92 LEYL

 • 92:1

  Eebe wuxuu ku dhaartay Habeenku markuu wax qariyo.

 • 92:2

  Iyo markay Maalintu Muuqato (ifto).

 • 92:3

  Iyo Abuuridda Dadka Lab iyo dhaddigba.

 • 92:4

  In Camalkiinnu (dadow) kala duwanyahay.

 • 92:5

  Ruuxiise bixiya (xuquuqda) Eebana ka dhawrsada.

 • 92:6

  Rumeeyana tii wanaaga badnayd (ciwal).

 • 92:7

  Waxaanni u fududaynaa wanaagga (iyo Jidka fiican).

 • 92:8

  Ruuxiise ku bakhayla Xoolaha isna deeqtoonaysiiya «iskibriya».

 • 92:9

  Reeniyana Tii wanaaga badnayd (ciwal).

 • 92:10

  Waxaan u fududaynaa Jidka xun.

 • 92:11

  Xoolihiisuna wax uma taraan markuu halaagsamo.

 • 92:12

  Annagaa wax hanuuninna.

 • 92:13

  Aakhariyo Addunbana Annagaa iska leh.

 • 92:14

  Waxana idiinka digaynaa Naar kulayl daran.

 • 92:15

  Oosan galaynin Ruux xun mooyeen.

 • 92:16

  Oo xaqa beeniyay jeedsadayna.

 • 92:17

  Waxaana ka fogaada (galidda naarta) Ruuxii Eeba ka dhawrsada.

 • 92:18

  Ee bixiya Xoolihiisa si uu u daahirnoqdo.

 • 92:19

  Ruux wax ugu nicmeeyayna oo abaalmarinna ma uusanjirin.

 • 92:20

  Ee Wuxuu u bixin dar Eebaha sareeya.

 • 92:21

  Wuuna raalli noqondoonaa Ruuxaasi.

Paylaş
Tweet'le