84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Marka Samadu jeexjeexanto (qiyaamada).

 • 84:2

  Oy Eebe Addeecdo waana xaq addeeciddiisunee.

 • 84:3

  Marka dhulka la fidiyo (qiyaamada).

 • 84:4

  Oo uu soo tuuro waxa ku hoos jira, kana madhnaado.

 • 84:5

  Oos Eeba Addeeco waana xaq adeeciddaasina. (wuxuu la kulmi Ruuxwalba Camalkiisa).

 • 84:6

  Dadow waxaad u dhibboon ood u camalfali xagga Eebe, waadna la kulmi.

 • 84:7

  Ruusiise Kitaabkiisa (fiican) Midigta laga siiyo (waa mu'minkee).

 • 84:8

  Waxaa la xisaabin xisaab fudud.

 • 84:9

  Wuxuuna ku noqon Ciddiisii (Jannada joogtay) isagoo faraxsan.

 • 84:10

  Ruuxiise Kitaabkiisa laga siiyo gadaashiisa (waa Dadka xune).

 • 84:11

  Wuxuu u yeedhan Halaag.

 • 84:12

  Wuxuuna gali Naarta Saciira.

 • 84:13

  Maxaa yeelay Markuu dadkiisii dhexjoogay yuu kabirsanaa (Adduunkii).

 • 84:14

  Wuxuuna malaynhayay inuusan Eebe u soo noqonaynin (qiyaame).

 • 84:15

  Saas ma ahee Eebe waa arkaa.

 • 84:16

  Waxaan ku dhaartay «buu yidhi Eebe» Midabka Qorrax dhaca.

 • 84:17

  Iyo Habeenka iyo wuxuu qariyay.

 • 84:18

  Iyo Dayaxa markuu Nuurku buux Samo.

 • 84:19

  Ee Dadkow waxaad koraysaan xaalado kala duwan/

 • 84:20

  Dadka maxaa u sugnaaday oy la rumaynwaayeen (xaqa).

 • 84:21

  Marka Quraanka lagu akhriyana ayna u sujuudaynin.

 • 84:22

  Saas ma ahee kuwa Gaaloobay waxay beenin (xaqa).

 • 84:23

  Eebana waa ogyahay waxay qarsan.

 • 84:24

  Ugu bishaaree caddibaad daran.

 • 84:25

  Hase yeeshee kuwa rumeeyay xaqa camalfiicanna falay waxay mudan Ajri aan go'aynin.

Paylaş
Tweet'le