37 SAFFAT

 • 37:1

  Pasha të rradhiturit (melaiket), që në rreshta (safa) qëndrojnë.

 • 37:2

  Dhe nxituesit, që me nxitim shtyjnë.

 • 37:3

  Dhe pasha lexuesit, që lexojnë përkujtimin.

 • 37:4

  Është e vërtetë se Zoti juaj është vetëm Një.

 • 37:5

  Zot i qiejve dhe i tokës e çka ka mes tyre dhe Zot i lindjeve (të yjeve).

 • 37:6

  Vërtetë, Ne kemi stolisur qiellin më të afërt (të dynjasë) me bukurinë e yjeve.

 • 37:7

  Dhe me mbrojtje prej çdo djalli të prishur.

 • 37:8

  Ashtu që nuk mund të përgjojnë parinë më të lartë (engjëjt më të zgjedhur), pse gjuhen me shkëndija nga të gjitha anët.

 • 37:9

  Ata janë të përzënë dhe do të kenë një dënim të përhershëm.

 • 37:10

  Përveç atij që rrëmben vrullshëm, po atë e ndjek ylli që e djeg.

 • 37:11

  Ti pra, pyeti ata (idhujtarët): a janë ata krijesë më e fortë, apo çka Ne krijuam. Ne i krijuam ata prej një balte që ngjitet.

 • 37:12

  Por ti je i habitur, e ata tallen.

 • 37:13

  E kur këshillohen, ata nuk marrin parasysh këshillën.

 • 37:14

  E kur shohin ndonjë mrekulli, ata nxitin në përqeshje.

 • 37:15

  Dhe thanë: “Ky (Kur’ani) nuk është tjetër vetëmn se magji e kulluar.

 • 37:16

  A, pasi të vdesim ne, të bëhemi dhe e eshtra të kalbur a do të ringjallemi?

 • 37:17

  A edhe të parët tanë të herëshëm?

 • 37:18

  thuaj: “Po, bile ju do të jeni të nënçmuar!”

 • 37:19

  Ajo do të jetë vetëm një britmë, kur që, ata të ngritur shikojnë.

 • 37:20

  E thonë: “O, të mjerët ne, kjo është dita e gjykimit!”

 • 37:21

  Kjo është dita e ndasisë që ju e konsideruat rrenë.

 • 37:22

  Tuboni ata që ishin zullumqarë, shoqërinë e tyre dhe ata që i adhuruan.

 • 37:23

  (adhuruan) Pos All-llahut, orientoni rrugës së xhehimit!

 • 37:24

  Ndalni ata, sepse do të merren në përgjegjësi.

 • 37:25

  Çka keni që nuk ndihmoni njëri-tjetrin?

 • 37:26

  E, ata sot janë dorëzuar në tërësi.

 • 37:27

  E kthehen e ia hedhin përgjegjësinë njëri-tjetrit.

 • 37:28

  (Të shtypurit) u thonë (atyre të parëve): “Ju ishit që na vinit neve nga ana e djathtë (na pengonit pre së vërtetës).

 • 37:29

  Ata (paria) u thonë: “Jo, ju vetë nuk ishit besimtarë.

 • 37:30

  Ne nuk kemi pasur ndonjë pushtet ndaj jush, por ju vetë ishit që nuk respektuat (porositë e Zotit).

 • 37:31

  E, ajo thënia (premtimi) e Zotit tonë u vërtetua kundër nesh, e s’ka dyshim se ne po e shijojmë (dënimin).

 • 37:32

  Ne u ofruam juve rrugën e humbjes, ashtu sikurse edhe vetë ishim të humbur.

 • 37:33

  Dhe atë ditë ata do të jenë në dënim të përbashkët.

 • 37:34

  Kështu Ne veprojmë me kriminelët.

 • 37:35

  Për arsye se kur u thuhej atyre: “Nuk ka Zottjetër përveç All-llahut, ata e mbanin veten lart.

 • 37:36

  Dhe thoshin: “A do t’i braktisim ne zotat tanë për një poet të çmendur?”

 • 37:37

  Jo, (nuk është çka thonë ata) por ai u solli të vërtetën dhe vërtetoi të dërguarit e parë.

 • 37:38

  Ju, pa tjetër do të përjetoni dënimin më të ashpër.

 • 37:39

  Dhe nuk ndëshkoheni për tjetër, përveç për atë që vepruat.

 • 37:40

  Me përjashtim të robëve të All-llahut që ishin të sinqertë,

 • 37:41

  Të tillët janë ata që kanë furnizim të dalluar,

 • 37:42

  Pemë të llojllojshme, ata janë të nderuar,

 • 37:43

  Në Xhennete të begatshme,

 • 37:44

  Të mbështetur në kolltukë me fytyrë nga njëri-tjetri,

 • 37:45

  Atyre u bëhrt shërbim me gota (me verë) nga burmi,

 • 37:46

  E barshë (vera), që ka shije për ata që e pinë,

 • 37:47

  Prej asaj nuk ka dhembje koke, e as që ata do të dehen nga ajo,

 • 37:48

  E pranë tyre janë (hyritë) symëdhatë me shikim të pëulur,

 • 37:49

  Sikur ato të jenë inxhi e paprekur (ve e ruajtur).

