76 İNSAN

 • 76:1

  Dhab ahaan waxaa dadka soo maray waqti wax la sheego uusan ahayn (uusan jirin).

 • 76:2

  Annagaa ka abuuray dadka dhibic isku Dheehan, Imtixaan Dartiis, waxaana ka yeellay wax maqle wax arka ah.

 • 76:3

  Annagaa Dadka tusinnay Jidka, waxayna Noqdeen mid Shukriya (mahadiya) iyo mid Gaalnimo Badan.

 • 76:4

  Annagaa u darabnay Gaalada silsilado iyo katinado iyo naarta Saciira.

 • 76:5

  kuwa Baarriyiinta ah waxay ka cabbi weel Buuxa oo lagu Dheehay kaafuur.

 • 76:6

  Waa il ay ka Cabbaan Addoomada Eebe, ayna ujiidaan say Doonaan,

 • 76:7

  Wayna oofiyaan Nadarka, waxayna ka yaabi maalin sharkeedu fidi (qiyaamada).

 • 76:8

  Waxayna Quudiyaan iyagoo jecel miskiinka Agoonka iyo kan xabbisan (Dhibban).

 • 76:9

  Iyagoo Dhihi waxaan idiin quudinnay dar Eebe, mana idinka doonaynno Ahaalmarin iyo Mahadnaq Midna.

 • 76:10

  Waxaan ka Yabaynaa Eebahanno Maalin (wajigu) doorsoomi oo Daran.

 • 76:11

  Eebana waa ka Dhawray sharka Maalintaas, wuxuuna siiyay nuur iyo Farax.

 • 76:12

  Wuxuuna ku abaal Mariyay Samirkooda Dartiis jano iyo Xariir.

 • 76:13

  Waxayna ku Dangiigsan Sariiro Sare, iyagoon ku arkayn qorrax iyo Dhaxan midna.

 • 76:14

  Waxaana u dhaw hooska jannada, waxaana loo soo Raariciyay Midheheeda.

 • 76:15

  Waxaa lala kor socon weelal Fidla ah iyo Koobab Quruurado ah.

 • 76:16

  Quruuradahaas oo fidla ah si fiicanna u Qiyaasan.

 • 76:17

  Waxaana laga Waraabiyaa Ehlu jannaha Sharaab macaan oo lugu Dheehay sinjibiil.

 • 76:18

  Waana il lugu Magacaabo Salsabiil (ay ka cabbi).

 • 76:19

  Waxaana u ageegi wiilal waari, Haddaad Aragtana aad u malayn Jawhar la saydhay.

 • 76:20

  Haddaad Aragto halkaas waxaad arki nicmo iyo sharaf wayn.

 • 76:21

  Dharkooduna (Ehlu Jannaha) waa xariir Jilicsan oo cagaaran iyo Xariir adagba, waxaana loo xidhi fidlo Gacmaha la Gashado, Eebana wuxuu ka waraabiyaa sharaab nadiifah.

 • 76:22

  Kaasi waa Abaalmarintiinii Falkiiniina wuxuu Noqday mid la Mahadiyay.

 • 76:23

  Annagaa Quraanka Nabiyow kugu soo Dajinnay.

 • 76:24

  Ee ku Samir Xukunka Eebe, hana Maqlin Dambiile iyo Gaalnima Badane (warkiis).

 • 76:25

  Xus magaca Eebe subax iyo Galabba.

 • 76:26

  Habeenkana Eebe u sujuud, una tasbiixso Habeenkii (u tuko) waqti Dheer.

 • 76:27

  Kuwaasi waxay Jecelyihiin tan soo Dagdagaysa (Adduunyada) waxay kaga Tagayaan Gadaashoodana Maalin Culus (Qiaamada).

 • 76:28

  Annagaa Abuurray Dadka, Adkaynayna xubnohooda, Haddaan Doonnana waxaan ku Baddalaynaa kuwa la mid ah.

 • 76:29

  Suuraddani waa waano, Ee Ruuxii Doona ha ka yeesho Eebe Xaggiisa waddo.

 • 76:30

  Waxna ma dooni kartaan in Eebe doona mooyee, Eebana waa wax walba oge falsan.

 • 76:31

  Wuxuu galiyaa naxariistiisa ruuxuu doono, daalimiintana wuxuu u darbay cadaab daran.

Paylaş
Tweet'le