90 BELED

 • 90:1

  Eebe wuxuu ka dhaaran Magaalada «Makaad ee Sharrifan».

 • 90:2

  Ood Nabiyow daggantahay dhexdeeda.

 • 90:3

  Iyo Nabi Aadam iyo carruurtiisa «Dadka».

 • 90:4

  Ee Eebe Dadka wuu Abuuray iyagoo dhib iyo shaqo (Adduunka kala kulmi).

 • 90:5

  Ma waxayse u maleeyeen inaan cidna awood ku lahayn (dadku).

 • 90:6

  Dadka (Gaalada) waxay odhan waxaan bixiyey xoolo badan (si xaqa loo horjoogsado).

 • 90:7

  Ma wuxuu u maleeyay (xaq diiduhu) inaan cidna arkaynin.

 • 90:8

  Miyaannaan u yeelin Laba indhood.

 • 90:9

  Iyo Carrab iyo Laba bishimood.

 • 90:10

  Oo miyaannaan u caddaynin Labada Jid (khayrka iyo sharka).

 • 90:11

  Ee Dadku muu jiidho Jiirta.

 • 90:12

  Ma taqaannaa Jiirta.

 • 90:13

  Waa qoor la xoreeyo.

 • 90:14

  Iyo cunno la siiyo maalin gaajo.

 • 90:15

  Agoon kuu dhaw.

 • 90:16

  Ama Miskiin Dhulka ku dhagay (dhibaato darteed).

 • 90:17

  Markaas la noqdo kuwa Rumeeyay xaqa, isuna dardaarma Samirka, isuna dardaarma naxariista.

 • 90:18

  Kuwaasina waa kuwa Midigta mari.

 • 90:19

  Kuwaka Gaaloobayse Aayaadkannaga waa kuwa jidka xun mari.

 • 90:20

  Waxaana lagu dabooli Naar.

Paylaş
Tweet'le