 • 37:50

  I qasen njëri-tjetrit e bisedojnë,

 • 37:51

  Prej tyre njëri flet e thotë: “Unë kam pasur njëfarë miku,

 • 37:52

  thoshte: “A je ti pre atyre që besojnë se

 • 37:53

  Kur të jemi të vdekur, të jemi bërë dhe e eshtra të kalbur, do të jemi të shpërblyer për vepra?”

 • 37:54

  Ai (besimtari në Xhennet) thotë: “A vini ju të shikojmë?”

 • 37:55

  Ai shikon dhe e vëren atë (mikun) në mes të Xhehennemit.

 • 37:56

  Ai thotë: “Pasha All-llahun, për pak më rrëzove (në Xhehennem) edhe mua.

 • 37:57

  Dhe sikur të mos ishte dhuntia e Zotit tim, unë do të isha bashkë me ty në zjarr,

 • 37:58

  Dhe ne nuk do të vdesim më,

 • 37:59

  Përveç asaj vdekjes sonë të parë dhe ne nuk do të dënohemi më!”

 • 37:60

  Vërtet, ky është ai suksesi i madh,

 • 37:61

  Për një shpërblim të këtillë le të veprojnë vepruesit!

 • 37:62

  A kjo pritje (me shpërbllim të All-llahut) është më e mirë, apo pema e “Zekumë-it”?

 • 37:63

  Ne atë e kemi bërë sprovë për zullumqarët.

 • 37:64

  Ajo është një pemë që mbin në fund të Xhehennemit.

 • 37:65

  Pema (fruti) e saj është sikurse kok a dreqërish.

 • 37:66

  E ata do të hanë nga ajo dhe do të mbushin barqet prej saj.

 • 37:67

  Pastaj, ata do të kenë kundrejt atij ushqimi edhe ujë të valë.

 • 37:68

  Mandej kthimi i tyre është në Xhehennem.

 • 37:69

  Ata i gjetën dhe shkuan pas prindërve të tyre të humbur.

 • 37:70

  Ata u ngutën dhe shkelën hapave të tyre (pa menduar).

 • 37:71

  Po, edhe para këtyre (popullit tënd) shunica e popujve të kaluar ishin të humbur.

 • 37:72

  Ne atyre u patëm dërguar pejgamberë.

 • 37:73

  E shif se si ishte përfundimi i atyre, të cilëve u qe tërhequr vërejtja.

 • 37:74

  Me përjashtim të robëve të All-llahut që ishin të sinqertë.

 • 37:75

  Për Zotin Neve na pat thirr në ndihmë Nuhu, Ne jemi përgjegjës të mirë.

 • 37:76

  Dhe Ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij prej asaj të keqe të madhe.

 • 37:77

  E pasardhësit e tij i bëmë ata që vazhduan jetën.

 • 37:78

  Dhe Ne ua lamë atë kujtim për njrëzit e ardhshëm.

 • 37:79

  Selam i qoftë Nuhut (prej All-llahut e prej krijesave) në mbarë botën (si kujtim ndaj tij).

 • 37:80

  Ne kështu i shpërblejmë të mirët.

 • 37:81

  Vërtet, ai ishte prej robëve tanë që janë besimtarë.

 • 37:82

  E pastaj i përmbytëm në një ujë të tjerët (që nuk besuan).

 • 37:83

  Edhe Ibrahimi ishte i grupit të tij.

 • 37:84

  Kur Zotit të vet iu bind me zemër të pastër.

 • 37:85

  Kur babait të vet dhe popullit të vet i tha: “çka është ajo që ju adhuroni?”

 • 37:86

  A në vend të All-llahut doni zota të trilluar?

 • 37:87

  çka është mendimi juaj ndaj Zotit të botëce?

 • 37:88

  Dhe atëherë u lëshoi një shikim yjeve,

 • 37:89

  E tha: “Unë jam i sëmurë!”

 • 37:90

  Ata u kthyen dhe u larguan prek tij.

 • 37:91

  Ai u drejtua kah zotat e tyre dhe u tha: “A nuk po hani ju?”

 • 37:92

  çka keni pra, që nuk po flitni?

 • 37:93

  Iu afrua atyre ngadalë, duke u mëshuar me të djathtën (me fuqi).

 • 37:94

  Ata (populli) iu afruan atij me të shpejtë (sigurisht e qortuan).

