81 TEKVİR

 • 81:1

  Marka qorraxda la duubo (Qiyaamada).

 • 81:2

  Xiddiguhuna daataan (iyagoo Madow).

 • 81:3

  Buurahana la kexeeyo (La rujiyo).

 • 81:4

  Geelii rimmanaana la halleeyo.

 • 81:5

  Dugaaggana la kulmiyo (Qisaas darteed).

 • 81:6

  Badahana la kululeeyo.

 • 81:7

  Naf walbana Jidhkeedii lammaaneeyo.

 • 81:8

  Gabdhihii la xabaalnololiyayna la warsado.

 • 81:9

  Maxaa dambi ah oo loo dilay.

 • 81:10

  Kutubta (camalkana) la fidiyo.

 • 81:11

  Samadana la rujiyo.

 • 81:12

  Naarta Jaxiimana la huriyo.

 • 81:13

  Jannadana la dhaweeyo.

 • 81:14

  Waxay ogaan nafu waxay camal fashay.

 • 81:15

  Waxaan ku dhaartay «huu Eebe yidhi» Xiddigaha Qarsooma (Maalintii).

 • 81:16

  Ee socda iftiinka Qorraxdana ku qarsooma.

 • 81:17

  Iyo Habecnku markuu jeedsado.

 • 81:18

  Iyo subaxu markuu soo qaabilo.

 • 81:19

  Ee Quraanku waa hadalka Eebe, Soona raray Malag sharaf lah.

 • 81:20

  Xoogna leh Eeba agtiisana Daraja ku leh.

 • 81:21

  Laguna addeeco halkaas aaminna ah.

 • 81:22

  Saaxiibkiinna (Nabiguna) ma aha ku waalan.

 • 81:23

  Horaybuuna ugn arkay Jibriil Jahadii Caddayd (Bariga Maka).

 • 81:24

  Nabiguna ma aha Ruux lugu shakiyo waxa Maqan.

 • 81:25

  Qaraankuna ma aha hadal shaydaan la fogeeyay.

 • 81:26

  Ee xaggeed Gaalooy aadaysaan.

 • 81:27

  Quraankuna waxaan waanada caalamka ahayn ina aha (waa waano).

 • 81:28

  Ruuxii doona inuu toosnaado (yuuna u yahay).

 • 81:29

  Waxna ma dooni kartaan in Eebaha Caalamku doona mooyec.

Paylaş
Tweet'le