51 ZARİYAT

 • 51:1

  Për erërat që ngrehin dheun dhe shpërndajnë.

 • 51:2

  Për retë që e bartin shiun e rëndë.

 • 51:3

  Për anijet që lundrojnë lehtë.

 • 51:4

  Për engjëjt që bëjnë ndarjen e çështjeve.

 • 51:5

  S’ka dyshim se ajo qe u premtohet është e vërtetë e sigurt.

 • 51:6

  Dhe se shpërblimi (gjykimi për vepra) do të ndodhë pa tjetër.

 • 51:7

  Për qiellin plot rrugë.

 • 51:8

  Ju gjendeni në nje thënie kontradiktore,

 • 51:9

  Nga ai (besimi) zbrapset ai që ishte zmbrapsur.

 • 51:10

  Mallkuar qofshin gënjeshtarët!

 • 51:11

  Ata të cilët janë gafilë në injorancë (në verbëri, në padituri).

 • 51:12

  E pyesin: “Kur është dita e gjykimit?”

 • 51:13

  Dita kur ata digjen në zjarr.

 • 51:14

  Përjetonie dënimin tuaj, ky është ai që kërkonit t’ju shpejtohet.

 • 51:15

  Të devotshmit janë në kopshte e burime.

 • 51:16

  Të kënaqur se kanë shtënë në dorë atë që u dha Zoti i tyre, ata edhe më parë (në dynja) ishin mirëbërës.

 • 51:17

  Ata qenë të cilët pak flinin natën.

 • 51:18

  Dhe në syfyr (kah mbarimi i natës) ata kërkonin falje për mëkata.

 • 51:19

  Dhe në pasurinë e tyre kishin përcaktuar të drejtë për lypësin dhe për të ngratin (që ka nevojë por nuk lyp).

 • 51:20

  Edhe në tokë ka argumente për ata të bindurit.

 • 51:21

  Po edhe në veten tuaj. A nuk jeni kah e shihni?

 • 51:22

  E në qiell është furnizimi juaj dhe ajo që ju premtohet.

 • 51:23

  Pasha Zotin e qiellit e të tokës, kjo është një e vërtetë, ashtu siç është se ju flisni.

 • 51:24

  A ke arritur të dëgjosh ti për rrëfimin e musafirëve të ndershëm të Ibrahimit?

 • 51:25

  Kur patën hyrë te Ai dhe thanë: “Të përshendesin me paqe!” (E më vete tha): “Njerëz të panjohur!”

 • 51:26

  Dhe ai pa u vërejtur shkoi te familja e vet dhe solli një viç të majmë të pjekur.

 • 51:27

  Atë ua afroi atyre e tha: “Përse nuk po hani?”

 • 51:28

  Dhe ndjeu njëfarë frike prej atyre, po ata thanë: “Mos kij frikë!” Mandej i dhanë myzhde për një djalë të dijshëm.

 • 51:29

  E gruaja e tij nisi të bërtasë e ri ra shuplakë fyyrës së vet e tha: “Unë jam një plakë që nuk lind!”

 • 51:30

  Ata (engjëjt) thanë: “Keshtu ka thënë Zoti yt, e Ai është i urti, i gjithedijshmi”.

 • 51:31

  Ai (Ibrahimi) tha: “E ç’është puna juaj, o ju të dërguar?”

 • 51:32

  Ata thanë: “Ne jemi të dërguar te një popull kriminel!”

 • 51:33

  Që të hedhim mbi ta gurë nga balta (e pjekur)!

 • 51:34

  (gurë) Të shënuar te Zoti yt, për ata që i kaluan kufijtë (në mëkate).

 • 51:35

  Dhe kush ishte aty nga besimtarët, Ne i nxorrëm (i larguam).

 • 51:36

  Po nuk gjetëm aty pos një shtëpie myslimane.

 • 51:37

  Dhe Ne kemi lënë aty shenjë dënimit të hidhur.

 • 51:38

  (Kemi lënë shenjë) Edhe në Musain kur Ne e dërguam te faraoni me fakte të forta.

 • 51:39

  E ai, me tërë anën (fuqinë) e vet, ia ktheu shpinën dhe tha: “Është magjistar, ose është i çmendur!”

 • 51:40

  E Ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det, dhe ai e bëri veten të jetë i sharë.

 • 51:41

  Edhe në Adin (kemi lënë shenjë) kur Ne lëshuam kundër tyre erën rrënuese,

 • 51:42

  E cila nuk la send pa e shënderruar në mbeturinë.

 • 51:43

  Edhe Themudin kur atyre iu pat thënë: kënaquni deri në një kohë.

 • 51:44

  E ata nga kryelartësia nuk respektuan urdhërin e Zotit të tyre, andaj i përfshiu rrufeja me krismë, e ata e shihnin.

 • 51:45

  Dhe nuk mundën as të ngriten e as t’i kundërvihen.

 • 51:46

  Edhe popullin e Nuhut (e dënuam) që ishte më parë. Ai ishte një popull i prishur.

 • 51:47

  Ne, me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe Ne e zgjërojmë atë.

 • 51:48

  Edhe tokën Ne e kemi shtruar, sa shtrues të mirë jemi.

 • 51:49

  Dhe Ne krijuam prej çdo sendi dy lloje (mashkull e femër) që ju të përkujtoni (madhështnë e Zotit).

 • 51:50

  Pra, ikni e mbështetuni te All-llahu, unë prej Tij jam një qortues i hapët.

 • 51:51

  E mos i shoqëroni All-llahut edhe ndonjë zot tjetër, edhe për këtë unë jam i dërguar prej Tij që t’ju tërheqë haptazi vërejtjen.

 • 51:52

  Ja, ashtu pra, edhe atyre që ishin më parë nuk u erdhi i dëguar e që nuk i thanë: “Është magjistar ose është i çmendur!”

 • 51:53

  A mos e porositën njëri-tjetrin me këtë? Jo, por ata janë popull renegat.

 • 51:54

  Andaj ti larohu prej tyre, ti nuk je i qoruar.

 • 51:55

  Vazhdo me keshillë, sepse këshilla besimtarëve u bën dobi.

 • 51:56

  Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë.

 • 51:57

  Unë nuk kërkoj prej tyre ndonjë furnizim e as dëshiroj të më ushqejnë ata.

 • 51:58

  All-llahu është furnizues i madh, Ai fuqiforti.

 • 51:59

  S’ka dyshim se atyre që bënë mizori u përket dënimi si pjesa e dënimit të shokëve të tyre, andaj, të mos e kërkojnë shpejtimin e tij.

 • 51:60

  Të mjerët ata që nuk besuan për atë ditën e tyre të premtuar!

Paylaş
Tweet'le