26 ŞUARA

 • 26:1

  Ta, Sinë, Mimë.

 • 26:2

  Këto janë ajete të librit të (të Kur’anit) qartë!

 • 26:3

  A mos do të mbysësh ti veten (Muhammed) pse ata nuk bëhen besimtarë?!

 • 26:4

  Silur të duam Ne, do të zbritnim një argument (mrekulli) nga qielli mbi ta, e që qafat e tyre do t’i rrinin përulur atij.

 • 26:5

  Atyre nuk u vjen asnjë këshillë e re nga Mëshiruesi, e që ata mos t’ia kthejnë shpinën.

 • 26:6

  Vërtet, ata përgënjeshtruan, por atyre do t’u vijë kobi i asaj me të cilën talleshin.

 • 26:7

  A nuk e shikuan ata tokën se sa shumë loje bimësh të dobishme bëmë të mbijnë në të?

 • 26:8

  Vërtet, në këto ka fakte (të forta), por megjithatë, shumica e tyre nuk kanë qenë besimtarë.

 • 26:9

  e s’ka dyshim se Zoti yt është Ai i Gjithfuqishmi (t’i ndëshkojë) po edhe i Mëshirshmi.

 • 26:10

  (Përkujto) Kur Zoti yt e thirri Musain: “Të shkosh te ai popull zullumqarë!”

 • 26:11

  Populli i faraonit, a nuk janë duke u frikësuar (dënimit)?

 • 26:12

  Ai (Musai) tha: “Zoti im, kam frikë se do të trajtojnë si gënjeshtarë.

 • 26:13

  Do të më shtrëngohet krahrori (shpirti) im dhe nuk do të më leshohet gjuha ime (të flas rrjedhshëm), anaj dërgoje (bëre pejgamber) Harunin.

 • 26:14

  Madje unë kam një faj ndaj tyre, e kam frikë se do të më mbysin (për hakmarrje)!”

 • 26:15

  Ai (All-llahu) tha: “Kurrsesi (nuk do të mbysin), po shkoni ju të dy me argumentet Tona. Ne jemi me ju vështrues tuaj (ju dëgjojmë dhe ju ndihmojmë).

 • 26:16

  Shkoni dhe faraonit thoni: “Ne jemi të dërguar nga Zoti i të gjitha botëve.

 • 26:17

  T’i lejosh beni israilët të vijnë me ne!”

 • 26:18

  Ai (faraoni) tha: “A nuk të rritëm ty si fëmijë në mesin e tonë, ku i kalove disa vjet të jetës sate.

 • 26:19

  Dhe ti e bëre atë punën tënde që e bëre, prra ti je mohues (i të mirave që t’i bëmë).

 • 26:20

  (Musai) Tha: “E bëra atë, atëherë kur isha i pavetëdijshëm.

 • 26:21

  Andaj, edhe ika prej jush kur u frikësova nga ju, e Zoti im më dhuroi dhe më bëri nga të dërguarit.

 • 26:22

  Më përmend atë të mirë që më bëre mua, e ti robërove beni israilët!”

 • 26:23

  (Faraoni) Tha: “E cili është ai zot i botëve (që ju dërgoj)?”

 • 26:24

  Ai i tha: “Zoti i qiejve dhe i tokës dhe ç’ka ndërmjet tyre, nëse bindeni!”

 • 26:25

  Ai (faraoni) atyre që ishin përreth, u tha: “A nuk e dëgjoni?!”

 • 26:26

  Ai (Musai) tha: “Zoti juaj dhe i prindërve tuaj të parë!”

 • 26:27

  (Faraoni) Tha: “Vërtet, i dërguari juaj që u është dërguar juve, me siguri është i çmendur!”

 • 26:28

  (Musai) Tha: “Zot i lindjes dhe i perëndimit dhe ç’ka ndërmjet tyr. po qe se kuptoni!”

 • 26:29

  (faraoni) Tha: “Nëse ti beson zot tjetër pos meje, do të gjendesh në mesin e të burgosurve!”

 • 26:30

  (Musai) Tha: “A edhe nëse të sjell ndonjë argument të qartë!”

 • 26:31

  Ai tha: “Sille pra, nëse thua të vërtetën?”

 • 26:32

  Atëherë, (Musai) e hodhi shkopin e vet, i cili u shndërrua në gjarpër të vërtetë.

