89 FECR

 • 89:1

  Eebe wuxuu ku dhaartay Waabariga.

 • 89:2

  Iyo Habenanada Tobanka ah (Arrafo).

 • 89:3

  Iyo Tirada siman iyo tan is dheer.

 • 89:4

  Iyo Habeenku markuu tagayu.

 • 89:5

  Miyayna arrintaasu ahayn wax loogu dhaarto Qof caqli leh.

 • 89:6

  Ma ku soo Gaadhay sida Eebahaa ku falay Caad.

 • 89:7

  Ee ahaa Irama xooggana lahaa.

 • 89:8

  Wax la mid ahna aan iugu abuurin dhulka.

 • 89:9

  Iyo Thamuud-kii ahaa dhagaxa kuwa ku jarjara Waadiga.

 • 89:10

  lyo Fircoonkii dhakawyada lahaa.

 • 89:11

  kuwiina ahaa ku xadgudbay dhulka.

 • 89:12

  12 Kuna badiyay dhexdiisa fassaadka.

 • 89:13

  Markaasaana Eeba ku shubay Caddibaad daran.

 • 89:14

  Maxaayeelay Eebe waa u darbanyahay (abaalmarinta).

 • 89:15

  Marks Eebe Dadka imtixaano xoolana ugu nicmeeyo wuxuu dhihi (kan xun) waa lai sharrifay (isagoo faani).

 • 89:16

  Haddiise Eebe imtixaano oo Xoolaha ku yareeyo wuxuu dhihi Eebaa i dulleeyay.

 • 89:17

  Saas ma aha ee waxaydaan dhaqaalaynayn Agoonka.

 • 89:18

  Mana fartaan in masaakiinta wax la siiyo.

 • 89:19

  Waxaadna aad u cuntaan dhaxal xaq darro.

 • 89:20

  Xoolahana waxaad u jeceshihiin si daran.

 • 89:21

  Saas ma aha ee marka dhulka la burburiyo.

 • 89:22

  Eebe iyo Malaguna la yimaaddo amarkiisa Malaa'igtoo safan.

 • 89:23

  Naarta Jahannamana Maalintaas la keeno, Dadku waxay xusuusan waxay faleen, Maxayse xusuusi tari.

 • 89:24

  Waxay dhihi shallaytee maan wanaag hormarsado.

 • 89:25

  Malintaas sida Eebe wax ruux u Cadaabi ma jiro.

 • 89:26

  Wax sida Eebe wax u xidhina ma jiro.

 • 89:27

  Naftase xaqa rumaysay ee Xasillooneey.

 • 89:28

  U noqo Eebaha adoo raalli ah lagana raalli noqday.

 • 89:29

  dhexgalna Addoomadayda (wanaagsan).

 • 89:30

  Galna Jannadayda.

Paylaş
Tweet'le