50 KAF

 • 50:1

  Kaf, pasha Kur’anin e lavdishëm (do të ringjalleni)!

 • 50:2

  Por jo, ata u çuditën që u erdhi i dërguari (qortues) nga mesi tyre, andaj jobesimtarët thanë: “Kjo është diçka shumë e çuditshme.

 • 50:3

  A pasi të vdesim e të bëhemi dhe (do të kthehemi në jetë)? Ai kthim është larg (mendjes e mundësisë)!”

 • 50:4

  Ne dimë se ç’pakësohet (ç’tret) toka prej tyre. Te Ne është edhe libri që ruan çdo gjë (numrin e tyre, emrat, pjesët e trupit).

 • 50:5

  Ata përgënjeshtruan të vërtetën kur ajo u erdhi dhe ata janë në gjendje të luhatshme.

 • 50:6

  A nuk shikojnë ata me vëmendje kah qielli se si mbi ta kemi ndërtuar atë, e kemi zbukuruar atë duke mos pasur në të ndonjë zbrazëti.

 • 50:7

  Edhe tokën se si e kemi shtrirë, e në të kemi vendosur kodra përforcuese dhe kemi bërë që në të të mbijnë gjithfarë bimësh të bukura.

 • 50:8

  (I bëmë ashtu) Dëshmi të dukshme dhe përkujtuese për secilin njeri që ka drejtuar mendjen (te Zoti).

 • 50:9

  Ne, nga qielli lëshuam shiun e dobishëm dhe më të bëmë që të kultivohen kopshte e drithëra të korren.

 • 50:10

  Dhe rritëm trungje të gjata hurmash me frua të paluara njëri mbi tjetrin.

 • 50:11

  ushqim për njerëz, dhe me të, Ne e ngjallëm tokën e vdekur, e kështu do të jetë edhe ringjallja.

 • 50:12

  Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut, banorët e Bunarit (të pusit) dhe Themudi.

 • 50:13

  Edhe Adi, edhe Faraoni dhe vëllezërit e Lutit.

 • 50:14

  Edhe banorët e Ejkes, populli i Tubbeit. Të gjithë i përgënjeshtruan të dërguarit, atëherë e merituan dënimin Tim.

 • 50:15

  A mos u lodhëm Ne me krijimin e parë? Jo, por ata janë në një huti rreth një krijimi të ri.

 • 50:16

  Ne e kemi krijuar njeriun dhe dimë se ç’pëshpëritë ai në vetvete dhe Ne jemi më afër tij se damari (që rrah) i qafës së tij.

 • 50:17

  Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë.

 • 50:18

  Që ai nuk hedh ndonjë fjalë e të mos jetë pranë tij përcjellësi i gatshëm.

 • 50:19

  Agonia e vdekjes i vjen me atë të vërtetën (i zbulohet çështja e ahiretit); kjo është ajo prej së cilës ke ikur.

 • 50:20

  Dje i fryhet surit, e ajo është dita e premtuar (për dënim).

 • 50:21

  E do të vijë secili njeri bashkë me të dhe grahësi edhe dëshmitari.

 • 50:22

  (I thuhet) Ti ishe në një huti nga kjo (ditë) e NE ta tërhoqëm perdën tënde dhe tash ti sheh shumë mprehtë.

 • 50:23

  E shoku (përcjellësi) i tij do të thotë: “Kjo që është te unë (regjistri i veprave) është gati.

 • 50:24

  Ju të dy (engjëjt) hidhinie në Xhehennem secilin mohues kryeneç.

 • 50:25

  Secilin pengues të veprave, mizor e të dyshimtë në fe.

 • 50:26

  I cili All-llahut i shoqëroi Zot tjetër, pra hidhnie atë në vuajtjet më të rënda”.

 • 50:27

  E shoku i tij (djalli) thotë: “Zoti ynë, unë nuk u shmanga prej rrugës së drejtë, por ai vetë ka qenë i humbur larg”.

 • 50:28

  Ai (All-llahu) thotë: “Mos u gridni tash para Meje, se Unë më parë ju tërhoqa vërejtjen.

 • 50:29

  te Unë nuk ndryshon fjala (vendimi) dhe Unë nuk jam zullumqar për robërit”.

 • 50:30

  (Përkujto) Ditën kur Ne Xhehennemit i themi: “A je mbushur?” E, ai thotë: “A ka ende?”

 • 50:31

  Ndërsa besimtarëve të ruajtur Xhenneti u afrohet krejt afër.

 • 50:32

  Kjo është ajo që u premtohet për secilin që pendohet dhe që e ruan besën e dhënë.

 • 50:33

  Për secilin që i është frikësuar Zotit pa e parë dhe ka qenë i kthyer te Ai me zemër të sinqertë.

 • 50:34

  (U thuhet) Hyni në te, të shpëtuar, se kjo është dita e përjetshme.

 • 50:35

  Ata aty kanë çka të dëshirojnë, e te Ne ka edhe më shumë.

 • 50:36

  E sa e sa brezni para tyre kemi shkatërruar e që ishin më të fortë e më të shkathët se këta (idhujtarët kurejshitë). Ata brodhën andej e këndej nëpër tokë (për t’i ikur vdekjes). Por, a mos gjetën rrugëdalje?

 • 50:37

  Në të gjitha këto, për atë që ka mendje të shëndoshë dhe që i ka vënë me vëmendje, ka argumente.

 • 50:38

  Ne krijuam qiejt e tokën dhe gjithçka ka ndërmjet tyre brenda gjashtë ditesh dhe Ne nuk ndiem lodhje.

 • 50:39

  Po ti (Mumahed) me përballo atë që ata të thonë, para lindjes së diellit dhe para përendimit madhëro e falënderim Zotin tënd.

 • 50:40

  Falu për të Tij edhe në një pjesë të natës edhe pas sexhdes (pas namazit farz).

 • 50:41

  Dhe vëni veshin thirrësit kur thërret nga ndonjë vend i afërt.

 • 50:42

  Ditën kur e dëgjojnë thirrjen për të vërtetën (ringjalljen), e ajo është dita e daljes (prej varrezave).

 • 50:43

  S’ka dyshim se Ne japim vdekje dhe vetëm te Ne është kthimi i tyre.

 • 50:44

  Ditën kur me ata hapet toka e ata nguten (për vendtubim), e ai është një tubim i lehtë për Ne.

 • 50:45

  Ne dimë më së miri çka thonë ata, e ti ndaj tyre nuk je ndonjë dhunues, ti këshilloje me këtë Kur’an atë që i ka frikë kërcënimit Tim.

Paylaş
Tweet'le