 • 26:33

  Nxori dorën prej xhepit, kur qe, ajo në sy të shikuesve flakëronte nga bardhësia.

 • 26:34

  (faraoni) Parisë që e rrethonte, u tha: “Vërtet, ky qenka magjistar shumë i aftë!”

 • 26:35

  Që me magjinë e vet dëshiron t’ju dëbojë nga toka juaj, e ç’më propozoni mua?

 • 26:36

  Paria) Shtyje atë dhe vëlain e tij (çështjen e tyre) për më vonë, e ti dërgo nëpër qytete tubues.

 • 26:37

  Që t’i sjellin të gjithë magjistarët e dijshëm këtu.

 • 26:38

  Dhe, magjistarët u tubuan në kohën e ditës së caktuar.

 • 26:39

  Edhe popullit iu tha: “Ejani e tubohuni,

 • 26:40

  Ashtu që t’i përkrahin magjistarët, nëse ata triumfojnë”.

 • 26:41

  E kur erdhën magjistarët i thanë faaonit: “A do të ketë shpërblim për ne, nëse dalim ngadhnjimtarë?”

 • 26:42

  Ai tha: “Po, bile ju do të jeni atëherë prej më të afërmve!”

 • 26:43

  Musai atyre u tha: “Hidhnie atë që keni për ta hedhur!”

 • 26:44

  E ata i hodhën litarët dhe shkopinjtë e tyre duke thënë: “Për hir të madhërisë së faraonit, ne me sifuri do të jemi ngadhënjyes!”

 • 26:45

  Atëherë edhe Musai e hodhi shkopin e vet, i cili menjëherë gëltiset gjithë çka kishin improvizuar ata.

 • 26:46

  Atëherë magjistarët ranë në sexhde (u përulën).

 • 26:47

  E thanë: “Ne i besuam Zotit të botëve,

 • 26:48

  Zotit të Musait e të Harunit!”

 • 26:49

  Ai (faraoni) tha: “I besuat atij, para se t’ju lejoja unë?!” S’ka dyshim se ai (Musai) është prijësi juaj që ua mësoi juve magjinë, e keni për të marrë vesh më vonë. Unë do t’ua shkurtoi (do t’ua prejë) duart dhe këmbët tuaja të anës së kundër (klithi) dhe që të gjithëve do t’u gozhdoj”.

 • 26:50

  Ata (magjistarët) thanë: “S’ka rëndësi, ne kthehemi Zotit tonë,

 • 26:51

  Meqë ne jemi besimtarët e parë, shpresojmë se Zoti ynë do të na i falë mëkatet tona!”

 • 26:52

  Ne e urdhëruam (përmes shpalljes) Musain: “Të udhëtosh natan me robërit e Mij dhe se ju do të ndiqeni (prej faraonit)”.

 • 26:53

  E faraoni dërgoi nëpër qytete për të tubuar njerëz,

 • 26:54

  (Duke u thënë se) Ata janë një grup i vogël (të cilët ikën me Musain).

 • 26:55

  Dhe se me të vërtetë, ata na kanë zemëruar (dhe ikën pa lejen tonë).

 • 26:56

  E me të vërtetë, ne duhet të jemi syçelë.

 • 26:57

  Dhe Ne (u mbushëm mendjen e) i nxorëm prej kopshteve e burimeve,

 • 26:58

  prej pasurisë në depo dhe prej vendbanimeve të bukura.

 • 26:59

  Ja ashtu, Ne ua bëmë atë trashëgim beni israilëve.

 • 26:60

  E ata (të faraonit) i arritën (beni israilët) në kohën e lindjes së diellit.

 • 26:61

  Dhe kur u panë dy grupet, shokët e Musait Thanë: “Me siguri na zunë!”

 • 26:62

  Ai (Musai) tha: Kurrsesi, me mua është Zoti im, Ai do të më udhëzojë”.

 • 26:63

  Ndërsa Ne Musait i thamë: “Meshkopin tënd bjeri detit”. Deti u nda dhe çdo pjesë u bë si kodër e madhe.

 • 26:64

  E Ne i afruam atje të tjerët (ata të faraonit).

 • 26:65

  Dhe Ne e shpëtuam Musain dhe të gjithë ata që ishin me të.

 • 26:66

  Kurse të tjerët i përmbytëm në ujë.

