77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Waxaan ku dhaartay Dabaysha wanaaga lala Diro.

 • 77:2

  iyo Dabaysha sida daran u dhabata.

 • 77:3

  Iyo Dabaysha roobka kicisa.

 • 77:4

  Iyo malaa'igta Xaqa iyo Baadilka kala Bixisa.

 • 77:5

  iyo malaa'igta waxyiga soo Dajisa.

 • 77:6

  Si Dadka loo waaniyo looguna digo.

 • 77:7

  Ee waxa dadow Eebe ku Yaboohay wuu dhici.

 • 77:8

  Markase xiddiguhu Nuurku ka tago.

 • 77:9

  Oo samadu Dildillaacdo.

 • 77:10

  Oo Buuraha la Rujiyo.

 • 77:11

  Oo Rasuulladii la kulmiyo (iyo Dadkoodii).

 • 77:12

  Maalion wayn oo loo Qabtay Darteed.

 • 77:13

  In dadka la kala Bixiyo Dartiis.

 • 77:14

  Maalinta kala Bixinta ma Taqaannaa.

 • 77:15

  Halaag wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay.

 • 77:16

  Miyaannaan Halaagin Ummadihii hore.

 • 77:17

  Haddana Aannaan Raccinhaynin kuwii Dambe.

 • 77:18

  Saasaana ku Falaynaa Dambiilayaasha.

 • 77:19

  Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniya.

 • 77:20

  Miyaannaan Idinka Abuurin biyo tabar yar.

 • 77:21

  Markaasna yeellay meel ilaashan.

 • 77:22

  Tan iyo Muddo la yaqaanno.

 • 77:23

  Annagaa wax Qaddarray, wax Qaddarana u Fiican.

 • 77:24

  Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniya.

 • 77:25

  Miyaanaan ka yeelin Dhulka kafaalaqaade.

 • 77:26

  Nolol iyo Geeriba.

 • 77:27

  Waxaana yeellay Dhulka Dhexdiisa buuro sugan oo waawayn, waxaana idinka Waraabinnay biyo macaan.

 • 77:28

  Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay.

 • 77:29

  Aada gaalooy cadaabkii xaggiisa aad Beenin Jirteen.

 • 77:30

  Aada hoos (Qiiba naarta) oo saddex madax ah.

 • 77:31

  Oon hoosinayn, ololla (Kulaylna) wax ka tarayn.

 • 77:32

  Waxayna Naartu tuuri Dhimbilo daran ood Mooddo daar.

 • 77:33

  Ama aad Mooddo geel madaw ah.

 • 77:34

  Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay.

 • 77:35

  Taasina waa maalin aynan hadlaynin Dadku.

 • 77:36

  Lamana idmo si Ay u cudurdaartaan.

 • 77:37

  Halaagna wuxuu u sugnaaday maalintaas kuwa xaqa Beeniyay.

 • 77:38

  Maalintan waa maalintii kala Bixinta, Waana idin kulminnay idinka iyo kuwii Horreeyayba.

 • 77:39

  Ee Haddaad wax Dhagrikartaan i Dhagra.

 • 77:40

  Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay.

 • 77:41

  Kuwa Eebe ka Dhawrsada waxay ku sugnaan hoos iyo ilo;

 • 77:42

  (Waxayna Cuni) khudaartay Doonaan.

 • 77:43

  Waxaana Lagu dhihi Cuna oo cabba Idinkoo shifaysan Camalkiinnii Dartiis.

 • 77:44

  Sasaana ku abaalMarinaynaa kuwa wanaagga fala.

 • 77:45

  Halaagna wuxuu u Sugnaaday kuwa xaqa Beeniya.

 • 77:46

  (Gaalada waxaa lagu Dhihi) Cuna oo Raaxaysta wax yar, waxaad tihiin Dambiilayaale;

 • 77:47

  Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay.

 • 77:48

  Markii la yidhaahdo Gaalada tukada ma tukadaan.

 • 77:49

  Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniya.

 • 77:50

  Hadalkeebay Quraanka Dabadiis Rumaynhayaan.

Paylaş
Tweet'le