79 NAZİAT

 • 79:1

  Eebe wuxuu ku dhaartay Malaa'igta Nafta si daran uga siibta (gaalada).

 • 79:2

  Iyo tan si fudud uga qaadda (mu'miniinta).

 • 79:3

  Iyo Malaa'igta Hawada Dabbaalata (si amar fulin).

 • 79:4

  Iyo tan u orotanta wanaagga.

 • 79:5

  Iyo kuwa Maamula amarka (Eebe).

 • 79:6

  Maalinta ay gilgilan afuufka (hore).

 • 79:7

  Oyna raaci tii dambe (waa sugantahay).

 • 79:8

  Qalbiyaduna Maalintaa way cabsan.

 • 79:9

  Araggeeduna wuu dullaysnaan.

 • 79:10

  Waxayna dhihi (Gaaladu) Ma raadkiibaa naloo celin (Adduunkii).

 • 79:11

  Markaan noqonno Lafo duugoobay.

 • 79:12

  Waxay dheheen taasi waa noqosho khasaara ah.

 • 79:13

  Waa uun Hal Qaylo kaliya.

 • 79:14

  Dadkuna markaas ay Dhulka kor iman.

 • 79:15

  Ma ku soo gaadhay warkii (Nabi) Muuse.

 • 79:16

  Markii Eebe uga yeedahy Toggii barakaysnaa ee Dhuwa.

 • 79:17

  Kuna yidhi u tag Fircoon wuu xadgudbaye.

 • 79:18

  Oo ku dheh ma rabtaa inaad daahir noqotid.

 • 79:19

  Oon Eebe Jidkiisa kugu hanuuniyo kana yaabtid.

 • 79:20

  Wuxuuna tusiyay (Nabi-Muuse) Aayad wayn.

 • 79:21

  Wuuse beeniyay oo caasiyay (Fircoon).

 • 79:22

  Wuuna jeedsaday isagoo xumaan la socda.

 • 79:23

  Wuxuuna kulmiyay (Askartii) una Qaylyay.

 • 79:24

  Isagoo dhihi waxaan ahay Eebihiinna sare.

 • 79:25

  Markaasaa Eebe Ciqaabay Aakhiro iyo Adduunba.

 • 79:26

  Arrintaasna waano yaa ugu sugan Ruuxii Eebe ka yaabi.

 • 79:27

  Ma idinkaa daran abuuridda masc Samada Eebaa dhisay.

 • 79:28

  Korna yeelay jurmigeeda ekeeyayna.

 • 79:29

  Habeenkeedana madoobeeyay Maalinteedana soo bixiyay (Ifiyay).

 • 79:30

  Dhulkana markaas ka dib fidiyay.

 • 79:31

  Biyahiisa iyo Daaqiisana soo bixiyay.

 • 79:32

  Buurahana sugay.

 • 79:33

  Si aad idinka iyo Xoolihiinnu ugu nacfidaan.

 • 79:34

  Markay timaaddo Musiibadii waynayd (qiyaamadu).

 • 79:35

  Maalintaas Dadku way xusuusan waxay faleen.

 • 79:36

  Naarta Jaxiimana waxaa loo muujin Ruuxii Arki.

 • 79:37

  Ruuxiise xadgudba.

 • 79:38

  Nolosha Adduunyana doorta.

 • 79:39

  Wuxuu ku dheelman Naarta Jaxiimo.

 • 79:40

  Ruuxiise ka yaaba la kulanka Eebe Naftana ka reeba Hawada (xun).

 • 79:41

  Wuxuu u dheelman Janno.

 • 79:42

  Waxay ku waydiin Saacadda (Qiyaamaha) markay sugnaan.

 • 79:43

  Maxaa ku ogaysiiyay waqtigeeda.

 • 79:44

  Eebe umbuu ku dhammaan ogaansheheedu.

 • 79:45

  Adugu waxaad tahay uun u digaha Ruuxii ka yaabi.

 • 79:46

  Waxay la mid noqon Malintay arkaan (Qiyaamada) yagon nagaanin Galab iyo Barqin mooyeen (Addunka).

Paylaş
Tweet'le