88 GAŞİYE

 • 88:1

  Ma ku soo gadhay Qiyaamada warkeedii.

 • 88:2

  Wajiyaal Maalintaas way dullaysnaan.

 • 88:3

  Waxayna qaban Shaqo dhib ah.

 • 88:4

  Waxayna gali Naar kulul.

 • 88:5

  Waxaana laga waraabin il kulayl daran.

 • 88:6

  Wax cunto ahna kama helaan oon ahayn cunno xun (oo wax dhibta).

 • 88:7

  Taasoon waxna cayilinhaynin Gaajana wax ka taraynin.

 • 88:8

  Wajiyaalna maalintaas way Nicmaysnaan (Waa mu'miniinta).

 • 88:9

  Waxayna ka raalli noqotay camalkeedii.

 • 88:10

  Janno sarana way gali.

 • 88:11

  Kumana maqasho Jannada hadal macna darro.

 • 88:12

  Waxaana ah dhexdeed il socota.

 • 88:13

  iyo Sariiro la koryeelay.

 • 88:14

  Iyo koobab la hor dhigay (ehlu Jannaha).

 • 88:15

  Iyo Barkimooyin la safay.

 • 88:16

  Iyo gogol la fidiyay.

 • 88:17

  Miyayna fiirinaynin sida Deela loo abuuray.

 • 88:18

  Iyo sida Samada loo koryeelay.

 • 88:19

  Iyo sida Ruuraha loo taagay,

 • 88:20

  Iyo sida dhulka loo fidiyay.

 • 88:21

  Ee Waani dadka waxaad tahay waaniyee (Nabiyow).

 • 88:22

  Mana tihid mid xoog ku leh (qasab).

 • 88:23

  Hase yeeshee Ruuxii xaqa ka jeedsada oo Gaalooba (ku soo celi xaqa).

 • 88:24

  Eebana wuu caddibi Caddibaadda u wayn.

 • 88:25

  Xagganagayna u soo noqon (khalqigu).

 • 88:26

  Annagaana xisaabin.

Paylaş
Tweet'le