85 BURUC

 • 85:1

  Eebe wuxuu ku dhaartay Samada Xiddigaha leh (iyo Jidadkooda).

 • 85:2

  Iyo Maalinta laysu yaboohay (qiyaamada).

 • 85:3

  Iyo Dadka joogsan Maalintaas iyo waxayaalaha iman Maalintaas.

 • 85:4

  Ee Lacnadi ha ku dhacdo kuwii Godka lahaa (Mu'miniinta lagu cadibo).

 • 85:5

  Ee ahaa Naar olal (iyo shidaal) leh.

 • 85:6

  Gaaladiina ay korfadiyeen Godka.

 • 85:7

  iyagoo daawan waxa lagu fali Mu'miniinta «oo Jirrabaad ah».

 • 85:8

  Waxay ku neceen Dadkaasna ma jiro oon ahayn inay rumeeyeen Eebaha adkaada ee la mahadiyo.

 • 85:9

  Ee leh Samada iyo Dhulka xukunkooda, Eebana wax walba wuu u jeedaa.

 • 85:10

  Kuwa Mu'miniinta Rag iyo Haweenba jirraba haddana aan tawbadkeenin waxay mudan Caddibaadda Jahannamo iyo caddibaad gubi.

 • 85:11

  Kuwa xaqa rumeeyey Camalfiicana falay waxay mudan Jannooyin ay dureeri dhexdeeda Wabiyaal, taasina waa liibaan wayn.

 • 85:12

  Qabashada Eebana (Ciqaabtiisu) way darantahay.

 • 85:13

  Eebe isagaa khalqiga ahaysiiyay soona celin.

 • 85:14

  Waana dambidhaaf badane jecel (kuwa addeeca).

 • 85:15

  Carshiga sharafta lahna isagaa iska leh.

 • 85:16

  Wuuna falaa wuxuu doono.

 • 85:17

  Ma ku soo gaadhay warkii Junuuddii (Gaaladii).

 • 85:18

  Fircoon iyo Thamuud.

 • 85:19

  Hase yeeshee kuwii Gaaloobay waxay ku suganyihiin beenin (xaqa).

 • 85:20

  Eebana waa koobay (kamana baxsadaan).

 • 85:21

  Waase Quraan sharaf leh.

 • 85:22

  Oo ku Qoran Ioox la dhawray (looxulmaxfuudka).

Paylaş
Tweet'le