68 KALEM

 • 68:1

  Nun, betohem në pendën dhe në atë çka shkruajnë!

 • 68:2

  Ti, me dhuratën pejgamber) e Zotit tënd, nuk je i çmendur!

 • 68:3

  Dhe se ti, padyshim do të kesh shpërblim të pandërprerë!

 • 68:4

  Vërtet, ti je në një shkallë të lartë morali!

 • 68:5

  Më vonë ti do të shohësh, edhe ata do të shohin.

 • 68:6

  Se cili prej jush është i çmendur?

 • 68:7

  S’ka dyshim se Zoti yt është Ai që e di më së miri se kush është ai që ka humbur prej rrugës së Tij dhe Ai e di më së miri për të udhëzuarit.

 • 68:8

  Andaj, ti mos u pajto me gënjeshtarët!

 • 68:9

  Ata kanë dëshirë që ti të bësh lajka.

 • 68:10

  Mos e respekto askë që betohet shumë dhe është i poshtër!

 • 68:11

  që është përgojues e ban fjalë ndër njerëz.

 • 68:12

  Shumë koprrac ndaj rrugës së mbarë, i pafrenueshëm, mëkatarë,

 • 68:13

  që është shumë i vrazhdë, më në fund edhe kopil (nuk dihet baba).

 • 68:14

  (Mos e respekto) Vetëm pse ka pasuri e djem!

 • 68:15

  Kur atij i lexohen ajetet Tona, ai thotë: “Legjenda të të parëve!”

 • 68:16

  Ne do ti dëmkosim atë në turi (në hundë).

 • 68:17

  Ne i sprovuam ata (mekasit) sikurse i kemi pas sprovuar pronarët e kopshtit. Kur u betuan se do të vjelin atë herët në agim.

 • 68:18

  E nuk thanë (kur u betuan): “Në dashtë All-llahu - inshaell -llahu!”

 • 68:19

  E, sa qenë ata fjetur, atë (kopshtin) e goditi një bela nga Zoti yt.

 • 68:20

  Dhe ai gdhiu si të ishte i vjelë.

 • 68:21

  Ata në mëngjes thërritnin njëri-tjetrin.

 • 68:22

  Ngrihuni herët te prodhimet e tuaja, nëse doni t’i vilni!

 • 68:23

  Dhe ata vajtënduke pëshpëritur në mes vete (të mos i dëgjojnë kush).

 • 68:24

  Të mos lejojnë të afrohet sot në të asnjë i varfër.

 • 68:25

  Të mos lejojnë të afrohet sot në të asnjë i varfër.

 • 68:26

  E kur e panë atë, thanë: “S’ka dyshim, ne kemi humbur (rrugën)”.

 • 68:27

  Jo, (ne nuk kemi humbur rrugën) por pakemi mbetur pa të!

 • 68:28

  Ai me maturi prej tyre tha: “A nuk ju thahë përse nuk e përmendi Zotin?”

 • 68:29

  Atëherë ata thanë: “I pafajshëm është Zoti ynë, ne ishim të padrejtë”

 • 68:30

  Dhe u kthyen e po e qortojën njëri-tjetrin.

 • 68:31

  Thanë: “Të mjerët ne, vërtet ne ishim jashtë rrugës!”

 • 68:32

  Shpresohet se Zoti yt do na zëvendsojë me ndonjë edhe më të mirë se ai; ne në të vetëm te Zoti ynë mbajmë shpresën.

 • 68:33

  Ja, kështu do të jenë dënimi (i mekasve), ndërsa dënimi i botës tjetër do të jetë shumë më i ashpër, sikur të jenë që e kuptojnë.

 • 68:34

  Është e sigurt se për të devotshmit do të ketë te Zoti i tyre kopshte të begatshme.

 • 68:35

  A do ti bëjmë krminelët të barabartë me mylimanët?

 • 68:36

  ç’është me ju, si gjykoni ashtu?

 • 68:37

  A mos keni ndonjë libër, e prej saj mësoni?

 • 68:38

  E ju do të keni atje çka të dëshironi?

 • 68:39

  Amos keni ndonjë zotim të fortë prej Nesh që vazhdon deri në kijamet, se do ta rrini atë që dëshironi?

 • 68:40

  Pyeti ata se cili është prej tyre që u garanton atë?

 • 68:41

  Apo ata kanë ortakë (zota) që u garantojnë, pra le t’i sjellin ortakët e vet, nëse e thonë të vëtetën?

 • 68:42

  (Përkujto) Ditën kur ashpërsohet çshtja deri në kulm (në kijamet), e ata do të ftohen për të bërë sexhde, po nuk mundën.

 • 68:43

  Shikimet e tyre janë të përulura dhe ata i kaplon poshtërimi, kur dihet se ata kanë qenë të ftuar të bëjnë sexhde sa ishin të shëndoshë (e ata - talleshin).

 • 68:44

  Pra më lë Mua dhe ata që e mohojnë këtë Kur’an. Ne do t’i afrojmë ata dalëngadalë te dënimi prej nga nuk presin.

 • 68:45

  Dhe atyre Unë u jap afat, sepse ndëshkimi Im ëstë shumë i fortë.

 • 68:46

  A mos kërkon ti prej tyre shpërblim, e ata janë të ngarkuar me dhëniet?

 • 68:47

  A mos te ta është e fshehta (e Lehvi Mahfudhit), e ata prej atu trumbetojnë (se janë të mirë)?

 • 68:48

  Po ti, bëhu i durueshëm ndaj caktimit të Zotit tënd, e mos u bë si ai peshkut në kohën kur pat thirrur (Zotin) dhe ishte i mllefosur.

 • 68:49

  Sikur të mos i afrohej atij mëshirë nga Zoti i tij, do të hidhej në shkretërirë i demoralizuar.

 • 68:50

  Po Zoti i tij, e bëri atë të zgjedhur prej të mirëve.

 • 68:51

  E ata që nuk besuan gati sa të zhdukin me shikimet e tyre, kur dëgjuan Kur’anin, e (nga inati) thanë: “Ai është i marrë!”

 • 68:52

  Po ai (Kur’ani) nuk është tjetër vetëm se këshillë për botën (e njerëzve e të xhinëve).

Paylaş
Tweet'le