 • 26:67

  Vërtet, në këtë (ngjarje) ka fakte, por megjithatë shumica nuk besuan.

 • 26:68

  Nuk ka dyshim se Zoti yt është i gjithfuqishëm dhe i mëshirshëm.

 • 26:69

  Lexoju (nga ajo që të shpallëm ty Muhammed) atyre ngjarjen e Ibrahimit.

 • 26:70

  Kur i tha babait të vet dhe popullit të vet: “çka jeni duke adhuruar?”

 • 26:71

  Ata i thanë: “Adhurojmë idhuj, vazhdimisht u jemi besnikë atyre!”

 • 26:72

  Ai i tha: “A ju dëgjojnë ata juve kur të luteni?”

 • 26:73

  Ose, “a u sjellin juve dobi apo dëm?”

 • 26:74

  Ata thanë: “Jo, por kështu i gjetëm se bënin edhe prindërit tanë!”

 • 26:75

  Ai tha: “A po shihni se ç’po adhuroni?”

 • 26:76

  Ju dhe prindërit tuaj të mëparshëm,

 • 26:77

  Në të vërtetë, ata (që adhuroni ju) janë armiq të mij. përveç Zotit të botëve (nëse përveç idhujve adhuroni edhe Atë).

 • 26:78

  Zoti që më krijoi, Ai më udhëzon mua,

 • 26:79

  Dhe Ai që më ushqen dhe më jep të pijë,

 • 26:80

  Dhe kur të sëmurem A më shëron,

 • 26:81

  Ai më bën të vdesë e mandej më ngjall,

 • 26:82

  Ai te i cili kam shpresë se do të m’i falë mëkatet e mia në ditën e gjykimit.

 • 26:83

  Zoti im, më dhuro mua urtësi dhe më bashko me të mirët!

 • 26:84

  Më bën përkujtim të mirë ndër ata që vijnë pas,

 • 26:85

  Më bn prej trashëgesve të Xhennetit të begatshëm,

 • 26:86

  Dhe fale babaim tim, se ai vërtet ishtë nga ata të humburit,

 • 26:87

  E mos më turpëro në ditën kur do të ringjallen.

 • 26:88

  Ditën kur nuk bën dobi as malli, as fëmijët.

 • 26:89

  (bën dobi) Vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër të shëndoshë.

 • 26:90

  E Xhenneti u afrohet atyre që ishin të devotshëm.

 • 26:91

  Ndërsa Xhehennem u dëftohet atyre që ishin të humbur.

 • 26:92

  Dhe atyre u thuhet: “Ku janë ata që i adhuronit ju”,

 • 26:93

  Pos All-llahut? Ata, a mund t’ju ndihmojnë juve o vetes?

 • 26:94

  E ata (idhujt) dhe adhuruesit e tyre, njëri mbi tjetrin hudhën në të,

 • 26:95

  Dhe të gjithë ushtria (ithtarët) r djallit.

 • 26:96

  E duke u grindur mes vete në të, ata thonë:

 • 26:97

  “Pasha All-llahun, njëmend ne kemi qenë krejtësisht të humbur”,

 • 26:98

  Kur juve (idhuj) u kemi barazuar me Zotin e botëve.

 • 26:99

  Neve nuk na humbi kush tjetër vetëm se kriminelët (prijësit).

 • 26:100

  E tash për ne nuk ndonjë ndihmës (ndërmjetësues).

 • 26:101

  Nuk ka as ndonjë mik të sinqertë.

 • 26:102

  E, sikur të mnud të kthehemi (dynja) edhe njëherë,, do të bëheshim besimtarë.

 • 26:103

  Në këtë (që u përmend) ka argumente të bindshme, po shumica e tyre nuk besuan.

 • 26:104

  Është e vërtetë se Zoti yt është i gjithëfuqishëm dhe i mëshirshëm.

 • 26:105

  Edhe populli i Nuhut gënjeu të dërguarit.

 • 26:106

  Kur vëllai i tyre (nga gjaku), Nuhu u tha: “A nuk jeni kah frikësoheni?

 • 26:107

  Unë jam për ju pejgamber besnik.

 • 26:108

  Keni frikë (dënimit të) All-llahut e më dëgjoni mua.

 • 26:109

  Unë për këtë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim, shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve.

 • 26:110

  Pra (edhe njëherë u them) frikësohuni prej All-llahut e më dëgjoni mua!

