78 NEBE

 • 78:1

  Maxay iska waydiinayaan (Gaaladu).

 • 78:2

  Warkii waynaa xaggiisa (Qiyayaamada ama Quraanka).

 • 78:3

  Ay isku diiddanaayeen.

 • 78:4

  Saas ma aha ee way ogaan donaan.

 • 78:5

  Haddana way ogaandoonaan (wa xa ka dhaca).

 • 78:6

  Miyaannaan Dhulka gogol ka yeelin.

 • 78:7

  Buurahana Rukummo (ka yeelin).

 • 78:8

  Miyannaan idinka Abuurina Noocyo.

 • 78:9

  Miyannaan Hurdada Raaxo idiinka dhigin.

 • 78:10

  Miyaannaan Habeenka asturaal idiinka dhigin.

 • 78:11

  Miyaannaan Maalinta waqti shaqo idiinka dhigin.

 • 78:12

  Korkiinna miyaannaan ka dhisin Tooddoba xoog leh.

 • 78:13

  Miyaannaan dhexdeeda yeelin Sirraad aad u ifi (Qorraxda).

 • 78:14

  Waxaan idiinka soodajinnay daruuraha biyo badan.

 • 78:15

  Si aan ugu soo bixinno Midho iyo Daaq.

 • 78:16

  Iyo Beero kulansan (badan).

 • 78:17

  Maalinta kalabuxu waxay leedahay waqtu go'an.

 • 78:18

  Waana Maalinta Suurka la afuufi ood u imanaysaan Kooxo.

 • 78:19

  Samadana waa la furi waxayna yeelan Albaabo.

 • 78:20

  Buurahana waa la kaxayn waxayna noqon Dhalanteed.

 • 78:21

  Naarta Jahannamana waxay u darbantahay.

 • 78:22

  (Gaalada) Xadgudbay meelay u noqdaan.

 • 78:23

  Waxayna ku nagaan Dhexdeeda Sanooyin.

 • 78:24

  Mana ku dhadhamiyaan dhexdeeda qabaw (ama Hurdo) ama Cabbid midna.

 • 78:25

  Waxaan ahayn biyo kulul iyo Dhacaanka (ehlu Naarka).

 • 78:26

  Waxaana lagu abaalmariyay si waafaqsan Camalkoodii.

 • 78:27

  Waxayna ahaayeen kuwa aan ka yaabaynin xisaab.

 • 78:28

  Waxayna beeniyeen Aayaadkannaga.

 • 78:29

  Wax walbana waxaan ku koobnay Kitaab.

 • 78:30

  Ee dhadhamiya Caddibaad Gaalooy waxaan caddibaad ahayn idiin kordhinmaynee.

 • 78:31

  Kuwa Eebe ka dhawrsada waxay leeyihiin liibaan.

 • 78:32

  Beero iyo Cinabyana way heli.

 • 78:33

  Waxayna Guursan Haween da'yar oo isle eg.

 • 78:34

  Waxayna heli Cabbid wanaagsan.

 • 78:35

  Jannada kuma dhexmaqlaan hadal macna la'aan ah iyo is beenin midna.

 • 78:36

  Waa abaalmarin Eebe uu siiyay oo ku filan.

 • 78:37

  Eebaha Samada iyo Dhulka iyo waxa u dhexeeya waa Allaha Raxmaan ah, Hadal wax ku soocelinna ma jiro (Qiyaamada).

 • 78:38

  Maalinta Jibriil iyo Malaa'igtu Saf istaagi wax hadli ma jiro Ruux Eebe idmo mooyee oo Hadal xaq ah ku hadla.

 • 78:39

  Maalintaasi waa sugantahay ee Ruuxii doona Eebe xaggiisa meeluu ku noqdo ha ka samaysto.

 • 78:40

  Waxaannu idiinka digaynaa Cadibaad dhaw Maalinta uu arki Ruux walba waxay Gacmihiisu hor marsadeen, Gaalkuna uu dhihi Shallaytadaydee maan Carro noqdo.

Paylaş
Tweet'le