52 TUR

 • 52:1

  Pasha Turin.

 • 52:2

  Dhe librin e shkruar në rreshta.

 • 52:3

  Në lëkurë të shtrirë.

 • 52:4

  Pasha shtëpinë (Qaben) e vizituar (ose Bejti Mamurin në qiell).

 • 52:5

  Pasha kulmin e ngritur (qiellin).

 • 52:6

  Pasha detin e mbushur (ose detin e ndezur flakë në kijamet).

 • 52:7

  Është e vërtetë se dënimi i Zotit tënd pa tjetër da të ndodhë.

 • 52:8

  Atë nuk ka kush që mund ta largojë.

 • 52:9

  Ditën kur qielli bën një tronditje të fortë.

 • 52:10

  Dhe kodrat të shkulen nga vendi e të ecin.

 • 52:11

  Atë ditë është mjerim i madh për gënjeshtarët.

 • 52:12

  Të cilët luajnë të zhytur në besime të kota.

 • 52:13

  Ditën kur me rrëmbim shtyhen në zjarrin e Xhehennemit.

 • 52:14

  Ky është ai zjarr, që ju e keni përgënjeshtruar.

 • 52:15

  A mos është kjo ndonjë magji, apo nuk po shihni (jeni vebëruar siç u verbëruan në dynja).

 • 52:16

  Hyni në të! Për juve është njesoj, bëtë durim ose nuk bëtë. Shpërbleheni me atë që me veprat tuaja e merituat.

 • 52:17

  Ata të devitshmit janë në kopshte e në begati.

 • 52:18

  Të kënaqur me atë që u dha Zoti i tyre dhe që i ruajti Zoti i tyre nga vuajtja e Xhehennemit.

 • 52:19

  (U thuhet) Me të mirëhani e pini, për atë që vepruat mirë.

 • 52:20

  Ata janë të mbështetur në koltukë të renditur dhe Ne u shoqëruam atyre hyri symëdha.

 • 52:21

  E ata që vetë besuan, e edhe pasardhësit e tyre ishin me besim, Ne atyre do t’ua shoqërojmë pasardhsësit e tyre dhe asgjë nuk u pakësojmë nga veprat e tyre (prindërve). Secili njeri është peng i asaj që ka punuar.

 • 52:22

  Ne atyre u shtojmë të mirat me pemë e me mish që ata e dëshirojnë.

 • 52:23

  Aty njëri-tjetrit ia zgjasim gotën, aty nuk ka fjalë të kota e as mëkat.

 • 52:24

  Aty njëri-tjetrit ia zgjasin gotën, aty nuk ka fjalë të kota e as mëkat.

 • 52:25

  Dhe njëri-tjetrit i qasen duke i pyetur (për punët e tyre në dynja).

 • 52:26

  (Këta) Thonë: “Ne edhe kur ishim në familjet tona, ishim ata që frikësoheshim.

 • 52:27

  E All-llahu na dhuroi të mira dhe na ruajti prej dënimit të erës (flakës) së nxehtë të zjarrit.

 • 52:28

  Ne më parë ishim ndër ata që lutëm Atë, e Ai është bamirës, meshirues”.

 • 52:29

  Pra ti përkujto (me Kur’an) se me dhuntimë e Zotiti tënd ti nuk je as falltor, as i çmendur.

 • 52:30

  E ata thonë: “Ai është poet, po presim kohën ta zhdukë”.

 • 52:31

  Thuaj: “Pritni, se edhe unë do të pres me ju”.

 • 52:32

  A mendjet (iluzionet) e tyre po u urdhërojën për këtë, apo ata janë popull renegat?

 • 52:33

  A mo ata thonë: “Ai (Muhammedi) e trilloi!” Jo, por ata nuk besojnë.

 • 52:34

  Pra, ata janë drejt, le ta sjellin një ligjërim si ai.

 • 52:35

  A mos u krjuam prej kurgjësë, apo ata vetë janë krijues?

 • 52:36

  A mos ata i krijuan qiejt e tokën, Jo, por ata nuk janë të bindur.

 • 52:37

  A mos te ata ata janë depot e Zotit tënd, apo ata i mbizotërojnë?

 • 52:38

  A mos kanë ata shkallë të larta që në to të përgjojnë? Prra, përgjuesit e tyre le të sjellin fakt të sigurt!

 • 52:39

  A mos vajzat janë të Atij, kurse djemtë tuaj?

 • 52:40

  A mos ti u kërkon atyre shpërblim, e ata janë të ngarkuar mga tagri?

 • 52:41

  A mos te ata janë fshehtësitë, e ata i shkruajnë?

 • 52:42

  A mos po të kurdisin ndonjë kurt, po ata që nuk beuan bijnë vetë në kurth.

 • 52:43

  A mos kanë ndonjë zot pos All-llahut? I lartë është All-llahu nga ai që ata i shoqërojnë.

 • 52:44

  Edhe sikur ta shihnin që u bie nga qielli ndonjë copë, ata do të thoshin: “Është e re e dendur!”

 • 52:45

  Po ti lëri ata derisa të ballafaqohen në ditën e tyre, kur do të shtangen.

 • 52:46

  Ditën kur dredhia e tyre nuk do t’u bëjë dobi sgjë e as do të ndihmohen.

 • 52:47

  Është e vërtetë se ata që bënë zullum, kanë një dënim më të afërt se sa si (kijameti), por pjesa dërmuesse e tyre nuk dinë.

 • 52:48

  Ti bën durim në vendimin e Zotit tënd, se ti je nën mbikëqyrjen Tonë dhe kur të ngrihesh madhëroje me falënderim Zotitn tënd!

 • 52:49

  Edhe gjatë natës adhuroje Atë, si dhe kur yjet nuk nuk duken më.

Paylaş
Tweet'le