 • 26:111

  Ata thanë: “E si të besojmë ty, kur ty të besojnë të ultit?”

 • 26:112

  Ai tha: “Unë nuk dijë se ç’punuan ata (që ju u thoni të ulët)”.

 • 26:113

  Përgjegjësia e tyre, nëse kuptoni, është vetëm para Zotit tim.

 • 26:114

  E unë nuk do t’i përzë besimtarët.

 • 26:115

  Unë nuk jamë tjetër, por vetëm sa t’u tërheq vërejtjen haptas.

 • 26:116

  Ata i thanë: “O Nuh! Nëse nuk heq dorë (nga ajo që mëson), do të gurëzohesh (do të mbytesh me gurë)”.

 • 26:117

  Ai tha: “O Zoti im, populli im më pandeh gënjeshtar.

 • 26:118

  Pra Ti me drejtësinë tënde gjyko ndërmjet meje dhe atyre dhe më shpëto mua dhe besimtarët që janë me mua!”

 • 26:119

  Andaj Ne e shpëtuam atë dhe të gjithë ata që ishin me të në anijen e mbushur plot.

 • 26:120

  Mandej i mbytëm në ujë ata që betën pas tyre.

 • 26:121

  Edhe në këtë (ngjarje) ka argumente, po shumica e tyre nuk ishin besimtarë.

 • 26:122

  S’ka dyshim se Zoti yt është i plotfuqishëm i mëshirshëm.

 • 26:123

  Edhe populli Ad nuk i besoi të dërguarit.

 • 26:124

  Kur vëllai i tyre, Hudi u tha: “A nuk frikësoheni?”

 • 26:125

  Unë për ju jam i dërguar besnik.

 • 26:126

  Andaj, keni frikë (dënimit të) All-llahut dhe më dëgjoni mua.

 • 26:127

  Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, e shpërblimi është vetëm prej Zotit të botëve.

 • 26:128

  A në çdo bregore ngritni ndonjë shtëpi (ndërtesë) sa për lojë?

 • 26:129

  Dhe a i ndërtoni pallatet e fortifikura që të jeni përgjithmonë?

 • 26:130

  E kur rrëmbeni, rrëmbeni mizorisht.

 • 26:131

  Pra, kinie frikë All-llahun dhe në dëgjoni mua!

 • 26:132

  Kinie frikë Atë që u pajisi me çka e dinit vet.

 • 26:133

  U pajisi me mjete gjallërimi e me djem.

 • 26:134

  Me kopshte e me burime uji.

 • 26:135

  Vërtet, unë i frikësohem dënimit tuaj në një ditë të madhe.

 • 26:136

  Ata thanë: “Për ne është krejt një, si na këshillove, si nuk na këshillove!”

 • 26:137

  Kjo (që na këshillon ti) nuk është tjetër vetëm se traditë (mitesh) të popujve të lashtë.

 • 26:138

  Se ne nuk kemi për t’u dënaur.

 • 26:139

  Dhe ashtu ata e trajtuan atë (Hudin) gënjeshtarët, e Ne atëhere i shkatërruam. Edhe ky është një fakt, po shumiza e tyre nuk besuan.

 • 26:140

  Vëretet, Zoti yt është i plotfuqishëm i mëshirshëm.

 • 26:141

  Edhe kabilja Themud nuk i besoi të dërguarit.

 • 26:142

  Kur vëllai i tyre, Salihu u tha: “A nuk frikësoheni?”

 • 26:143

  Unë për ju jam i dërguar besnik.

 • 26:144

  Andaj, kinie frikë (dënimin e) e All-llahut dhe mua më dëgjoni!”

 • 26:145

  Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, shpërblimi im është vetëm prej Zotit të botëve.

 • 26:146

  A jeni të sigurt se do të mbeteni në këtë që jeni (përgjithmonë)?

 • 26:147

  Në kopshte e në burime.

 • 26:148

  Edhe në të mbjella, e me hurma me frutat e tyre të freskët.

 • 26:149

  Dhe ju me mjeshtëri po ndërtoni shtëpi nëpër kodra shkëmbore.

 • 26:150

  Pra, kini frikë All-llahun e më dëgjoni mua.

 • 26:151

  E mos shkoni pas atyre që janë të pa frenuar (që e teprojnë me vepra të këqia).

 • 26:152

  Të cilët në tokë bëjnë shkatërrime, nuk bëjnë mirë.

