83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Wuxuu Halaag u sugnaaday kuwa xaqa nusqaamiya.

 • 83:2

  Waa kuwa markay miisina oofsada (dhammaystirta).

 • 83:3

  Markay u miisi ama u miisaamina ka nusqaamiya.

 • 83:4

  Miyayna u malaynaynin kuwaasi in loo soo bixin.

 • 83:5

  Maalin wayn darteed (Qiyaamada).

 • 83:6

  Maalinta Dadku u istaagi Eebaha Caalamka.

 • 83:7

  Saas ma aha ee Camalka kuwa xun wuxuu ku Qoranyahay Sijiin.

 • 83:8

  Ma taqaannaa Sijiin.

 • 83:9

  Waa Kitaab calaamaysan.

 • 83:10

  Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa beeniya (xaqa).

 • 83:11

  Ee ah kuwa beeniya Maalinta abaal marinta.

 • 83:12

  Waxaana beeniya xaqa mid xad gudba oo dambiila ah.

 • 83:13

  Marka Quraanka lagu akhriyana yidhaahda waa warkii Dadkii hore.

 • 83:14

  Saas ma aha ee waxaa fuulay Qalbigooda (mirdhiyay) waxay kasbanjireen oo Dambi ah.

 • 83:15

  Waxaa sugan in Eebohood Maalintaas (Qiyaame) laga xijaabi.

 • 83:16

  Markaasna ay gali Jaxiimo.

 • 83:17

  Waxaana loo odhan tani waa Naartaad ku beeninayseen Adduunka.

 • 83:18

  Saas xaalku ma aha ee Kitaabka iyo Camalka Dadka Wanaagsan wuxuu ku Quranyahay Cilliyiin.

 • 83:19

  Cilliyiin ma taqaannaa.

 • 83:20

  Waa Kitaab la Calaameeyay (oo Dadka fiican magaciisa lagu qoro.

 • 83:21

  Waxaana Gacanta ku haya Malaa'ig Eebe u dhaw.

 • 83:22

  Kuwa wanaagsan waxay gali Naciima (Janno).

 • 83:23

  (Maalinta Qiyaamana) Sariiro yay ku dangiigsanaan oy wax ka daawan.

 • 83:24

  Wajigooda waanad ka garan Nicmada.

 • 83:25

  Waxaana laga waraabin cabbid la dhawray (oo macaan).

 • 83:26

  Waxaana lagu khatimaa Miski iyo udgoon, ee Arrintaas ha u tartameen Tartamayaashu.

 • 83:27

  Waxaana lagu dheehi Cabbitaan.

 • 83:28

  Waa Il ay ka cabbaan kuwa Eebe u dhaw.

 • 83:29

  Kuwii Dambaabay (Gaaloobay) waxay ahaayeen kuwa ku qosla kuwii xaqa rumeeyay.

 • 83:30

  Haday maraanna way xaqirijireen.

 • 83:31

  Markay Guryahoodii u noqdaanna (gaaladu) waxay noqonjireen iyagoo isla Wayn (oo raaxaysan).

 • 83:32

  Markay arkaan Mu'miniintana waxay dhahaan kuwaasi waa dhunsanyihiin.

 • 83:33

  Loomana dirin inay ilaaliyaan Mu'miniinta.

 • 83:34

  Maalinta (qiyaame) kuwa rumeeyay xaqa waxay ku qosli gaalada.

 • 83:35

  Sariiro korkood yayna wax daawan.

 • 83:36

  Miyaan laga abaalmarinnin Gaalada waxay falayeen. (waa laga abaalmariyay).

Paylaş
Tweet'le