 • 37:95

  Ai (Ibrahimi) tha: “A adhuroni atë që vetë e keni gdhendur?”

 • 37:96

  E All-llahu ju krijoi juve edhe atë që e punoni.

 • 37:97

  Ata thanë: “Ndërtonja atij një vend dhe hudhne atë në zjarr!

 • 37:98

  Ata i menduan atij një kurth, kurse Ne i mposhtëm ata të nënçmuar”.

 • 37:99

  Ai tha: “Unë po shkoj aty ku më urdhëroi Zoti im, e Ai më udhëzon!”

 • 37:100

  Zoti im, më dhuro mua (një fëmijë) prej të mirëve!

 • 37:101

  Ne e gëzuam atë me një djalë që do të jetë i butë (i sjëllshëm).

 • 37:102

  Dhe kur arriti ai (djalli) që së bashku me të (me Ibrahimin) të angazhohet në punë, ai (Ibrahimi) tha: “O djalli im, unë kam parë (jam urdhëruar) në ëndërr të pres ty. Shiko pra, çka mendon ti?” Ai tha: “O babai im, punoje atë që urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua, nëse do All-llahu, prej të durueshmëve!”

 • 37:103

  E kur ata të dy iu dorëzuan urdhërit të Zotit dhe përmbysi atë në fytyrë (në ballë).

 • 37:104

  Ne e thirrëm atë: “O Ibrahim!”

 • 37:105

  Ti tashmë e zbatove ëndrrën! Ne kështu i shpërblejmë të mirët!

 • 37:106

  Vërtet, kjo ishte sprovë e qartë.

 • 37:107

  Ne e shpaguam atë me një të therrur (kurban) të rëndësishëm.

 • 37:108

  Dhe ndaj tij Ne lamë përkujtim të mirë ndër popujt e ardhshëm.

 • 37:109

  Selam (shpëtim e paqe) pastë Ibrahimi!

 • 37:110

  Kështu, në këtë mënyrë Ne i shpërblejmë bamirësit.

 • 37:111

  Vërtet, ai ishte nga robërit Tanë besimtarë.

 • 37:112

  Dhe Ne e gëzuam atë me (një djalë tjetër) Is-hakun, pejgamber prej të mirëve.

 • 37:113

  Dhe Ne i dhuruan bekim atij dhe Is-hakut e prej pasardhësve të atyre dyve do të kenë punëmirë e të ndershëm, e edhe dëmtues t hapët të vetvetes.

 • 37:114

  Pasha madhërinë Tonë, Ne u dhamë të mira Musait e Harunit.

 • 37:115

  I shpëtuam ata dhe popullin e tyre prej një mjerimi të madh.

 • 37:116

  Ne u ndihmuam atyre dhe ata ngadhënjyen.

 • 37:117

  Atyre dyve u hamë librin e përsosur e të qartë.

 • 37:118

  Dhe të dy ata i udhëzuam rrugës së drejtë.

 • 37:119

  Përkujtim të këndshëm ndaj të dyve kem lënë në popujt e më vonshëm.

 • 37:120

  (Përkujtimin) “Selamun” - qofshin të mëshiruar Musai dhe Haruni.

 • 37:121

  Kështu, në këtë mënyrë Ne i shpërblejmë bamirësit.

 • 37:122

  Vërtet, ata të dy ishin besimtarë nga robërit Tanë.

 • 37:123

  Edhe Iljasi ishte prej të dërguarve Tanë.

 • 37:124

  Kur ai, popullit të vet i tha: “A nuk jeni kah frikësoheni?”

 • 37:125

  A e adhuroni “Ba’ël-in” (emër i një statuje) e braktisni adhurimin ndaj ë mirit që është Krijues?

 • 37:126

  All-llahun, Zotin tuaj e të prindërve tuaj të hershëm!!”

 • 37:127

  Ata e përgënjeshtruan, andaj ata medoemos janë të sjellë në Xhehennem.

 • 37:128

  Me përjashtim të robërve besnikë ndaj All-llahut.

 • 37:129

  Edhe ndaj tij kemi lënë përkujtim të mirë në të ardhshmit.

 • 37:130

  “Selamun” - qoftë i mëshiruar Iljasi (ose edhe besimtarët e Iljasit).

 • 37:131

  Kështu, në këtë mënyrë Ne i shpërblejmë bamirësit.

 • 37:132

  S’ka dyshim, ai ishte besimtar nga robërit Tanë.

 • 37:133

  Edhe Luti, pa mëdyshje ishte prej të dërguarve Tanë.

 • 37:134

  Kur Ne e shpëtuam atë dhe tërë familjen e tij bashkë.

 • 37:135

  Përveç një plake (grua e tij) që mbeti me të dënuarit.

 • 37:136

  Pastaj të tjerët i rrënuam.