 • 26:153

  Ata i thanë: “Ti je vetëm i magjepsur”.

 • 26:154

  Ti nuk je tjetër vetëm se njeri sikurse edhe ne, e nëse e thua të vërtetën, sille pra ndonjë argument!”

 • 26:155

  Ai tha: “Ja, kjo është devja, kjo do të pijë (ujë) në një ditë të caktuar, kurse ju në një ditë tjetër (jo për një ditë).

 • 26:156

  Dhe kësaj të mos i bëni ndonjë të keqe, se do t’ju godasë dënimi i ditës së madhe!”

 • 26:157

  Po ata e therrën atë, madje u penduan (nga frika).

 • 26:158

  Por ata i zuri ai dënimi i premtuar. Edhe në këtë ka argument, por shumica e tyre nuk u bënë besimtarë.

 • 26:159

  Vërtet Zoti yt është i plotfuqishëm i mëshirshëm.

 • 26:160

  Populli i Lutit të dërguarit i konsideroi gënjeshtarë.

 • 26:161

  Kur vëllai i tyre, Luti i tha: “A nuk i frikësoheni (All-llahut)?”

 • 26:162

  Unë jam i dërguar i juaj, jam i besueshëm!

 • 26:163

  Pra, kini frikë (dënimin) All-llahun dhe më dëgjoni mua!

 • 26:164

  Unë krkoj për këtë ndonjë shprblim prej jush, shpërblimi im është te Zot i botëve.

 • 26:165

  (Të mjerët ju) A shkoni pas meshkujve të kësaj bote.

 • 26:166

  E gratë tuaja i leni anash, të cilat Zoti juaj i krijoi për ju! Por ju jeni një popull që kaloni çdo kufij!”

 • 26:167

  Ata i thanë: “O Lut, nëse nuk pushon (nga kjo që na thua), me siguri do të jesh i dëbuar prej nesh!”

 • 26:168

  Ai tha: “Unë jam kundër veprimit tuaj!

 • 26:169

  Zoti im, më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që ëjnë ata!”

 • 26:170

  Ne e shpëtuam atë dhe tërë familjen e tij,

 • 26:171

  Përpos një plake (gruas së tij) që mbeti me atë (në dënim).

 • 26:172

  E më pas i zhdukëm ata të tjerët.

 • 26:173

  E Ne u lëshuam atyre një shi të jashtëzakonshëm (gurë nga qielli), e sa i keq ishte ai shi për ata të cilëve iu pat tërhequr vërejtja.

 • 26:174

  Edhe në këtë kishte argument (për të mbledhur mend), po shumica e tyre nuk qenë besimtarë.

 • 26:175

  E Zoti yt, padyshim është Ai i plotfuqishmi dhe i mëshirëshëmi.

 • 26:176

  Edhe populi i Ejkës të dërguarit i konsiderojnë gënjeshtarë.

 • 26:177

  Kur Shuajbi atyre u tha: “a nuk ruheni?”

 • 26:178

  Unë jam i dërguar te ju, jam i besueshëm!

 • 26:179

  Pra kini frikë (dënimin nga) All-llahun dhe më dëgjoni mua!

 • 26:180

  Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shprblim prej jush, shpërblimi im është prej Zotit të botëve!

 • 26:181

  Plotësoni matjen, e mos u bëni prej atyre që lënë mangu!

 • 26:182

  Dhe matni me peshojë (terezi) të saktë (precize).

 • 26:183

  Dhe ata leni mangu sendet e njerëzve, e mos bëni shkatërrime në tokë.

 • 26:184

  Frikësohuni Atij që u krijo juve dhe breznitë e para.

 • 26:185

  Ata thanë: “Sdyshim se ty të ka zënë magjia!”

 • 26:186

  Ti nuk je tjetër, por njeri si edhe ne, dhe ne nuk të konsiderojmë tjetër vetëm se gënjeshtarë!

 • 26:187

  E nëse je nga të vërtetit, atëherë lëshoje mbi ne një copë nga qielli (si dënim)!

 • 26:188

  Ai tha: “Zoti im e di më së miri për atë që ju veproni!”

 • 26:189

  Dhe ata e përgënjeshtruan ate, andaj i goditi dënimi i hijes. Vërtet, ai ishte dënimi i një dite të llahtarshme.

