44 DUHAN

 • 44:1

  Ha, Mimë.

 • 44:2

  Pasha librin sqarues (të së drejtës nga e kota)!

 • 44:3

  Ne e zbritëm ate në një natë të bekuar (në natën e begatshme të kadrit). Ne dëshiruam t’u tërheqim vërejtjen, e njerëzit të jenë të gatshëm.

 • 44:4

  Në atë (natë) zgjidhet çdo çshtje në mënyrë të prerë.

 • 44:5

  Urdhër i përcaktuar nga Vetë Ne. S’ka dyshim se Ne dërguam të dërguar.

 • 44:6

  (E zbeitëm) Nga Mëshira e Zotit tënd; Ai është dëgjuesi, i dijshmi.

 • 44:7

  Zoti i qiejve e i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre, nëse jeni të bindur.

 • 44:8

  Nuk ka Zot tjetër, vetëm Ai që jep jetë dhe vdekje, Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të lashtë.

 • 44:9

  Por jo, ata (idhujtarët) janë në dyshim, janë duke luajtur.

 • 44:10

  Ti pra, prite ditën kur qielli sjell një tym konkret.

 • 44:11

  Ai (tymi) i përfdhinë njerëzit. Ky është një ndëshkim i mundimshëm.

 • 44:12

  (Ata thonë) Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë.

 • 44:13

  Prej nga atyre ajo këshillë (ai mësim), kur atyre u pat ardhur pejgamber me argument (e nuk besuan)?

 • 44:14

  Po ia kthyen shpinën atij (pejgamberit) dhe thanë: “I mësuar prej dikujt, i çmendur”.

 • 44:15

  Ne do t’ua largojmë dënimin për pak kohë, por ju do t’i ktheheni kotësisë.

 • 44:16

  (Përkujto) Ditën kur do t’i kapim me atë rrëmbimin Tonë të fuqishëm e do t’u hakmerremi.

 • 44:17

  Ne përpara tyre e vumë në sprovë popullin e faraonit, dhe i pat ardhur i dërguar i ndershëm.

 • 44:18

  (U pat thënë): “Të m’i dorëzoni robërit e All-llahut, unë sjell argument të sigurt.

 • 44:19

  E mos bëni mendjemadhësi ndaj All-llahut, unë sjell argument të sigurt.

 • 44:20

  Unë i jam mbështetur Zotit tim dhe Zotit tuaj nga (Kërcënimi) që të më gurëzoni (më mbytni).

 • 44:21

  E nëse nuk më besoni atëherë hiqnu meje (më lini të lirë)!”

 • 44:22

  E thirri Zotin e vet: “Këta janë popull kriminelë”.

 • 44:23

  (Ne i thamë) Tërhiqu me robërit e Mi natën, se do të jeni të ndjekur.

 • 44:24

  Dhe lëre detin ashtu të qetë (të hapur) se ata janë ushtri që do të përmbytet.

 • 44:25

  Sa kopshte e kroje kanë lënë!

 • 44:26

  Edhe ara të mbjella e vende të bukura.

 • 44:27

  dhe sa të mira që i kanë përjetuar.

 • 44:28

  Ja, ashtu atë ua lëmë në trashëgim një populli tjetër.

 • 44:29

  Prë ta nuk qajtën as qielli e as toka dhe atyre nuk iu dha afat.

 • 44:30

  Ndërsa Ne i shpëtuam beni israilët prej vuajtjeve nënqmuese,

 • 44:31

  Prej faraonit. Vërtet ai ishte mizor i pakufishëm.

 • 44:32

  Ne i patëm zgjedhur ata (besimtarët e beni israilëve) me vetëdije ndër njerëzit e asaj kohe.

 • 44:33

  Dhe u dhamë argumente (mrekulli) në të cilat patën përvojë të qartë.

 • 44:34

  E këta (populli yt) me siguri do të thonë:

 • 44:35

  “S’ka tjetër, vetëm ajo vdekja jonë e parë dhe ne nuk do të ringjallemi!

 • 44:36

  Nëse jeni të vërtetë çka thoni (u thonë Muhammedit e besimtarëve), na sillni pra (në jetë) etërit tanë (të vdekur)!

 • 44:37

  A janë ata (idhujtarët) më të fortë, apo populli i Tubeit dhe ata që ishin përpara tyre. Ne ata i zhdukëm, sepse ishin kriminelë.

 • 44:38

  Ne nuk krijuam qiejt e tokën dhe çka ndërmjet tyre, pa një qëllim.

 • 44:39

  Por, Ne i krijuam të dyja me qëllim të caktuar, mirëpo shumica e tyre nuk dinë.

 • 44:40

  S’ka dyshim se dita e kijametit ku kryhet gjykimi, është e caktim i të gjithë atyre.

 • 44:41

  Në atë ditë nuk bën dobi asgjë miku për mikun, e as nuk mund të ndihmohen.

 • 44:42

  Përjashtim bën ai që e mëshiron All-llahu, se Ai është ngadhnjyesi, i mëshirshmi.

 • 44:43

  Është e vërtetë se pema e Zekumit,

 • 44:44

  Do të jetë ushqim i mëkatarëve.

 • 44:45

  vlon si katran (si pezhgeja) në barqet.

 • 44:46

  Ashtu si vlon uji i valë.

 • 44:47

  (U thuhet engjëjve për mëkatarin) Rrëmbene e grahne ne mes të Xhehennemit.

 • 44:48

  Dhe hudhni mbi kokën e tij ujin e valë e shtonja mundimin.

 • 44:49

  (I thuhet): Shijoje! se ti je ai forti, i autoritetshmi.

 • 44:50

  E ky është ai (dënimi) për të cilin dyshonit.

 • 44:51

  Vërtet, ata që i patën frikë Zotit, janë në vende të qeta.

 • 44:52

  Janë në Xhennete e në burime që rrjedhin.

 • 44:53

  Veshin petka nga mëndafshi e kadifeja, ulur ballë për ballë.

 • 44:54

  Ja kështu, edhe e martojmë më bardhoshe symëdha (me hyrija).

 • 44:55

  aty kërkojnë t’u sillen çdo lloj peme dhe atyjanë të sigurt.

 • 44:56

  Aty nuk do të përjetojnë vdekjen, përveç asaj të parës në dynja. Ata i shpëtoi (All-llahu) prej vuajtjeve të Xhehennemit.

 • 44:57

  (Ato të mira) Janë dhuratë nga Zoti yt, e ai është shpëtim i madh.

 • 44:58

  Ne ua bëmë të lehtë atë (Kur’anin) në gjuhën tënde ashtu që ata të marin mësim.

 • 44:59

  (Meqë nuk po marrim mësim) Ti pra, prit se edhe ata janë duke pritur.

Paylaş
Tweet'le