 • 37:137

  E ju (mekas) me siguri kaloni atypari mëngjes (ditën)

 • 37:138

  e mbrëmje (natën). Pra, a nuk mbildhni mend?

 • 37:139

  Edhe Junusi ishte një nga të dërguarit Tanë.

 • 37:140

  kur iku te anija që ishte e mbushur plot (udhëtarë).

 • 37:141

  E ai mori pjesë në short, po humbi (i ra sorti atij).

 • 37:142

  Dhe atë e kafshoi (e gëlltit) peshku, zatën ai ishte që e meritoi qortimin.

 • 37:143

  E sikur të mos ishte ajo që ai kishte qenë prej atyre që shumë e përmendin Zotin.

 • 37:144

  Ai do të mbetej në barkun e tij deri në ditën e ringjalljes.

 • 37:145

  E Ne e hodhëm në një tokë pa bimë (shkretëtirë), ndërsa ai ishte i sëmurë.

 • 37:146

  Dhe Ne bëmë që për të të mbijë një bimë (t’i bëjë hije) nga kungulli.

 • 37:147

  Ne (pastaj) e dërguam atë te njëqindmijë e më shumë.

 • 37:148

  E ata i besuan, e Ne ua vazhduam atyre të përjetojnë për deri në një kohë.

 • 37:149

  E ti (Muhammed) pyeti ata (idhujtarët): “A të Zotit tënd janë vajzat, kurse të tyre djemtë?”

 • 37:150

  Apo, Ne i krijuam endjëjt femra, e ata ishin dëshmitarë (kur Ne i krijuam engjëjt femra)?!

 • 37:151

  Vini re se si ata nga trillimet e tyre thonë:

 • 37:152

  “All-llahu ka lindë!” S’ka dyshim se ata janë gënjeshtarë (kur thonë se engjëjt janë bijat e Zotit).

 • 37:153

  A thua vajzat Ai i ka bërë më të zgjedhura se djemt?

 • 37:154

  Po ç’keni ju kështu, si po gjykoni ashtu?

 • 37:155

  A nuk jeni duke menduar?

 • 37:156

  A mos keni ju ndonjë argument të sigurt?

 • 37:157

  Sillnie pra, librin tuaj, nëse është si thoni ju!

 • 37:158

  Ata (idhujtarët) pohuan mes Tij e mes engjëjve (xhinëve) lidhmëri farefisnore, po xhinët e dinë se ata (idhujtarët) janë të hedhur në zjarr.

 • 37:159

  All-llahu është i pastër nga ajo çka i përshkruanë.

 • 37:160

  Ata (engjëjt) janë vetëm robër të sinqertë të Zotit (ata nuk i përshkruajnë gjë).

 • 37:161

  E, as ju dhe as ata që i adhuroni,

 • 37:162

  Nuk mund ta vini në sprovë askë ndaj Atij (besimit në Zotin),

 • 37:163

  Përveç atij që është i gjykuar për Xhehennem.

 • 37:164

  E, nuk ka prej nesh (grupit të engjëjve) që nuk e ka vendin (detyrë, pozitën) e vet të njohur.

 • 37:165

  Edhe ne (engjëjt) jemi të rreshtuar (në adhurim),

 • 37:166

  Dhe ne jemi që i bëjmë tesbih (mohojmë se ai ka të meta).

 • 37:167

  Po edhe pse ata ishin që thoshin:

 • 37:168

  Sikur të gjendej te ne ndonjë libër nga të parët,

 • 37:169

  Ne do të ishim robër të All-llahut, të sinqertë.

 • 37:170

  Po (kur u erdhi libri), ata e mohuan atë (Kur’anin), e më vonë do të kuptojnë.

 • 37:171

  E tashmë fjala (premtimi) e jonë u është dhënë më parë robërve tanë të dërguar,

 • 37:172

  se ata, pa dyshim do të jenë të ndihmuar.

 • 37:173

  dhe se ushtria jonë do të jenë ata ngadhënjyesit.

 • 37:174

  Prandaj, për një kohë, ti (Muhammed) hiqu tyre.

 • 37:175

  E ti vështroji ata se edhe ata do ta shohin (ndihmën tonë ndaj juve besimtarëve).

 • 37:176

  A mos po kërkojnë shpejtimin e ndëshkimit tonë?

 • 37:177

  E kur të vjen ai (dënimi) në territorin e tyre, mëngjes i shëmtuar do të jetë për ata që u ishte tërhrqur vërejtja.

 • 37:178

  E ti largohu për një kohë prej tyre,

 • 37:179

  Dhe ti vështroi se edhe ata më vonë do të shohin.

 • 37:180

  I Lartësuar është Zoti yt, Zot i fuqisë nga ajo që ia përshkruajnë.

 • 37:181

  Qoftë paqja mbi të dërguarit.

 • 37:182

  Dhe falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave!

Paylaş
Tweet'le