 • 26:190

  Edhe në këtë (ngjarje) ka argumente, po shumica e tyre nuk u bënë besimtarë.

 • 26:191

  E Zoti yt, pa dyshim është Ai i plotfuqishmi dhe i mëshirshmi.

 • 26:192

  E edhe ai (kur’ani) është shpallje (zbritje) e Zotit të botëve.

 • 26:193

  Atë e solli shpirti besnik (Xhibrili).

 • 26:194

  (E solli) në zemrën tënde, për të qenë ti prej atyre që tërheqin vërejtjen (pejgamber).

 • 26:195

  (Të shpallëm) Me gjuthëtë kulluar arabe.

 • 26:196

  Dhe se ai (Kur’ani) është i përmendur edhe në librat e mëparshëm.

 • 26:197

  A nuk ishte për ata (për jobsimtarët mekas) argument, se atë e dinin dijetarët (ulemaja) e beni israilëve?

 • 26:198

  E sikur t’ia shpallin atë (Kur’anin) ndonjë joarabi,

 • 26:199

  e ai t’ua lexonte atyre, ata nuk do t’i besonin atij.

 • 26:200

  Dhe kështu, Ne u futëm atë (dyshimin) në zemrat kriminelëve,

 • 26:201

  E ata nuk i besojnë atij (Kur’anit) derisa ta shohin dënimin e dhembshëm,

 • 26:202

  Dhe t’ju vijë befas, duke mos e hetuar.

 • 26:203

  e atëherë të thonë: “A thua do të na jepet afat?”

 • 26:204

  E si ata kërkojnë shpejtimin e dënimit tonë (kur ithanë pejgamberit sillnie dënimin).

 • 26:205

  Po më thuaj se edhe nëse Ne u jpim të jetojnë vite me rradhë,

 • 26:206

  e pastaj t’u vijë atyre ajo me çka u tërhiqet vërejtja,

 • 26:207

  çka do t’u vlejë atyre ajo jetë që gëzuan?

 • 26:208

  Ne nuk kemi ndëshkuar asnjë fshat (vendbanim), e ai të mos ketë pasur pejgamber.

 • 26:209

  Që ju përkujtojë (përfundimin e punës së keqe). Ne nuk bëmë të padrejtë.

 • 26:210

  Atë (Kur’anin) nuk e sollën djajt (si fallin falltorëve).

 • 26:211

  Atyre as nuk u takon e as që kanë mundësi.

 • 26:212

  Pse ata jnë të penguar edhe për ta dëgjuar!

 • 26:213

  Pra, përpos All-llahut, mos lut zot tjetër e të bëhesh prej të dënuarëve.

 • 26:214

  Dhe tërhiqju vërejtjen farefisit tënd më të afërt.

 • 26:215

  E të jeshë i butë ndaj besimtarëve që të pranuan ty.

 • 26:216

  E nëse ata (jobesimtarët) të kundërshtojnë, ti thuaj: “Unë jam i pastër nga ajo që punoni ju”.

 • 26:217

  Dhe mbështetu në të plotfuqishmin, Mëshiruesin.

 • 26:218

  I cili të sheh kur të ngritesh në këmbë.

 • 26:219

  (E të sheh) Edhe lëvizjen tënde në mesin e atyre që falen.

 • 26:220

  Në të vërtetë, Ai është dëgjuesi, i dijshmi.

 • 26:221

  A t’u tregojj unë se kujt i vijnë djajt?

 • 26:222

  Ata i vijnë çdo gënjeshtari mëkatari.

 • 26:223

  (U vijnë) Dhe hedhin dëgjimin, shumica e tyre gënjejn.

 • 26:224

  E për sa u përket poeteve (që Muhammedi nuk është i tillë), ata i ndjekin të humbrit (nga e vërteta).

 • 26:225

  A nuk sheh se ata hidhen në çdo anë (sa lavdërojnë, sa përqeshin).

 • 26:226

  Dhe ata janë që flasin atë çka nuk punojnë.

 • 26:227

  Me përjashtim të atyre që besuan, bënë vepra të mira, që e përmendën shumë All-llahun dhe që u mbrojtën pasi që atyre iu bë e padrejtë. E ata që bënë zullum do ta kuptojnë se ç’përfundim i shkojnë (ç’dënim të ashpër ose ç’vendi në Xhehennem do t’i nënshtrohen).

Paylaş
Tweet'le