintaas xagee loo cararaa.

 • 75:11

  Saas ma aha ee ma jiro wax la magan Galo (Eebe Mooyee).

 • 75:12

  Xagga Eebahaa yaana Maalintaas loo ahaan.

 • 75:13

  Waxaa looga warrami dadka Maalintaas wuxuu hormarsaday iyo wuxuu Dibmarsaday.

 • 75:14

  Ruux walbana Naftiisa isagaa ku maragfuri.

 • 75:15

  Si kasta Hadduu u cudurdaartana (wax uma tarto).

 • 75:16

  Ha Dhaqaajinin Nabiyow Carrabka inaad Quraanka ku Dagdagto (Akhriskiisa).

 • 75:17

  Annagaa Laabtaada ku kulmin kuuna Akhriyi.

 • 75:18

  Ee Markaan akhrino Raac Akhriskiisa.

 • 75:19

  Annagaana isasaarray Cadaayntiisa.

 • 75:20

  saas ma aha Ee waxaad Jeceshihiin Dadow tan soo Dagdagaysa (Adduunyada).

 • 75:21

  Waxaadna ka tagaysaan aakhiro.

 • 75:22

  Wajiyaal Maalintaas way ifi.

 • 75:23

  Eebeheedna way Eegi.

 • 75:24

  Wajiyaalna Maalintaas way kaduudsami.

 • 75:25

  Waxayna hubtaa in lugu fali Balaayo.

 • 75:26

  Saas ma aha ee markay naftu gaadho Duunta (Waqtiga Geerida).

 • 75:27

  Oo la Dhoho uaa ku tufi.

 • 75:28

  Oo uu Yaqiinsado inuu Dhiman.

 • 75:29

  Oo labada Dhudhun isku marmaan (sakaraad Dartiis).

 • 75:30

  Eebahaa Xaggiisaa la aadi.

 • 75:31

  Mase Rumaynin Gaalku Xaqa mana tukannin.

 • 75:32

  Laakiin wuu Beeniyay wuuna Jeedsaday.

 • 75:33

  Wuxuuna aaday Ehelkiisii isagoo kibirsan.

 • 75:34

  Halaag Buuse Mutaa.

 • 75:35

  Haddana Halaagbuu Mutaa.

 • 75:36

  Ma wuxuu u maleeyay Dadku in looga tagi Bilaash (Dan la'aan).

 • 75:37

  Miyuusan ahayn Dhibic mani ah oo la Dhibciyo.

 • 75:38

  Markaas Noqoto xinjir oo Eebe Abuuro Ekeeyana.

 • 75:39

  Kana yeelo Labadii Nooc lab iyo Dhaddig.

 • 75:40

  Eebaha Saas kara miyuusan Awoodin inuu soo Nooleeyo wixii Dhintay.

Paylaş
Tweet'le